Правила за откажување
Со огласите во категоријата Airbnb Luxe управува Luxury Retreats, а домаќини се фирми за управување со имот или приватни сопственици. Домаќините на Luxury Retreats можат да изберат едно од правилата за откажување подолу за својот оглас. Правилата за откажување на оглас ќе ги најдете во делот Откажувања на страницата на огласот.
Огласите на Airbnb имаат посебен пакет на правила за откажување.

Детали за правилата

Детали за правилата
Краен рок за откажување е 15 ч.
Патувањата започнуваат во 15 ч. по локално време на огласот на датумот на пријавувањето, без оглед на закажаното време за пријавување на гостинот и сите периоди на откажување пред патувањето се пресметуваат врз основа на овој краен рок.
Како откажувањето станува официјално
Резервацијата е официјално откажана само ако гостинот ги следи чекорите на страницата за откажување на Airbnb и добие потврда. Страницата за откажување ќе ја најдете во делот Вашите патувања на веб-страницата на Airbnb и Airbnb апликацијата.
Враќање на надоместоците за услуги
Надоместоците за услуги на Airbnb не се враќаат во случај на откажување.
Враќање на надоместоците за угостителство
Надоместоците за угостителство секогаш се враќаат за откажувања направени пред 15 ч. по локално време на огласот на закажаниот датум за пријавување.
Неповратен депозит
Износите на неповратен депозит се разликуваат во зависност од огласот. Конкретниот износ може да се најде во делот „Неповратен депозит“ од огласот.

Дополнителни услови

Дополнителни услови
Luxury Retreats ќе ги врати сите даноци наплатени во врска со износите вратени на гостите, и ќе ги плати сите даноци на надлежниот даночен орган кои се должат за делот што не може да се врати од откажаните резервации.
Ако гостинот има какви било проблеми со некој домаќин или сместување, мора да контактира со својот креатор на патување во рок од 24 часа од пријавувањето за да ги исполни условите за целосно или делумно враќање на парите според нашите „Правила за повторно резервирање и враќање на парите за категоријата Luxe на Airbnb“.
Правилата за откажување на сместувањето подлежат на и може да бидат заменети со „Правилата за повторно резервирање и враќање на парите“ за категоријата Luxe на Airbnb или откажувања од страна на Airbnb од која било друга причина дозволена според „Условите за користење“.
Airbnb донесува конечна одлука во секој спор помеѓу домаќини и гости во врска со примената на овие правила за откажување.