Икона за значка за Супердомаќин

Супердомаќин: оддавање признание на најдобрите според гостопримството

Програмата за Супердомаќини ги истакнува и наградува најдобро оценетите и најискусни домаќини на Airbnb.
Проверете го својот напредок
Икона за значка за Супердомаќин

Супердомаќин: оддавање признание на најдобрите според гостопримството

Програмата за Супердомаќини ги истакнува и наградува најдобро оценетите и најискусни домаќини на Airbnb.
Проверете го својот напредок
Двајца домаќини чистат соба

Погодности за Супердомаќини

Како Супердомаќин, ќе имате поголема видливост, потенцијал за заработка и ексклузивни награди. Тоа е нашиот начин да ви се заблагодариме за извонредното гостопримство.

Погодности за Супердомаќини

Како Супердомаќин, ќе имате поголема видливост, потенцијал за заработка и ексклузивни награди. Тоа е нашиот начин да ви се заблагодариме за извонредното гостопримство.
Икона за пари

Пречекувајте повеќе гости

Вниманието од гостите може да води кон повеќе резервации за Супердомаќините, а со тоа и поголема заработка за нив.
Икона за мегафон

Добијте специјално признание

Guests trust that Superhosts are the best of the best. Our promotional emails and Superhost badges help them stand out even more.
Икона за билет

Пристап до ексклузивни награди

Супердомаќините заработуваат ваучер од Airbnb во вредност од 100 долари секоја година кога ќе го задржат статусот. А кога ќе му препорачаат на нов домаќин да се регистрира, Супердомаќините добиваат дополнителни 20% покрај вообичаениот бонус за препорачан корисник.

Како да станете Супердомаќин

На секои 3 месеца проверуваме дали сте ги исполниле следниве критериуми за изминатата година.* Ако ги исполнувате, ќе го стекнете или ќе го задржите статусот на Супердомаќин.

Како да станете Супердомаќин

На секои 3 месеца проверуваме дали сте ги исполниле следниве критериуми за изминатата година.* Ако ги исполнувате, ќе го стекнете или ќе го задржите статусот на Супердомаќин.
Икона за ѕвезда

Севкупна оцена повисока од 4,8

Супердомаќините имаат просечна севкупна оцена од 4,8 или повисока според рецензиите од нивните гости на Airbnb во изминатата година. Гостите знаат дека можат да очекуваат извонредно гостопримство од овие домаќини.
Икона за трофеј

Над 10 престоја

Супердомаќините оствариле најмалку 10 престоја во изминатата година или 100 ноќевања во текот на најмалку 3 завршени престоја. Гостите може да се чувствуваат сигурни кога престојуваат кај искусен домаќин.
Икона за ракување

Стапка на откажување < 1%

Супердомаќините откажуваат помалку од 1% од времето, не земајќи ги предвид непредвидените околности. Ова значи 0 откажани резервации за домаќините со помалку од 100 резервации за една година. Ретките откажувања значат дека гостите можат да бидат спокојни.
Икона со меурчиња за разговор

90% стапка на одговор

Супердомаќините одговараат на 90% од новите пораки во рок од 24 часа. Кога гостите ви поставуваат прашања, знаат дека ќе добијат брз одговор преку порака.

Одговори на вашите прашања

Насмеан домаќин и куче

Побарајте совет од Супердомаќини