Осигурување за домаќини во Јапонија

Осигурување за домаќини во Јапонија

Заштита за секој домаќин. За секое сместување. Секој пат.

Што е покриено?

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ може да обезбеди покритие до 100 000 000 јапонски јени ако имотот или сместувањето што се во сопственост на домаќинот се оштетени поради престојот на гостинот. Исто така, може да обезбеди покритие кога домаќинот сноси одговорност или трошоци во врска со оштетување на имотот или телесна повреда на гостинот или на трето лице.

Што е покриено?

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ може да обезбеди покритие до 100 000 000 јапонски јени ако имотот или сместувањето што се во сопственост на домаќинот се оштетени поради престојот на гостинот. Исто така, може да обезбеди покритие кога домаќинот сноси одговорност или трошоци во врска со оштетување на имотот или телесна повреда на гостинот или на трето лице.

Што е покриено?

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ може да обезбеди покритие до 100 000 000 јапонски јени ако имотот или сместувањето што се во сопственост на домаќинот се оштетени поради престојот на гостинот. Исто така, може да обезбеди покритие кога домаќинот сноси одговорност или трошоци во врска со оштетување на имотот или телесна повреда на гостинот или на трето лице.

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ може да покрива:

  • Случаи кога сместувањето што е во сопственост на домаќинот е оштетено поради престојот на гостинот.
  • Случаи кога домаќинот се смета за одговорен за телесна повреда на гостинот или на трето лице.
  • Случаи кога домаќинот се смета за одговорен за оштетување на имотот на гостинот или на трето лице.
  • Покритие на трошоците во случаи кога домаќинот сноси одредени трошоци во врска со оштетување на имотот или телесна повреда на гостинот или на трето лице.
  • Трошоци за обновување на имот којшто е извалкан или има потреба од отстранување на миризба.

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ не покрива:

  • Готовина и хартии од вредност на домаќинот.
  • Штета предизвикана поради намерно дејство од страна на домаќинот.
  • Штета од разумно користење.
  • Нормални трошоци за чистење.
Покритието на осигурувањето е ограничено на домаќини на сместувања во Јапонија. Домаќините мора да имаат лиценца или на друг начин да им биде дозволено да вршат дејност за делење на домот во согласност со важечкиот закон за покритието да може да се примени. Домаќините коишто бараат исплата согласно „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ се согласуваат да соработуваат со Airbnb и со осигурителната компанија, што вклучува обезбедување документација за пријавената штета и согласност за инспекции во ретките случаи кога тоа е потребно.

Одредени видови на имот се предмет на ограничена заштита. Домаќините можеби треба да ги заштитат или отстранат вредните предмети кога го изнајмуваат сместувањето и да размислат за независно осигурување коешто ќе обезбеди покритие за таквите предмети.

Исплатите за „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ се предмет на одредени услови, ограничувања и исклучоци. За повеќе информации, посетете ја страницата со краток преглед на „Осигурување за домаќини во Јапонија“.

За да побарате копија од целата осигурителна полиса, контактирајте со Aon Japan Ltd. и вклучете ги податоците за вашата сметка на Airbnb.

Како да поднесете побарување

Како да поднесете побарување

За домаќини со побарање за отштета на нивниот личен имот и/или нивното сопствено сместување:

За домаќини со побарање за отштета на нивниот
личен имот и/или нивното сопствено сместување:

За домаќини со побарање за отштета на нивниот
личен имот и/или нивното сопствено сместување:

1. Соберете докази за штетата

Ова може да вклучува фотографии, видеа, проценки и/или сметки на предметите.

2. Веднаш контактирајте го гостинот преку „Центарот за барање и праќање пари“

Кога ќе треба да изберете причина за побарувањето, изберете: „Оштетени предмети или предмети што недостасуваат“. Гостинот ќе има можност да одговори. Ако гостинот не ви одговори во рок од 72 часа, може да го вклучите Airbnb за помош.

3. Добијте обесштетување или вклучете го Airbnb

Ако гостинот не сака да го плати целиот износ, можеби ги исполнувате условите за обесштетување согласно „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“. Откако ќе контактирате со Airbnb, специјалист за поддршка ќе ве води низ процесот.

За домаќини кои сносат одговорност или други
трошоци:


Во ретките случаи кога гостин или трето лице ќе се повреди или неговиот имот ќе биде оштетен или украден, а вие сте законски одговорни или ги сносите трошоците потребни за негово надоместување, треба да контактирате со „Поддршката на заедницата“. Откако ќе ги добиеме придружната документација и информациите, случајот ќе биде префрлен од Airbnb на нашата осигурителна компанија од трета страна и на нејзиниот администратор за побарувања од трета страна.
Контактирајте со поддршката на заедницата

За домаќини кои сносат одговорност или други
трошоци:


Во ретките случаи кога гостин или трето лице ќе се повреди или неговиот имот ќе биде оштетен или украден, а вие сте законски одговорни или ги сносите трошоците потребни за негово надоместување, треба да контактирате со „Поддршката на заедницата“. Откако ќе ги добиеме придружната документација и информациите, случајот ќе биде префрлен од Airbnb на нашата осигурителна компанија од трета страна и на нејзиниот администратор за побарувања од трета страна.
Контактирајте со поддршката на заедницата

Одговори на вашите прашања

Одговори на вашите прашања

img

Спремни сте да го ставите својот дом на Airbnb?