КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРУВАЊЕТО ВО ЈАПОНИЈА

Осигурување за заштита за време на доживувањето

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРУВАЊЕТО ВО ЈАПОНИЈА

Осигурување за заштита за време на доживувањето

Што е тоа „Осигурување за заштита за време на доживувањето“?

Програмата „Осигурување за заштита за време на доживувањето“ им дава на домаќините на доживувања покритие за одговорност за телесна повреда или оштетување на имотот на гости или трети страни поради несреќа за време на доживувањето што го нуди домаќинот. Програмата „Осигурување за заштита за време на доживувањето“ не ги покрива домаќините за оштетување или губење на сопствениот имот што се случило за време на доживувањето.

Нашата програма „Осигурување за заштита за време на доживувањето во Јапонија“ обезбедува покритие според полиса издадена од Sompo Japan Insurance Inc. без дополнителни трошоци за домаќините.

За да дознаете како да поднесете барање за плаќање во рамките на програмата „Осигурување за заштита за време на доживувањето“, разгледајте ги информациите подолу.

Вклучени земји
Програмата „Осигурување за заштита за време на доживувањето“ им овозможува покритие на домаќините низ целиот свет, освен во подрачјата на надлежност што подлежат на американските закони за санкции.

„Осигурувањето за заштита за време на доживувањето во Јапонија“ е обезбедено со посебна полиса на Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Може да важат различни ограничувања и услови за покритието.

Вклучени земји
Програмата „Осигурување за заштита за време на доживувањето“ им овозможува покритие на домаќините низ целиот свет, освен во подрачјата на надлежност што подлежат на американските закони за санкции.

„Осигурувањето за заштита за време на доживувањето во Јапонија“ е обезбедено со посебна полиса на Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Може да важат различни ограничувања и услови за покритието.

Вклучени земји
Програмата „Осигурување за заштита за време на доживувањето“ им овозможува покритие на домаќините низ целиот свет, освен во подрачјата на надлежност што подлежат на американските закони за санкции.

„Осигурувањето за заштита за време на доживувањето во Јапонија“ е обезбедено со посебна полиса на Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Може да важат различни ограничувања и услови за покритието.

Кога почнува и завршува покритието?

Моменталниот период на полисата што е основа на програмата „Осигурување за заштита за време на доживувањето“ започна на 31 јули 2023 година и истекува на 31 јули 2024 година.

Кој ги исполнува условите за покритие?
Домаќините на доживувања се опфатени во програмата „Осигурување за заштита за време на доживувањето“ ако инцидентот што резултира со правна одговорност за барање за телесна повреда или оштетување на имот потекнува од момент во текот на доживувањето што домаќинот го нуди во рамките на периодот на полисата.

Доживувањето се дефинира како активност што ја нуди/ат домаќин/и на доживувања и до која било пристапено преку веб-страницата или апликацијата на Airbnb.

Домаќинот на доживувања се дефинира како лице или субјект што има одобрение да огласи доживување на веб-страницата или апликацијата на Airbnb.

За целите на оваа дефиниција, со поимот „домаќин на доживувања“ се подразбира и дека како домаќин се смета и:

(i) трета страна која составува план за патување или организира едно или повеќе доживувања за гости на Airbnb, дури и ако не го обезбедува доживувањето директно; и

(ii) кодомаќин кој обезбедува услуги кои се поврзани со некое доживување, како и одредени трети страни коишто склучуваат договор со домаќинот на доживувањето за да обезбедат локација поврзана со некое доживување.

Кој ги исполнува условите за покритие?
Домаќините на доживувања се опфатени во програмата „Осигурување за заштита за време на доживувањето“ ако инцидентот што резултира со правна одговорност за барање за телесна повреда или оштетување на имот потекнува од момент во текот на доживувањето што домаќинот го нуди во рамките на периодот на полисата.

Доживувањето се дефинира како активност што ја нуди/ат домаќин/и на доживувања и до која било пристапено преку веб-страницата или апликацијата на Airbnb.

Домаќинот на доживувања се дефинира како лице или субјект што има одобрение да огласи доживување на веб-страницата или апликацијата на Airbnb.

За целите на оваа дефиниција, со поимот „домаќин на доживувања“ се подразбира и дека како домаќин се смета и:

(i) трета страна која составува план за патување или организира едно или повеќе доживувања за гости на Airbnb, дури и ако не го обезбедува доживувањето директно; и

(ii) кодомаќин кој обезбедува услуги кои се поврзани со некое доживување, како и одредени трети страни коишто склучуваат договор со домаќинот на доживувањето за да обезбедат локација поврзана со некое доживување.

Кој ги исполнува условите за покритие?
Домаќините на доживувања се опфатени во програмата „Осигурување за заштита за време на доживувањето“ ако инцидентот што резултира со правна одговорност за барање за телесна повреда или оштетување на имот потекнува од момент во текот на доживувањето што домаќинот го нуди во рамките на периодот на полисата.

Доживувањето се дефинира како активност што ја нуди/ат домаќин/и на доживувања и до која било пристапено преку веб-страницата или апликацијата на Airbnb.

Домаќинот на доживувања се дефинира како лице или субјект што има одобрение да огласи доживување на веб-страницата или апликацијата на Airbnb.

За целите на оваа дефиниција, со поимот „домаќин на доживувања“ се подразбира и дека како домаќин се смета и:

(i) трета страна која составува план за патување или организира едно или повеќе доживувања за гости на Airbnb, дури и ако не го обезбедува доживувањето директно; и

(ii) кодомаќин кој обезбедува услуги кои се поврзани со некое доживување, како и одредени трети страни коишто склучуваат договор со домаќинот на доживувањето за да обезбедат локација поврзана со некое доживување.

Ограничувања на одговорноста
Нашата програма „Осигурување за заштита за време на доживувањето“ обезбедува покритие со ограничување до 100 000 000 јапонски јени за секој настан.

Ограничувања на одговорноста
Нашата програма „Осигурување за заштита за време на доживувањето“ обезбедува покритие со ограничување до 100 000 000 јапонски јени за секој настан.

Ограничувања на одговорноста
Нашата програма „Осигурување за заштита за време на доживувањето“ обезбедува покритие со ограничување до 100 000 000 јапонски јени за секој настан.

Што не покрива „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“?

Што не покрива „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“?

Што не покрива „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“?

Главно, „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ исклучува:

 • Одговорност предизвикана од намерно дејство на домаќинот.
 • Одговорност предизвикана од војна, странска употреба на воена сила, револуција, востание, граѓански немири или вооружен бунт.
 • Одговорност за роднините на домаќинот во домаќинството.
 • Одговорност предизвикана од телесна попреченост што ја претрпел вработен на домаќинот за време на работата на домаќинот.
 • Одговорност предизвикана од одводнување или издувни гасови.
 • Одговорноста која е засилена со посебен договор во врска со штета помеѓу домаќинот и други лица.
 • Нуклеарен ризик, ризик од азбест, ризик од загадување.
 • Ризик за безбедноста и здравјето на работното место.
 • Одговорност предизвикана од владение, работење и одржување на воздухоплов или автомобил, или владение, работење и одржување на пловило или возило надвор од објектот.
 • Одговорност за стоки или храна и пијалаци кои веќе не се во сопственост на домаќинот или други имоти кои веќе не се во сопственост на домаќинот и се надвор од објектот.
 • Одговорност што произлегува од оштетување на материјалите што треба да се достават итн.
 • Барања за осигурување
  Веднаш известете го Airbnb ако дознаете за каква било телесна повреда или оштетување на имотот што може да подлежи на покритие според оваа полиса.

  Барања за осигурување
  Веднаш известете го Airbnb ако дознаете за каква било телесна повреда или оштетување на имотот што може да подлежи на покритие според оваа полиса.

  Барања за осигурување
  Веднаш известете го Airbnb ако дознаете за каква било телесна повреда или оштетување на имотот што може да подлежи на покритие според оваа полиса.
  Во овој краток преглед на „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ не се вклучени сите услови на осигурителната полиса. За да побарате копија од осигурителната полиса, контактирајте со Aon Japan Ltd. и вклучете ги податоците за вашата сметка на Airbnb.