AirCover

Најсеопфатната заштита при патувањето.
Секогаш вклучено, секогаш бесплатно.
Само на Airbnb.

AirCover

Најсеопфатната заштита при патувањето.
Секогаш вклучено, секогаш бесплатно.
Само на Airbnb.

AirCover обезбедува четири заштити за секој гостин на секој престој

Гаранција за резервацијата

Во случај домаќинот да треба да ја откаже резервацијата во период од 30 дена пред пријавувањето, ќе ви најдеме слично или подобро сместување или ќе ви ги вратиме парите.

Гаранција за пријавување

Ако не можете да се пријавите во сместувањето и домаќинот не може да го реши проблемот, ќе ви најдеме слично или подобро сместување за времетраењето на првичниот престој или ќе ви ги вратиме парите.

Гаранција за точност на оглас

Ако во кој било момент од престојот сметате дека сместувањето не одговара на описот на огласот, на пример фрижидерот престане да работи, а домаќинот не може лесно да го поправи или има помалку спални соби отколку што е наведено, ќе имате три дена да го пријавите проблемот, а ние ќе ви најдеме слично или подобро сместување или ќе ви ги вратиме парите.

Деноноќна линија за безбедност

Ако некогаш не се чувствувате безбедно, ќе добиете деноноќен и приоритетен пристап до специјално обучени агенти за безбедност.
Најдете детали за тоа како AirCover ја штити вашата резервација и сите исклучоци.

Само Airbnb ви го дава AirCover

AirbnbКонкуренти
Гаранција за резервацијата
Гаранција за пријавување
Гаранција за точност на оглас
Деноноќна линија за безбедност
Придобивки од AirCover во споредба со сеопфатните заштити што ги нудат нашите најдиректни конкуренти од март 2022 година.

За секоја резервација има AirCover

Одговори на вашите прашања

Не можете да го најдете тоа што ви треба? Посетете го нашиот „Центар за помош“

Има и AirCover за домаќини

Дали сте заинтересирани за угостување? Со AirCover за домаќини, бидете самоуверени уште на почетокот.
Дознајте што е угостувањето