Заработете пари како домаќин на Airbnb

Кажете ни нешто за вашето место

Заработете пари како домаќин на Airbnb

Кажете ни нешто за вашето место

Зошто да угостувате на Airbnb?

Без разлика каков дом или соба може да споделите, Airbnb ви овозможува едноставно и безбедно да угостувате патници. Вие одлучувате за достапноста, цените, куќниот ред и начинот на кој комуницирате со гостите.

Тука сме за вас

За вие, вашиот дом и вашите работи да бидат безбедни, ја покриваме секоја резервација со заштита од штета на имотот од 1 милион американски долари и уште 1 милион американски долари за осигурување против несреќи.

Угостување во 3 чекори

Бесплатно огласете го вашиот простор

Споделете го секој простор без трошоци за регистрација, без разлика дали станува збор за заедничка дневна соба, втор дом или нешто сосема друго.

Одлучете како сакате да угостувате

Сами изберете ги распоредот, цените и барањата за гостите. Тука сме да ви помогнеме.

Пречекајте го првиот гостин

Откако огласот ќе се објави, квалификуваните гости ќе можат да стапат во контакт со вас. Ако имате прашања, може да им пратите порака пред нивниот престој.

„Гаранцијата за домаќинот“ ми помогна да одлучам да се придружам на Airbnb бидејќи имам на што да се потпрам ако има штета или проблеми.
„Гаранцијата за домаќинот“ ми помогна да одлучам да се придружам на Airbnb бидејќи имам на што да се потпрам ако има штета или проблеми.

Денис угостува во Лондон поради флексибилноста што му ја овозможува

Денис угостува во Лондон поради флексибилноста што му ја овозможува

Дознајте како угостуваат
„Гаранцијата за домаќинот“ ми помогна да одлучам да се придружам на Airbnb бидејќи имам на што да се потпрам ако има штета или проблеми.
„Гаранцијата за домаќинот“ ми помогна да одлучам да се придружам на Airbnb бидејќи имам на што да се потпрам ако има штета или проблеми.

Денис угостува во Лондон поради флексибилноста што му ја овозможува

Денис угостува во Лондон поради флексибилноста што му ја овозможува

Дознајте како угостуваат

Ние имаме решение

Свесни сме дека довербата во лицата кои престојуваат во вашиот дом е особено важна. Airbnb ви овозможува да поставите строги правила за гостите кои можат да го резервираат вашиот простор, како и да ги запознаете гостите пред нивниот престој. Ако сепак дојде до неочекувани ситуации, ние сме тука да ве заштитиме. Со нашата „Гаранцијата за домаќинот“ што покрива штета на имотот и „Осигурувањето за заштита на домаќинот“ за одговорност, како домаќин уживате целосна поддршка од нас.

Можност да побарате официјален документ за лична идентификација пред секоја резервација
Куќен ред што гостите мора да го прифатат
Шанса да ги прочитате рецензиите од претходни патувања
Бесплатно осигурување од штета на имотот во износ од 1 милион долари
Бесплатно осигурување од одговорност во износ од 1 милион долари
Деноноќна глобална корисничка поддршка

Едноставно плаќање

Наплатете колку што сакате

Секогаш сами ја избирате вашата цена. Ви треба помош? Имаме алатки со кои ви помагаме да ја прилагодите цената ​според побарувачката во вашиот регион.

Плаќајте ниски надоместоци

Регистрацијата е бесплатна. Airbnb обично им наплаќа на домаќините 3% од секоја резервација, што е меѓу најниските надоместоци во оваа дејност.

Добивајте брзи исплати

Откако гостинот ќе се пријави, може да ви испратиме пари преку PayPal, преку директен депозит или преку други достапни начини.

Угостувањето ми помогна да ги покријам трошоците за нова кујна и дополнителни надградби.
Угостувањето ми помогна да ги покријам трошоците за нова кујна и дополнителни надградби.

Теса угостува во Лондон за да оствари дополнителна заработка

Теса угостува во Лондон за да оствари дополнителна заработка

Дознајте како угостуваат
Угостувањето ми помогна да ги покријам трошоците за нова кујна и дополнителни надградби.
Угостувањето ми помогна да ги покријам трошоците за нова кујна и дополнителни надградби.

Теса угостува во Лондон за да оствари дополнителна заработка

Теса угостува во Лондон за да оствари дополнителна заработка

Дознајте како угостуваат

Домаќини како вас, низ целиот свет

2,9 милиона

Домаќини на Airbnb

Домаќини на Airbnb

800 000

Просечен број на ноќевања на Airbnb дневно

Просечен број на ноќевања на Airbnb дневно

14 000

Нови домаќини месечно

Нови домаќини месечно

За Airbnb

Што е Airbnb?

Airbnb ги поврзува луѓето преку сместувања и активности низ целиот свет. Домаќините се подвижна сила на заедницата и на гостите им нудат уникатна можност да го искусат престојот како локален жител.

Што е угостување?

Имате дополнителна соба, цел дом или стручност? Може да заработувате споделувајќи го просторот со лица од целиот свет. Може да изнајмувате сместување, да организирате активности или да ги нудите двете опции истовремено. Сами одлучувате кога ќе угостувате.

Често поставувани прашања

Кој може да биде домаќин на Airbnb?

Во повеќето региони е лесно да се стане домаќин на Airbnb, а создавањето оглас е секогаш бесплатно. Цели станови и домови, приватни соби, куќи на дрвја и замоци се само дел од сместувањата што домаќините ги споделуваат на Airbnb. Повеќе детали за тоа што се очекува од домаќините побарајте во стандардите на заедницата на Airbnb. Во нив се содржани стандардите за безбедност, заштита, доверливост, вклучително и стандардите за угостување што им помагаат на домаќините да добијат одлични рецензии од гостите.

Што се бара од гостите пред да резервираат?

Пред да ја направат својата прва резервација, од сите корисници на Airbnb бараме неколку основни информации. Гостите мора да ги внесат овие податоци пред да поднесат барање за резервација. Благодарение на овие податоци може да дознаете кого да очекувате и како да контактирате со гостинот. Барањата на Airbnb за гости вклучуваат: * Име и презиме * Адреса на е-пошта * Потврден телефонски број * Воведна порака * Согласување со куќниот ред * Информации за плаќање Од гостите се очекува, но не е задолжително, да имаат профилна фотографија. Може да побарате гостите да достават и документ за лична идентификација пред да резервираат.

Колку чини да се огласи мојот простор?

Регистрацијата и огласувањето на домот на Airbnb се бесплатни. Откако ќе добиете резервација, ќе ви наплатиме надоместок за услугата на Airbnb за домаќини, најчесто во износ од 3%, наменет за покривање на трошоците за водење на бизнисот.

Каква заштита имам од оштетување на имотот?

„Гаранцијата за домаќинот“ на Airbnb им овозможува на домаќините обесштетување до 1 000 000 долари за штета настаната на осигурен имот, во ретки случаи кога штетата, предизвикана од гостинот, го надминува безбедносниот депозит или кога таков депозит воопшто не е приложен.

Со програмата „Гаранција за домаќинот“ не се опфатени готовински износи, хартии од вредност, колекционерски предмети, ретки уметнички дела, накит, домашни миленици, ниту пак личната одговорност. Им препорачуваме на домаќините да ги осигураат или да ги отстранат вредните предмети при изнајмување на местото. Со програмата не се опфатени ниту загубите, ниту оштетувањата на имотот што настанале како резултат на редовната употреба.

Дознајте повеќе за „Гаранцијата за домаќинот“ на http://airbnb.com/guarantee

Како да ја изберам цената за сместувањето?

Сами ја одредувате цената што ја наплаќате за сместувањето. Како помош при одлучувањето, може да пребарате слични сместувања во вашиот град или соседство за да добиете претстава за цените на пазарот. Дополнителни надоместоци > - Надоместок за чистење: може или да вклучите надоместок за чистење во цената за ноќевање или да додадете надоместок за чистење во подесувањата за цената. > - Други надоместоци: за да наплатите дополнителни надоместоци надвор од цената (како што се надоместокот за касно пријавување или за милениче), прво мора да им ги покажете овие можни надоместоци на гостите пред резервирањето, а потоа да го искористите нашиот „Центар за барање и праќање пари“ за да побарате безбедно плаќање на дополнителни надоместоци.

Како може Airbnb да ми помогне да ги одредам цените?

Aлатката „Паметно одредување цени“ на Airbnb ви овозможува да ги поставите цените автоматски да се зголемуваат или намалуваат според промените во побарувачката за сместувања како вашето. Секогаш сами одлучувате за цената на сместувањето. „Паметното одредување цени“ зависи од други подесувања за цените што вие сте ги одредиле, а цената за ноќевање може да ја прилагодите во секое време. „Паметното одредување цени“ се заснова на видот и локацијата на сместувањето, сезоната, побарувачката и други фактори (на пр., настани што се одржуваат во близина).

Спремни сте да заработувате?

Спремни сте да заработувате?