Отворете го својот дом
за угостување

Дознајте колку би можеле да заработите како домаќин

Угостувањето во гарсониера ми го промени животот и ми подари незаборавни доживувања и луѓе.
Домаќин во Милано
Угостувањето во мојот дом ми овозможи да станам претприемач и да си го поплочам патот кон финансиска слобода.
Домаќин во Атланта
Имаме можност да ја зачуваме нашата култура со тоа што ќе го организираме доживувањето за правење тестенини.
Домаќин во Паломбара Сабина
Airbnb ми овозможи да создадам сопствена работа, да го работам она што го сакам, а тоа е да се грижам за гостите во нашиот дом.
Домаќин во Чијанг Мај
Угостувањето во мојот бедуински шатор ми овозможи да се запознаам со луѓе од целиот свет.
Домаќин во Вади Рум
Сакам да угостувам во мојот еколошки дом за луѓето да можат да се поврзат со природата и своите најмили.
Домаќин во Парати
Помогнете да се сместат 100 000 бегалци кои бегаат од Украина
Имате прашања во врска со угостувањето?
Прашајте Супердомаќин.

AirCover за домаќини

Целосна заштита.
Секогаш вклучено, секогаш бесплатно.
Само на Airbnb.

Целосна заштита.
Секогаш вклучено, секогаш бесплатно.
Само на Airbnb.

Дознајте повеќе

Пробајте да угостувате на
Airbnb

Придружете ни се. Ќе ви помогнеме на секој
чекор од процесот.