КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Осигурување за домаќини во Јапонија

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Осигурување за домаќини во Јапонија

Што е тоа „Осигурување за домаќини во Јапонија“?

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ покрива случаи кога домаќинот* сноси одговорност или други трошоци во врска со повреда на други лица или оштетување на имотот на други лица поради делење на домот преку платформата на Airbnb и случаи кога домаќинот подлежи на штета поради оштетување на имотот кој е во негова сопственост поради престојот на гостинот*. Во случаи кога имотот кој е во сопственост на домаќинот е оштетен поради престојот на гостинот, осигурителното покритие ќе се применува кога домаќинот и гостинот не можат меѓусебно да го решат спорот и домаќинот ќе контактира со Airbnb.

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ е програма за осигурување преземена од Sompo Japan Insurance Inc.

Домаќините не мора да плаќаат премии за осигурување за да ја користат програмата „Осигурување за домаќини во Јапонија“.

Погледнете ги следниве информации за осигурителното покритие на „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“.

Што е тоа „Осигурување за домаќини во Јапонија“?

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ покрива случаи кога домаќинот* сноси одговорност или други трошоци во врска со повреда на други лица или оштетување на имотот на други лица поради делење на домот преку платформата на Airbnb и случаи кога домаќинот подлежи на штета поради оштетување на имотот кој е во негова сопственост поради престојот на гостинот*. Во случаи кога имотот кој е во сопственост на домаќинот е оштетен поради престојот на гостинот, осигурителното покритие ќе се применува кога домаќинот и гостинот не можат меѓусебно да го решат спорот и домаќинот ќе контактира со Airbnb.

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ е програма за осигурување преземена од Sompo Japan Insurance Inc.

Домаќините не мора да плаќаат премии за осигурување за да ја користат програмата „Осигурување за домаќини во Јапонија“.

Погледнете ги следниве информации за осигурителното покритие на „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“.

Што е тоа „Осигурување за домаќини во Јапонија“?

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ покрива случаи кога домаќинот* сноси одговорност или други трошоци во врска со повреда на други лица или оштетување на имотот на други лица поради делење на домот преку платформата на Airbnb и случаи кога домаќинот подлежи на штета поради оштетување на имотот кој е во негова сопственост поради престојот на гостинот*. Во случаи кога имотот кој е во сопственост на домаќинот е оштетен поради престојот на гостинот, осигурителното покритие ќе се применува кога домаќинот и гостинот не можат меѓусебно да го решат спорот и домаќинот ќе контактира со Airbnb.

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ е програма за осигурување преземена од Sompo Japan Insurance Inc.

Домаќините не мора да плаќаат премии за осигурување за да ја користат програмата „Осигурување за домаќини во Јапонија“.

Погледнете ги следниве информации за осигурителното покритие на „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“.

Осигурителен период

Осигурителниот период на тековната програма за осигурување е од 31 јули 2023 година до 31 јули 2024 година.

Осигурителен период

Осигурителниот период на тековната програма за осигурување е од 31 јули 2023 година до 31 јули 2024 година.

Осигурителен период

Осигурителниот период на тековната програма за осигурување е од 31 јули 2023 година до 31 јули 2024 година.

Опфат и услови


Опфат и услови за пријавување за „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“

Опфат и условиОпфат и услови за пријавување за „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“

Опфат и условиОпфат и услови за пријавување за „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“
Надоместок за штета на имот во сопственост на домаќинот
Во согласност со важечките правила, услови и исклучоци, покритието на „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ ќе биде платено за уништување на сместувањето* и личниот имот кој е во сопственост на домаќинот* поради престојот на гостинот*. Осигурителното покритие за оштетување на сместување што домаќинот го изнајмува или му е доверено да управува со него може да се обезбеди во рамките на дополнителните покритија опишани веднаш подолу.

Надоместок за одговорноста на домаќинот за повреда или оштетување на имотот
„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ ги покрива домаќините и за одговорноста што ја сносат за повреда или оштетување на имотот на гостин или други лица за време на престојот на гостинот во сместувањето коешто е резервирано преку платформата на Airbnb и е предизвикано од деловната дејност за делење на домот.*

Надоместок за трошоците направени од домаќинот за плаќања што мора да ги изврши кон други лица за да ги реши незгодите што вклучуваат повреда или оштетување на имотот
Во случаи кога домаќинот има трошоци поради плаќање што треба да го изврши за да реши некоја незгода што вклучува телесна повреда или оштетување на имотот на гостин или други лица, може да се примени „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ за да се покријат трошоците на домаќинот. Несреќата мора да биде предизвикана од деловната дејност за делење на домот и да се случи за време на престојот на гостинот во сместувањето коешто е резервирано преку платформата на Airbnb за покритието да може да се примени. Секое покритие опишано погоре е предмет на важечките правила, услови и исклучоци од полисата „Осигурување за домаќини во Јапонија“.

1. Покриено сместување

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ го покрива сместувањето што домаќинот го поседува, изнајмува или му е доверено да управува со него во рамките на деловната дејност за делење на домот.

(*) Со „Сместување“ се подразбираат објектите што се одобрени со Законот за хотелска дејност, сертифицирани со Законот за национални стратешки специјални зони или пријавени во согласност со Законот за деловна дејност за живеалишта за сместување или други објекти во коишто се спроведува слична дејност за сместување, под услов да се исполнети сите следни услови:
 • Објектите се во сопственост на домаќинот, домаќинот ги изнајмува или му се доверени на домаќинот за управување;
 • Објектите се огласени на веб-страницата на Airbnb; и
 • Објектите се резервирани и користени од лице кое се согласило со условите за услугата на Airbnb и ја користело веб-страницата на Airbnb. Во објектите за сместување спаѓаат и подвижните домови, автобусите, кампер возилата, куќите на дрво и други објекти кои се паркирани и се користат за сместување. Вклучени се и бродовите и пловилата, ако се користат како објекти за сместување.


2. Домаќин/домаќини

(*) „Домаќините“ се лица кои се вклучуваат во деловната дејност за делење на домот, кои обезбедуваат сместувања и имаат лиценца или на друг начин им е дозволено да го прават тоа во согласност со важечкиот закон.

3. Гостин/гости

(*) „Гостите“ се корисници на деловната дејност за делење на домот, вклучувајќи ги и оние коишто биле поканети од корисникот и оние коишто заедно ја користат деловната дејност за делење на домот.

(*) Со „Деловна дејност за делење на домот“ се подразбира хотелската дејност подетално објаснета во Законот за хотелска дејност (Закон бр. 138 од 1948 г.), деловната дејност подетално објаснета во Законот за национална стратешка специјална област (Закон бр. 107 од 2013 г.) или деловната дејност за живеалишта за сместување подетално објаснета во Законот за деловна дејност за живеалишта за сместување (Закон бр. 65 од 2017 г.) или други слични деловни дејности за сместување, како и сите активности што се вршат во или надвор од такви сместувања што се веројатни за горенаведените услуги.
Надоместок за штета на имот во сопственост на домаќинот
Во согласност со важечките правила, услови и исклучоци, покритието на „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ ќе биде платено за уништување на сместувањето* и личниот имот кој е во сопственост на домаќинот* поради престојот на гостинот*. Осигурителното покритие за оштетување на сместување што домаќинот го изнајмува или му е доверено да управува со него може да се обезбеди во рамките на дополнителните покритија опишани веднаш подолу.

Надоместок за одговорноста на домаќинот за повреда или оштетување на имотот
„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ ги покрива домаќините и за одговорноста што ја сносат за повреда или оштетување на имотот на гостин или други лица за време на престојот на гостинот во сместувањето коешто е резервирано преку платформата на Airbnb и е предизвикано од деловната дејност за делење на домот.*

Надоместок за трошоците направени од домаќинот за плаќања што мора да ги изврши кон други лица за да ги реши незгодите што вклучуваат повреда или оштетување на имотот
Во случаи кога домаќинот има трошоци поради плаќање што треба да го изврши за да реши некоја незгода што вклучува телесна повреда или оштетување на имотот на гостин или други лица, може да се примени „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ за да се покријат трошоците на домаќинот. Несреќата мора да биде предизвикана од деловната дејност за делење на домот и да се случи за време на престојот на гостинот во сместувањето коешто е резервирано преку платформата на Airbnb за покритието да може да се примени. Секое покритие опишано погоре е предмет на важечките правила, услови и исклучоци од полисата „Осигурување за домаќини во Јапонија“.

1. Покриено сместување

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ го покрива сместувањето што домаќинот го поседува, изнајмува или му е доверено да управува со него во рамките на деловната дејност за делење на домот.

(*) Со „Сместување“ се подразбираат објектите што се одобрени со Законот за хотелска дејност, сертифицирани со Законот за национални стратешки специјални зони или пријавени во согласност со Законот за деловна дејност за живеалишта за сместување или други објекти во коишто се спроведува слична дејност за сместување, под услов да се исполнети сите следни услови:

 • Објектите се во сопственост на домаќинот, домаќинот ги изнајмува или му се доверени на домаќинот за управување;
 • Објектите се огласени на веб-страницата на Airbnb; и
 • Објектите се резервирани и користени од лице кое се согласило со условите за услугата на Airbnb и ја користело веб-страницата на Airbnb. Во објектите за сместување спаѓаат и подвижните домови, автобусите, кампер возилата, куќите на дрво и други објекти кои се паркирани и се користат за сместување. Вклучени се и бродовите и пловилата, ако се користат како објекти за сместување.

 • 2. Домаќин/домаќини

  (*) „Домаќините“ се лица кои се вклучуваат во деловната дејност за делење на домот, кои обезбедуваат сместувања и имаат лиценца или на друг начин им е дозволено да го прават тоа во согласност со важечкиот закон.

  3. Гостин/гости

  (*) „Гостите“ се корисници на деловната дејност за делење на домот, вклучувајќи ги и оние коишто биле поканети од корисникот и оние коишто заедно ја користат деловната дејност за делење на домот.

  (*) Со „Деловна дејност за делење на домот“ се подразбира хотелската дејност подетално објаснета во Законот за хотелска дејност (Закон бр. 138 од 1948 г.), деловната дејност подетално објаснета во Законот за национална стратешка специјална област (Закон бр. 107 од 2013 г.) или деловната дејност за живеалишта за сместување подетално објаснета во Законот за деловна дејност за живеалишта за сместување (Закон бр. 65 од 2017 г.) или други слични деловни дејности за сместување, како и сите активности што се вршат во или надвор од такви сместувања што се веројатни за горенаведените услуги.

  Осигурително покритие

  Горната применлива граница во текот на осигурителниот период е 100 000 000 јапонски јени по несреќа, со некои исклучоци.

  Осигурително покритие

  Горната применлива граница во текот на осигурителниот период е 100 000 000 јапонски јени по несреќа, со некои исклучоци.

  Осигурително покритие

  Горната применлива граница во текот на осигурителниот период е 100 000 000 јапонски јени по несреќа, со некои исклучоци.

  Исклучоци од покритието  Главни ставки кои не се покриени со „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ (клаузули во однос на надоместот при оштетување на имот кој е во сопственост на домаќинот)

  Исклучоци од покритието  Главни ставки кои не се покриени со „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ (клаузули во однос на надоместот при оштетување на имот кој е во сопственост на домаќинот)

  Исклучоци од покритието  Главни ставки кои не се покриени со „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ (клаузули во однос на надоместот при оштетување на имот кој е во сопственост на домаќинот)
  Предмети кои не се вклучени во сместувањето:

  • Валути, пари, скапоцени метали во форма на прачки, банкноти или хартии од вредност.
  • Земјиште, вода или било која друга супстанција во или на земјиштето; меѓутоа, ова нема да се однесува на подобрувања на земјиштето кое се состои од градинарство за пејзажно уредување, патишта и тротоари (но ќе се однесува на секое додадено земјиште или земјиште под таков имот) или вода која се содржи во каков било затворен резервоар, цевководен систем или која било друга опрема за обработка.
  • Животни, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на добитокот и миленичињата.
  • Непресечени дрвја и земјоделски култури.
  • Пловила, воздухоплови, вселенски летала и сателити; меѓутоа, ова нема да важи за какви било пловила коишто не се управуваат и кои се користат како самото сместување.
  • Возила; меѓутоа, ова нема да важи за кое било возило што не е управувано и се користи како самото сместување.
  • Подземни рудници или рударски окна или каков било имот во склоп на таквите рудници или рударски окна.
  • Брани, природни и вештачки насипи.
  • Имот во транзит.
  • Линии за пренос и дистрибуција кои се подалеку од 305 метра од сместувањето.


  • Главни случаи каде што не се исплаќаат парите од осигурувањето:
  • Војна, примена на сила од странска земја, револуција, заземање на влада, граѓанска војна, вооружен бунт или други слични инциденти или немири.
  • Оштетување предизвикано од радијација, експлозија или друга штета предизвикана од нуклеарна реакција или распаѓање на атомското јадро на материјал за нуклеарно гориво или материјал од нуклеарен извор, радиоактивен елемент, радиоизотоп или материјал контаминиран со таков материјал или несреќа која може да се припише на него, со исклучок на нуклеарни реакции или нуклеарно распаѓање на атомските јадра на радиоизотопи за медицинска, научна или индустриска употреба.
  • Тероризам.
  • Вистинска злонамерна употреба на отровни биолошки или хемиски материјали или закана за нивна употреба.
  • Оштетување настанато пред или по престојот на гостинот во сместувањето коешто е резервирано преку платформата на Airbnb.
  • Оштетување предизвикано од намерно недолично однесување или значителна небрежност на домаќините.
  • итн.
  Предмети кои не се вклучени во сместувањето:

 • Валути, пари, скапоцени метали во форма на прачки, банкноти или хартии од вредност.
 • Земјиште, вода или било која друга супстанција во или на земјиштето; меѓутоа, ова нема да се однесува на подобрувања на земјиштето кое се состои од градинарство за пејзажно уредување, патишта и тротоари (но ќе се однесува на секое додадено земјиште или земјиште под таков имот) или вода која се содржи во каков било затворен резервоар, цевководен систем или која било друга опрема за обработка.
 • Животни, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на добитокот и миленичињата.
 • Непресечени дрвја и земјоделски култури.
 • Пловила, воздухоплови, вселенски летала и сателити; меѓутоа, ова нема да важи за какви било пловила коишто не се управуваат и кои се користат како самото сместување.
 • Возила; меѓутоа, ова нема да важи за кое било возило што не е управувано и се користи како самото сместување.
 • Подземни рудници или рударски окна или каков било имот во склоп на таквите рудници или рударски окна.
 • Брани, природни и вештачки насипи.
 • Имот во транзит.
 • Линии за пренос и дистрибуција кои се подалеку од 305 метра од сместувањето.

 • Главни случаи каде што не се исплаќаат парите од осигурувањето:

 • Војна, примена на сила од странска земја, револуција, заземање на влада, граѓанска војна, вооружен бунт или други слични инциденти или немири.
 • Оштетување предизвикано од радијација, експлозија или друга штета предизвикана од нуклеарна реакција или распаѓање на атомското јадро на материјал за нуклеарно гориво или материјал од нуклеарен извор, радиоактивен елемент, радиоизотоп или материјал контаминиран со таков материјал или несреќа која може да се припише на него, со исклучок на нуклеарни реакции или нуклеарно распаѓање на атомските јадра на радиоизотопи за медицинска, научна или индустриска употреба.
 • Тероризам.
 • Вистинска злонамерна употреба на отровни биолошки или хемиски материјали или закана за нивна употреба.
 • Оштетување настанато пред или по престојот на гостинот во сместувањето коешто е резервирано преку платформата на Airbnb.
 • Оштетување предизвикано од намерно недолично однесување или значителна небрежност на домаќините.
 • итн.
 • Главни случаи кога парите од осигурувањето не се исплаќаат (клаузули во однос на надоместот за одговорност и трошоците кои ги имал домаќинот)


  • Војна, примена на сила од странска земја, револуција, заземање на влада, граѓанска војна, вооружен бунт или други слични инциденти или немири.
  • Оштетување предизвикано од радијација, експлозија или друга штета предизвикана од нуклеарна реакција или распаѓање на атомското јадро на материјал за нуклеарно гориво или материјал од нуклеарен извор, радиоактивен елемент, радиоизотоп или материјал контаминиран со таков материјал или несреќа која може да се припише на него, со исклучок на нуклеарни реакции или нуклеарно распаѓање на атомските јадра на радиоизотопи за медицинска, научна или индустриска употреба.
  • Оштетување предизвикано од намерно недолично однесување на домаќините.
  • Трошоци или одговорност кон роднини кои живеат со домаќините, освен во случаите кога домаќинот сноси одговорност или има трошоци за неопходни плаќања кон таквите роднини за штета на сместување коешто домаќинот го изнајмил или му било доверено да го управува.
  • Трошоци или одговорност што произлегуваат од физичка попреченост со којашто се здобиле вработените на домаќините додека вршеле некаква работа за домаќините.
  • Во случаи каде што постои посебен договор во врска со надомест на штета помеѓу домаќинот и друго лице, одговорноста се утврдува со таквиот договор.
  • Трошоци за несреќи или одговорност предизвикани од отпадни води или емисии.
  • Трошоци за несреќи или одговорност што произлегуваат од стручна работа што ја вршат адвокати, регистрирани странски адвокати, сертифицирани јавни сметководители, даночни сметководители, архитекти, проектанти, инспектори за земјиште и домување, судски писари, административни писари, ветеринари или други лица слични на нив.
  • Трошоци за несреќи или одговорност коишто може да се припишат на или што произлегуваат од поседување, користење или управување со каков бил воздухоплов, автомобил, пловило или возило надвор од сместувањето, со исклучок на каква било штета поради користење или управување со автомобил или пловило или возило надвор од објектот додека се користи таков автомобил или пловило или возило надвор од објектот како сместување.
  • Трошоци за несреќи или одговорност што може да се припишат на или што произлегуваат од градежните работи на сместувањето што е дадено под закуп или коешто му е доверено за управување на домаќинот, како што се реновирање, надградба или рушење, со исклучок на тоа каде домаќинот се вклучил во работата на сопствениот потфат.
  • Трошоци за несреќи или одговорност што произлегуваат од уништување на сместувањето коешто е изнајмено или доверено за управување на домаќинот предизвикано од земјотреси, ерупции, поплави, цунами или слични природни појави, освен во случаи кога штетата е предизвикана од пожар.
  • итн.

 • Војна, примена на сила од странска земја, револуција, заземање на влада, граѓанска војна, вооружен бунт или други слични инциденти или немири.
 • Оштетување предизвикано од радијација, експлозија или друга штета предизвикана од нуклеарна реакција или распаѓање на атомското јадро на материјал за нуклеарно гориво или материјал од нуклеарен извор, радиоактивен елемент, радиоизотоп или материјал контаминиран со таков материјал или несреќа која може да се припише на него, со исклучок на нуклеарни реакции или нуклеарно распаѓање на атомските јадра на радиоизотопи за медицинска, научна или индустриска употреба.
 • Оштетување предизвикано од намерно недолично однесување на домаќините.
 • Трошоци или одговорност кон роднини кои живеат со домаќините, освен во случаите кога домаќинот сноси одговорност или има трошоци за неопходни плаќања кон таквите роднини за штета на сместување коешто домаќинот го изнајмил или му било доверено да го управува.
 • Трошоци или одговорност што произлегуваат од физичка попреченост со којашто се здобиле вработените на домаќините додека вршеле некаква работа за домаќините.
 • Во случаи каде што постои посебен договор во врска со надомест на штета помеѓу домаќинот и друго лице, одговорноста се утврдува со таквиот договор.
 • Трошоци за несреќи или одговорност предизвикани од отпадни води или емисии.
 • Трошоци за несреќи или одговорност што произлегуваат од стручна работа што ја вршат адвокати, регистрирани странски адвокати, сертифицирани јавни сметководители, даночни сметководители, архитекти, проектанти, инспектори за земјиште и домување, судски писари, административни писари, ветеринари или други лица слични на нив.
 • Трошоци за несреќи или одговорност коишто може да се припишат на или што произлегуваат од поседување, користење или управување со каков бил воздухоплов, автомобил, пловило или возило надвор од сместувањето, со исклучок на каква било штета поради користење или управување со автомобил или пловило или возило надвор од објектот додека се користи таков автомобил или пловило или возило надвор од објектот како сместување.
 • Трошоци за несреќи или одговорност што може да се припишат на или што произлегуваат од градежните работи на сместувањето што е дадено под закуп или коешто му е доверено за управување на домаќинот, како што се реновирање, надградба или рушење, со исклучок на тоа каде домаќинот се вклучил во работата на сопствениот потфат.
 • Трошоци за несреќи или одговорност што произлегуваат од уништување на сместувањето коешто е изнајмено или доверено за управување на домаќинот предизвикано од земјотреси, ерупции, поплави, цунами или слични природни појави, освен во случаи кога штетата е предизвикана од пожар.
 • итн.
 • Барања за осигурување

  Барања за осигурување

  Известување за незгода


  Ако домаќинот забележи повреда или оштетување на имотот од страна на гостинот или од трета страна, домаќинот треба веднаш да го извести Airbnb затоа што осигурувањето може да не биде применливо. Исто така, ако домаќинот дознае за штета на имот што го поседува, домаќинот треба да го извести Airbnb ако тој и гостинот не можат да се договорат за решавање на случајот во рок од 72 часа од првиот контакт со гостинот бидејќи осигурувањето може да не биде применливо.

  Барање за достава на полисата за осигурување


  Во овој краток преглед на „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ не се вклучени сите правила, услови, ограничувања и исклучоци на осигурителната полиса. За да побарате копија од осигурителната полиса, контактирајте со Aon Japan Ltd. и вклучете ги податоците за вашата сметка на Airbnb.

  Осигурителна компанија која презема одговорност


  Sompo Japan Insurance Inc.