Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Правила на заедницата

Правила за содржина на Airbnb

Со објавување содржини на Airbnb, се согласувате да ги почитувате нашите правила за содржини. Содржината вклучува какви било пишани, фотографски, звучни, видео или други содржини, вклучувајќи ги следниве:

 • Пишан текст: наслови и описи на огласи, профилни страници, јавни и приватни рецензии, повратни коментари, објави во „Центарот на заедницата“ и пораки до Airbnb, домаќини или гости.
 • Слики: фотографии и видеа, како и слики кои можат да се видат на фотографии и видеозаписи (како што се постери или уметнички дела закачени на ѕид).

Го задржуваме правото врз основа на нашата сопствена проценка, целосно или делумно да ја отстраниме секоја содржина која ги прекршува овие правила, нашите „Услови за користење“, „Стандарди на заедницата“, „Правила за рецензии“ или од која било друга причина. Во случај на сериозни прекршувања или прекршувања што се повторуваат, може и да ја ограничиме, суспендираме или отстраниме сметката на Airbnb поврзана со нив.

Следниве содржини не се дозволени на Airbnb:

 • Содржини создадени исклучиво со цел за рекламирање или други комерцијални содржини, вклучувајќи и логоа на фирми, линкови или имиња на фирми.
 • Несакана пошта, несакан контакт или содржини што постојано се споделуваат на начин кој ја нарушува нормалната комуникација.
 • Содржини со коишто се поддржуваат или промовираат нелегални или штетни активности или кои се сексуално експлицитни, содржат насилство, грубост, закана или малтретирање.
 • Содржини со коишто се дискриминира (за повеќе информации, разгледајте ја нашата „Политика против дискриминација“).
 • Содржина во која некој се обидува да се претстави како друго лице, сметка или деловен субјект, вклучувајќи и претставник на Airbnb.
 • Содржини што се нелегални или ги кршат правата на друго лице или деловен субјект, вклучувајќи ги и правата на интелектуална сопственост и правата на приватност.
 • Содржини во коишто се вклучени приватни или доверливи информации на друго лице, вклучувајќи и содржини што се доволни за да се препозне локацијата на сместувањето.

Дополнителни прекршоци на правилата за конкретни видови содржини:

Наслови на огласите

 • Наслови на огласи што вклучуваат информации што не се релевантни за видот на сместувањето, стилот или доживувањето.
 • Наслови на огласи што вклучуваат симболи или емотикони.

Страница со огласот или профилна страница

 • Огласи и профили кои даваат лажни, неточни, погрешни информации или информации што доведуваат до заблуда.

Центар на заедницата

 • Содржина што не е на темата, не е прашање или не нуди одговор на прашање што е дел од поголема дискусија.
 • Малтретирање, исмевање (тролање) или постојано задевање на одредени членови од заедницата.

Рецензии

Приспособени URL-адреси

Содржина поврзана со COVID-19

  Како да пријавите содржина што ги прекршува нашите правила

  Ако сметате дека содржината ги прекршува овие правила, може да ја пријавите директно преку апликацијата или да нѐ контактирате.

  Дали оваа статија ви помогна?

  Поврзани статии

  Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
  Најавете се или регистрирајте се