БЕЗБЕДНОСТ

Како Airbnb ги штити домаќините

Презедовме сеопфатни мерки за да обезбедиме безбедност за вас, вашиот дом и вашите гости.

Презедовме сеопфатни мерки за да обезбедиме безбедност за вас, вашиот дом и вашите гости.

Угостувајте одлични гости

Фер двонасочни рецензии

За да помогнат во градењето доверба и репутација на Airbnb, гостите и домаќините меѓусебно си оставаат рецензии откако секоја резервација ќе заврши. Пред да угостите гостин, може да ги проверите неговите рецензии од други домаќини.

Лесна комуникација со гостите

Ако сакате да поставувате прашања или да поставувате очекувања пред престојот, може однапред да се запознаете со гостите користејќи ја нашата алатка за безбедно испраќање пораки.

Барања за резервација

Може да побарате секој гостин да достави документ за идентификација до Airbnb пред да го резервира вашето сместување. Исто така, ќе имате можност однапред да ги прегледате резервациите или да додадете дополнителни подесувања за да имате контрола врз тоа кој може да резервира. Како понатамошна проверка, сите резервации на Airbnb се проценуваат за ризик и ги откажуваме сите резервации што изгледаат сомнителни.

Ваше сместување, ваши правила

За да помогнете во поставувањето на очекувањата, може да додадете „Куќен ред“ со кој гостите мора да се согласат пред да резервираат, како на пример, ограничувања за пушење и настани. Ако гостинот прекрши едно од овие правила откако ќе резервира, може да ја откажете резервацијата.

Какви се нашите надоместоци во споредба со другите?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Надоместок за услугата на домаќинот (по резервација)
3-5%
5%
15-20%
Огласувањето е секогаш бесплатно
Нема провизии за обработка на плаќање со кредитна картичка
Вклучена е заштита од 1 милион долари за штета на имот
Последно ажурирано во јуни 2018 година
Научив дека луѓето се добри. Можам да им верувам на луѓето.
Научив дека луѓето се добри. Можам да им верувам на луѓето.

За да заработи дополнително, Милаида угостува во Порторико.

За да заработи дополнително, Милаида угостува во Порторико.

Дознајте како угостуваат
Научив дека луѓето се добри. Можам да им верувам на луѓето.
Научив дека луѓето се добри. Можам да им верувам на луѓето.

За да заработи дополнително, Милаида угостува во Порторико.

За да заработи дополнително, Милаида угостува во Порторико.

Дознајте како угостуваат

Угостувајте со доверба

Заштита од оштетување на имотот од 1 000 000 американски долари

Во редок случај на имотна штета, „Гаранцијата за домаќинот“ на Airbnb обезбедува бесплатна заштита до 1 000 000 американски долари за штета на имот за секоја резервација, секој пат. Барањата може да се поднесат директно преку „Центарот за барање и праќање пари“.

Осигурување од незгоди

Airbnb нуди бесплатно „Осигурување за заштита на домаќинот“ кое покрива надомест на штета до 1 000 000 американски долари. Ова осигурување се применува во редок случај кога некој против вас ќе поднесе тужба или барање за надомест на штета поради телесна повреда или материјална штета во сместувањето или имотот кој се огласува на Airbnb за време на престојот во него.

Целосно бесплатно покритие
Автоматски важи за секоја резервација
Барањата може да се поднесат директно преку Airbnb

Деноноќно сме тука за вас

Што може да направи нашиот тим за вас

Нашиот глобален тим е деноноќно подготвен да ве поддржи вас и вашите гости по телефон, е-пошта и преку разговор во живо.

Помош за повторно резервирање
Повратни средства
Обештетување
„Гаранција за домаќинот“ и барања за осигурување
Посредување

Патниците остварија 49 милиони патувања преку Airbnb во 2017 година. Само 1 од 25 000 резултираше со жалба за значителна имотна штета.

Патниците остварија 49 милиони патувања преку Airbnb во 2017 година. Само 1 од 25 000 резултираше со жалба за значителна имотна штета.

Одговори на вашите прашања

Што се бара од гостите пред да резервираат?

Пред да патуваат преку Airbnb, од сите корисници бараме неколку основни информации. Гостите мора да ги имаат пополнето овие информации во целост пред да може да поднесат барање за резервација. Овие информации помагаат да знаете кого да очекувате и како да контактирате со гостинот.

Барањата на Airbnb за гости вклучуваат: • Име и презиме • Адреса на е-пошта • Потврден телефонски број • Порака за запознавање • Согласување со вашиот куќен ред • Информации за плаќање

Од гостите се очекува, но не е задолжително, да имаат профилна фотографија. Исто така, може да побарате гостите да достават документ за идентификација пред да го резервираат вашето сместување.

Како функционираат рецензиите?

Сите рецензиите на Airbnb се напишани од домаќини и патници од нашата заедница, па секоја рецензија што ја гледате се заснова врз престојот на гостинот во сместувањето на домаќинот. Имате рок од 14 дена по одјавувањето за да напишете рецензија за престојот и може да ја уредувате до 48 часа по поднесувањето, освен ако гостинот не остави своја рецензија. Рецензиите се објавуваат откако и двајцата ќе ги напишете или откако ќе поминат 14 дена. Рецензиите од гостите може да ги видите во секое време, а кога некој гостин ќе направи резервација, може да ги проверите рецензиите што ги добил од претходни домаќини.

Како да постапам ако гостинот ми скрши нешто при престојот?

Ако гостинот скрши нешто и сакате да поднесете барање, тоа може да го направите преку нашиот „Центар за барање и праќање пари“ во рок од 14 дена од датумот на одјавување на гостинот или пред пријавувањето на следниот гостин, во зависност од тоа што ќе се случи порано. Ако гостинот се согласи со износот што сте го побарале, ќе извршиме исплата во рок од 5 до 7 работни дена. Ако гостинот одбие или не одговори во рок од 72 часа, може да го вклучите Airbnb во случајот. Ако ни треба дополнителна документација, ќе имате 72 часа да ни ја доставите. Повеќето барања ќе се решат во рок од една недела. Ќе се погрижиме вие и гостинот да бидете рамноправно застапувани, а ако утврдиме дека гостинот ви должи пари, ќе ви ги испратиме како одделна исплата.

Што да правам ако ми е непријатно да угостам некого?

Ако некој гостин прекршил едно од правилата на „Куќниот ред“ што сте ги поставиле или ве натерал да се чувствувате несигурно поради неговите дејства, може да го одбиете неговото барање за резервација или да ја откажете резервацијата. Пред да прифатите резервација Може да одбиете индивидуално барање за резервација и тоа нема негативно да влијае на позицијата на огласот во резултатите од пребарувањето. Одбивањето на голем број или на повеќето барања за резервација може да има негативно влијание на позицијата на огласот во резултатите од пребарувањето. Откако ќе прифатите резервација Ако веќе сте ја прифатиле резервацијата, може да ја откажете. Може да добиете казни за откажување ако гостинот не прекршил ниедно правило од „Куќниот ред“.

Која е разликата помеѓу „Гаранција за домаќинот“ и „Осигурување за заштита на домаќинот“ на Airbnb?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

Подготвени сте да започнете со угостување?

Подготвени сте да започнете со угостување?