Супердомаќин: оддавање признание на најдобрите домаќини

Програмата за Супердомаќини ги истакнува и наградува најдобро оценетите и најискусни домаќини на Airbnb.

Погодности за Супердомаќини

Како Супердомаќин, ќе имате поголема видливост, потенцијал за заработка и ексклузивни награди. Тоа е нашиот начин да ви се заблагодариме за извонредното гостопримство.

Пречекувајте повеќе гости

Вниманието од гостите може да доведе до повеќе резервации за Супердомаќините, а со тоа и поголема заработка за нив.

Добијте специјално признание

Гостите веруваат дека Супердомаќините се најдобри и ги бараат преку филтерот за пребарување Супердомаќини. Нашите промотивни е-пошти и значките за Супердомаќини им помагаат уште повеќе да се истакнат.

Пристап до ексклузивни награди

Супердомаќините заработуваат ваучер од Airbnb во вредност од 100 долари за секоја година кога ќе го задржат статусот. А кога ќе препорачаат нов домаќин којшто ќе се регистрира, Супердомаќините добиваат дополнителни 20% покрај вообичаениот бонус за препорачан корисник.

Како да станете Супердомаќин

На секои 3 месеца проверуваме дали сте ги исполниле следниве критериуми за изминатата година.* Ако ги исполнувате, ќе го стекнете или ќе го задржите статусот на Супердомаќин.

Севкупна оцена од над 4,8

Супердомаќините имаат просечна севкупна оцена од 4,8 или повисока според рецензиите од нивните гости на Airbnb во изминатата година. Гостите знаат дека можат да очекуваат извонредно гостопримство од овие домаќини.

Над 10 престоја

Супердомаќините оствариле најмалку 10 престоја во изминатата година или 100 ноќевања во текот на најмалку 3 завршени престоја. Гостите може да се чувствуваат сигурни кога престојуваат кај искусен домаќин.

Стапка на откажување < 1%

Супердомаќините откажуваат помалку од 1% од времето, со исклучок на непредвидените околности. Ова значи 0 откажани резервации за домаќините со помалку од 100 резервации за една година. Ретките откажувања значат дека гостите можат да бидат спокојни.

90% брзина на одговор

Супердомаќините одговараат на 90% од новите пораки во рок од 24 часа. Кога гостите ви поставуваат прашања, знаат дека ќе добијат брз одговор.

*За време на моменталната пандемија од COVID-19, не ги земаме предвид некои од овие барања за постоечките Супердомаќини. Дознајте повеќе

Одговори на вашите прашања

Што ако мора да откажам поради итен случај?

Ако мора да откажете некоја резервација поради итен случај или неизбежна причина, проверете дали причината е покриена како непредвидена околност. Ако е така, ќе може да ги избегнете казните и откажувањето нема да се брои во исполнувањето на условите за да станете Супердомаќин.

Контактирајте со Airbnb за да поднесете барање во рок од 14 дена откако ќе ја откажете резервацијата (или пред да пристигне следниот гостин). Можеби ќе треба да поднесете документација за преглед од страна на Airbnb.

Дознајте за „Полисата за непредвидени околности“ на Airbnb

Дали треба да угостувам најмалку една година за да станам Супердомаќин?

За да станете Супердомаќин не е потребно одредено искуство во угостувањето. Ако ги исполнувате сите критериуми до периодот на проценка (која се врши на секои 3 месеца), може да добиете статус на Супердомаќин.

При секоја проверка дали ги исполнувате критериумите за Супердомаќин, ги земаме предвид резултатите што сте ги оствариле во угостувањето во текот на изминатата година.

Која е разликата помеѓу Airbnb Plus и Супердомаќините?

Airbnb Plus е програма за домови кои исполнуваат високи стандарди за квалитет и дизајн.

Покрај барањата за самиот дом, од домаќините во програмата Plus се очекува да одржуваат стандарди за гостопримство на ниво на Супердомаќин:

  • просечна севкупна оцена повисока од 4,8 во изминатата година
  • 0 откажани резервации во изминатата година (освен во случај на непредвидени околности)

Дознајте повеќе за Airbnb Plus

Ако сум Супердомаќин, како може да станам домаќин од програмата Plus?

За да бидат дел од програмата Airbnb Plus, домаќините и нивните сместувања треба да исполнат одредени барања. Супердомаќините автоматски ги исполнуваат барањата за домаќини:

  • просечна севкупна оцена повисока од 4,8 во изминатата година
  • 0 откажани резервации во изминатата година (освен во случај на непредвидени околности).

Секој дом од категоријата Plus, исто така, мора да ги исполнува стандардите на програмата за внимателно дизајниран, добро опремен и добро одржуван дом. Приватните соби и целите домови ги исполнуваат условите.

Ако сте Супердомаќин и Airbnb Plus е достапна во вашиот град, Airbnb може да ви испрати покана да се приклучите во програмата. За домаќините кои ќе ја прифатат поканата ќе има лична домашна посета при која ќе се проверат сите барања на листата, а домаќинот ќе добие дополнителни материјали, вклучувајќи и професионални фотографии.

Дознајте повеќе за приклучувањето на Airbnb Plus

Побарајте совет од Супердомаќини