AirCover за домаќини

Целосна заштита.
Секогаш е вклучено и секогаш е бесплатно.
Само на Airbnb.

Проверка на идентитетот на гостинот

Нашиот сеопфатен систем за проверка ги проверува податоците, како што се името, адресата, официјалниот документ за идентификација и друго, за да го потврди идентитетот на гостите кои резервираат на Airbnb.

Проверка на резервацијата

Нашата сопствена технологија анализира стотици фактори во секоја резервација и блокира одредени резервации кои покажуваат висок ризик за забави кои го нарушуваат мирот и предизвикуваат материјална штета.

Заштита од оштетување од 3 милиони долари

Airbnb ви надоместува за штетата предизвикана од гостите на вашиот дом и предмети и ги вклучува овие посебни заштити:

Уметност и вредни предмети

Airbnb ќе ви ги врати, замени или плати оштетените уметнички дела или вредни предмети.

Возила и бродови

Ги заштитуваме автомобилите, бродовите и другите пловни средства што ги паркирате или чувате во вашиот дом.

Оштетување од миленичиња

Ќе платиме за поправка на штетата направена од миленичето на гостинот.

Загуба на приход

Ако мора да откажете резервации на Airbnb поради оштетување од гостинот, ќе ви биде надоместен изгубениот приход.

Темелно чистење

Ќе ви ги надоместиме трошоците за дополнителните услуги за чистење потребни по престојот на гостинот – на пример, професионално чистење теписи.

Осигурување од одговорност од 1 милион долари

Заштитени сте во ретките случаи кога гостинот ќе се повреди или неговите предмети ќе бидат оштетени или украдени.

Деноноќна линија за безбедност

Ако некогаш не се чувствувате безбедно, нашата апликација обезбедува брз и деноноќен пристап до специјално обучени агенти за безбедност.

Најдете ги сите информации за тоа како AirCover за домаќини ве заштитува вас, како и за сите исклучоци кои важат.

Само Airbnb ви го дава AirCover

Airbnb
Конкуренти
Проверка на идентитетот на гостинот
Проверка на резервацијата
Заштита од оштетување од 3 милиони долари
Уметност и вредни предмети
Возила и бродови
Оштетување од миленичиња
Загуба на приход
Темелно чистење
Осигурување од одговорност од 1 милион долари
Деноноќна линија за безбедност
Споредбата се заснова на јавни информации и информации што најголемите конкуренти ги нудат бесплатно од октомври 2022 г.

Одговори на вашите прашања

Не можете да го најдете тоа што ви треба? Посетете го нашиот „Центар за помош“.

Најлесниот начин да го ставите својот дом на Airbnb

„Започнете на Airbnb“ ви го олеснува ставањето на домот на Airbnb, со практична помош од Супердомаќин кој ќе биде со вас од првото прашање до првиот гостин.