Лого за зимското издание на Airbnb за 2022 г.
Зимско издание

Сега е најлесно да го ставите својот дом на Airbnb

Насмеан Супердомаќин во Airbnb апликацијата. Текстот нѐ информира дека се вика Миранда, дека има тригодишно искуство како домаќин во Литл Рок, а нејзината оцена на Airbnb е 4,96 ѕвезди од 5.

Започнете на Airbnb: нов и лесен начин за почеток

Секој може да го стави своето место на Airbnb и да почне да заработува, со бесплатни лични упатства на секој чекор од процесот.
Телефон покажува скок-прозорец на кој пишува: „Добијте лични упатства од Супердомаќин.“ Над овој наслов ја гледаме Миранда – Супердомаќинот, опкружена со повеќе кружни слики од насмеани Супердомаќини. 

Текстот на екранот гласи: „Ќе ве поврземе со искусен домаќин.“ Тој ќе ве води низ сите чекори преку разговор или видео додека го објавувате вашето место на Airbnb. Може и да започнете и да се поврзете подоцна.

Две копчиња подолу даваат можност за поврзување со Супердомаќин или за самостојно започнување.

Лични упатства од Супердомаќин

Поврзете се со Супердомаќин кој ќе ви помага специјално вам – искусен домаќин кој ќе ви обезбеди практична помош, од вашето прво прашање до вашиот прв гостин. Супердомаќините се достапни по телефон, преку видео или преку разговор со пораки во повеќе од 80 земји.
На телефон е прикажан наслов: „Изберете кој ќе биде вашиот прв гостин“. Домаќините можат да одберат дали сакаат да го пречекаат секој гостин на Airbnb или пак некој искусен гостин. Избрано е копчето за искусен гостин.

Искусен гостин за првата резервација

За да се чувствувате попријатно првиот пат кога угостувате, сега имате можност да пречекате искусен гостин – некој со најмалку три престоја и добри оцени на Airbnb.
На телефон е прикажано јазичето „Денес“ за домаќините на Airbnb, со различни подесувања за управување со нивниот оглас, како што е алатката за календарот. Во долната половина на екранот има опции за новите домаќини да разговараат со нивниот Супердомаќин или да имаат пристап до специјализирана поддршка од Airbnb со едноставно притискање на копчето на нивниот екран.

Специјализирана поддршка од Airbnb

Само со едно притискање, новите домаќини може да стапат во контакт со нашите специјално обучени агенти за поддршка на заедницата за помош во врска со сѐ, од проблеми со сметката до добивање исплати. Поддршката е моментално достапна на 42 јазика.
Лого за AirCover за домаќини
Лого за AirCover за домаќини

Ви претставуваме уште повеќе мерки за заштита

Проверка на идентитетот на гостинот

Нашиот сеопфатен систем за проверка ги проверува податоците, како што се името, адресата, официјалниот документ за идентификација и друго, за да го потврди идентитетот на гостите кои резервираат на Airbnb.

Проверка на резервацијата

Нашата сопствена технологија анализира стотици фактори во секоја резервација и блокира одредени резервации кои покажуваат висок ризик за забави кои го нарушуваат мирот и предизвикуваат материјална штета.

Заштита од оштетување од 3 милиони долари

Airbnb ви надоместува за штетата предизвикана од гостите на вашиот дом и предмети и ги вклучува овие посебни заштити:

Уметнички дела и вредни предмети

Airbnb ќе ви ги врати, замени или плати оштетените уметнички дела или вредни предмети.

Возила и бродови

Ги заштитуваме автомобилите, бродовите и другите пловни средства што ги паркирате или чувате во вашиот дом.

Оштетување од миленичиња

Ќе платиме за поправка на штетата направена од миленичето на гостинот.

Загуба на приход

Ако мора да откажете резервации на Airbnb поради оштетување од гостинот, ќе ви биде надоместен изгубениот приход.

Темелно чистење

Ќе ви ги надоместиме трошоците за дополнителните услуги за чистење потребни по престојот на гостинот – на пример, професионално чистење теписи.

Осигурување од одговорност од 1 милион долари

Заштитени сте во ретките случаи кога гостинот ќе се повреди или неговите предмети ќе бидат оштетени или украдени.

Деноноќна линија за безбедност

Ако некогаш не се чувствувате безбедно, нашата апликација обезбедува брз и деноноќен пристап до специјално обучени агенти за безбедност.

Најдете ги сите информации за тоа како AirCover за домаќини ве заштитува вас, како и за сите исклучоци кои важат.

Само Airbnb ви го дава AirCover

AirbnbКонкуренти
Проверка на идентитетот на гостинот
Проверка на резервацијата
Заштита од оштетување од 3 милиони долари
Уметнички дела и вредни предмети
Возила и бродови
Оштетување од миленичиња
Загуба на приход
Темелно чистење
Осигурување од одговорност од 1 милион долари
Деноноќна линија за безбедност

Споредбата се заснова на јавни информации и информации што најголемите конкуренти ги нудат бесплатно од октомври 2022 г.

Категории на Airbnb: повеќе видови уникатни домови

Денес ви претставуваме шест нови категории и ја подобруваме персонализацијата.
Нови
Одлични сместувања кои се додадени на Airbnb во изминатите 10 недели.
Главата во облаци
Сместувања на околу 3000 метри надморска височина, често со неверојатен поглед.
Популарни
Сместувања со висока оцена кои привлекуваат големо внимание на Airbnb.
Приспособени
Потврдено е дека нема скали по патеката до сместувањето, до бањата и спалната соба.
Рај за деца
Места со соби за игри, лизгалки во вода и друго.
Ханок
Традиционални корејски домови од природни материјали.
На лаптоп и телефон е прикажана почетната страница на Airbnb со два реда сместувања од новата категорија од зимското издание на Airbnb наречена „Нови“, која содржи сместувања додадени на Airbnb во изминатите 10 недели.На лаптоп и телефон е прикажана почетната страница на Airbnb со два реда сместувања од новата категорија од зимското издание на Airbnb наречена „Главата во облаци“, која содржи сместувања на голема надморска височина, на околу 3000 метри.На лаптоп и телефон е прикажана почетната страница на Airbnb со два реда сместувања од новата категорија од зимското издание на Airbnb наречена „Популарни“, која содржи сместувања што во последно време добиваат многу прегледи.На лаптоп и телефон е прикажана почетната страница на Airbnb со два реда сместувања од новата категорија од зимското издание на Airbnb наречена „Приспособени“, која содржи домови до кои може да се пристапи со инвалидска количка и за кои е потврдено дека немаат скали до спалните соби и бањите.На лаптоп и телефон е прикажана почетната страница на Airbnb со два реда сместувања од новата категорија од зимското издание на Airbnb наречена „Рај за деца“, која содржи сместувања со забавни активности како што се соби за игри, лизгалки за вода, кошаркарски терени и друго.На лаптоп и телефон е прикажана почетната страница на Airbnb со два реда сместувања од новата категорија од зимското издание на Airbnb наречена „Ханок“, која содржи традиционални јужнокорејски домови од 14-тиот век направени од природни материјали.
Нови
Подобрена персонализација
Категориите што ви ги прикажуваме отсега ќе бидат уште порелевантни. На пример, ако сте прелистувале сместувања во Напа, следниот пат кога ќе ја отворите апликацијата најпрво ќе ви ги прикажеме сместувањата од категоријата „Лозја“.
Додадени детали
Исто така, ќе најдете повеќе детали за секое сместување додека прелистувате. На пример, сместувањата во категоријата „Национални паркови“ ќе го покажуваат растојанието до влезот на паркот.

Дополнителни надградби за домаќини

Полесен процес за барања во рамките на AirCover за домаќини

Домаќините сега може да поднесат барање за обесштетување во само неколку лесни чекори и да го следат неговиот статус во јазичето „Денес“.

Ви го претставуваме брзото плаќање

Домаќините сега можат да изберат да примаат исплати на својата дебитна картичка во рок од 30 минути или помалку (достапно само во САД).

Подетални рецензии

Гостите и домаќините сега може да додаваат ознаки на своите рецензии за да дадат поконкретни детали за некој престој.

Заштита од одмазднички рецензии

Ги проширивме причините зошто една рецензија може да биде оспорена и им дозволуваме на домаќините да побараат отстранување на која било одмаздничка рецензија од порано.

Основни правила за гостите

Поедноставните основни правила, заедно со построгите правила за одговорност, помагаат гостите да се однесуваат грижливо и со почит кон секое сместување.

Нови команди за категориите

Од почетокот на 2023 г., домаќините ќе може да видат во која категорија е нивното сместување и да додадат конкретни детали за одредена категорија на нивниот оглас.