AirCover за домаќини
AirCover за домаќини
AirCover за домаќини
AirCover за домаќини
AirCover за домаќини
AirCover за домаќини

Целосна заштита. Секогаш е вклучено и секогаш е бесплатно. Само на Airbnb.

Осигурување од 1 милион USD

Заштитени сте дури и во ретките случаи некој гостин да се повреди.

Заштита од оштетување до 1 милион долари

Покриваме штети направени од гости врз просторот и имотот, вклучувајќи вредни предмети.

Заштита од оштетување направено од миленичиња

Не грижете се: неочекуваните штети направени од четириножните гости се покриени.

Заштита при потреба за темелно чистење

Ви надоместуваме за неочекуваните трошоци за чистење.

Заштита од загуба на приход

Airbnb надоместува изгубен приход ако откажете потврдени резервации поради оштетување.

Рок за поднесување: 14 дена

Сега имате 14 дена да пријавите штета, дури и ако имате две резервации една по друга.

Брзо обесштетување

Брзо ви ги надоместуваме штетите направени од гостите, обично во рок од 2 недели.

Побрза поддршка за Супердомаќини

Супердомаќините добиваат пристап до посебна линија за поддршка со приоритетно насочување.

Само Airbnb ви го дава AirCover

AirbnbКонкуренти
Осигурување од 1 милион USD
Заштита од 1 милион USD
Заштита: штета од миленици
Заштита: темелно чистење
Заштита од загуба на приход
Рок за поднесување: 14 дена
Побрзо обесштетување
Поддршка за Супердомаќини
Сеопфатни погодности од AirCover за домаќини во споредба со она што конкуренцијата го нуди бесплатно од 11.2021 г.
Заштитени сте кога и да угостувате преку Airbnb.

Одговори на вашите прашања

Не можете да го најдете тоа што ви треба? Посетете го нашиот „Центар за помош“.
Дознајте уште повеќе за AirCover за домаќини и за сѐ што нуди, како и за правилата и условите .

Пробајте да угостувате преку Airbnb

Придружете ни се. Ќе ви помогнеме при секој чекор од процесот.