AirCover за домаќини

Целосна заштита.
Секогаш е вклучено и секогаш е бесплатно.
Само на Airbnb.

Проверка на идентитетот на гостинот

Нашиот сеопфатен систем за проверка ги проверува податоците, како што се името, адресата, официјалниот документ за идентификација и друго, за да го потврди идентитетот на гостите кои резервираат на Airbnb.

Проверка на резервацијата

Нашата сопствена технологија анализира стотици фактори во секоја резервација и блокира одредени резервации кои покажуваат висок ризик за забави кои го нарушуваат мирот и предизвикуваат материјална штета.

Заштита од оштетување од 3 милиони долари

Ако гостите не платат за штетата предизвикана на вашиот дом и предмети, „Заштитата на домаќинот од оштетување“ е воспоставена за да помогне да се надоместат трошоците до 3 милиони американски долари, вклучувајќи ги и овие посебни мерки за заштита:

Уметност и вредни предмети

Добијте обесштетување за оштетени уметнички дела или вредни предмети.

Возила и бродови

Добијте обесштетување за штета на автомобили, бродови и други пловни средства што ги паркирате или чувате во вашиот дом.

Оштетување од миленичиња

Добијте обесштетување за штети предизвикани од миленичето на гостинот.

Загуба на приход

Ако мора да откажете резервации на Airbnb поради оштетување од гостинот, ќе ви биде надоместен изгубениот приход.

Темелно чистење

Добијте надомест за дополнителните услуги за чистење што се потребни по престојот на гостинот – на пример, професионално чистење теписи.

Осигурување од одговорност од 1 милион долари

Заштита во ретките случаи кога гостинот ќе се повреди или неговите предмети ќе бидат оштетени или украдени.

Деноноќна линија за безбедност

Ако некогаш не се чувствувате безбедно, нашата апликација обезбедува брз и деноноќен пристап до специјално обучени агенти за безбедност.

Најдете ги сите информации за тоа како AirCover за домаќини ве заштитува вас, како и за сите исклучоци кои важат.

Само Airbnb ви го дава AirCover

Airbnb
Конкуренти
Проверка на идентитетот на гостинот
Проверка на резервацијата
Заштита од оштетување од 3 милиони долари
Уметност и вредни предмети
Возила и бродови
Оштетување од миленичиња
Загуба на приход
Темелно чистење
Осигурување од одговорност од 1 милион долари
Деноноќна линија за безбедност
Споредбата се заснова на јавни информации и информации што најголемите конкуренти ги нудат бесплатно од октомври 2022 г.

Одговори на вашите прашања

Не можете да го најдете тоа што ви треба? Посетете го нашиот „Центар за помош“.

Најлесниот начин да го ставите својот дом на Airbnb

„Започнете на Airbnb“ ви го олеснува ставањето на домот на Airbnb, со практична помош од Супердомаќин кој ќе биде со вас од првото прашање до првиот гостин.