КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Осигурување за домаќини во Јапонија

Што е тоа „Осигурување за домаќини во Јапонија“?

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ покрива случаи кога домаќинот* сноси одговорност или други трошоци во врска со повреда на други лица или оштетување на имотот на други лица поради делење на домот и случаи кога домаќинот подлежи на штета поради оштетување на имотот на домаќинот поради престојот на гостинот*. Во случаи кога имотот на домаќинот е оштетен поради престојот на гостинот, осигурителното покритие ќе се применува кога домаќинот и гостинот не можат меѓусебно да го решат спорот и домаќинот контактира со Airbnb.

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ е програма за осигурување преземена од Sompo Japan Insurance Inc.

Домаќините не мора да плаќаат премии за осигурување за да ја користат програмата „Осигурување за домаќини во Јапонија“.

Погледнете ги следниве информации за осигурителното покритие на „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“.

Осигурителен период

Осигурителниот период на тековната програма за осигурување е од 31 јули 2021 година до 31 јули 2022 година.

Опфат и услови

Опсег и услови за пријавување за „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“

Покритието на „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ ќе се исплати за уништување на имотот на домаќинот и за одговорност или други трошоци кои ќе ги сноси домаќинот, а се поврзани со повредата и уништувањето на други лица или на нивниот имот за време на делењето на домот во огласеното сместување.

 1. Покриено сместување

„Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ го покрива сместувањето* што домаќинот го поседува, користи или управува во својата деловна дејност за делење на домот.

(*) Со „сместување“ се подразбираат објектите што се одобрени со „Законот за хотелска дејност“, сертифициран со „Законот за национални стратешки специјални зони“ објавен со „Законот за деловно приватно сместување“ или други објекти во коишто се спроведува слична деловна дејност за сместување, ако се задоволени сите следни услови:

 • Објектите ги поседува или изнајмува домаќинот;
 • Објектите се огласени на веб-страницата на Airbnb; и -Објектите биле резервирани или користени од лице коешто се согласило со условите за услугите на Airbnb и ја користело веб-страницата на Airbnb. Во објектите за сместување спаѓаат и подвижните домови, автобусите, кампер возилата, куќите на дрво и други објекти кои се паркирани и се користат за сместување. Вклучени се и бродовите и пловилата, ако се користат како објекти за сместување.
 1. Домаќин/Домаќини

Домаќините се лица кои се вклучуваат во (*) деловната дејност за делење на домот.

 1. Гостин/Гости

Гостите се корисници на (*) деловната дејност за делење на домот, вклучувајќи ги и оние коишто биле поканети од корисникот и оние коишто заедно ја користат деловната дејност за делење на домот.

(*) Со „деловна дејност за делење на домот“ се подразбира хотелската дејност подетално објаснета во „Законот за хотелска дејност“ (Закон бр. 138 од 1948 г.), деловната дејност подетално објаснета во „Законот за национална стратешка специјална област“ (Закон бр. 107 од 2013 г.) или деловната дејност за живеалишта за сместување подетално објаснета во „Законот за деловна дејност за живеалишта за сместување“ (Закон бр. 65 од 2017 г.) или други слични деловни дејности за сместување, како и сите активности што се вршат во или надвор од такви сместувања што се веројатни за горенаведените услуги и се спроведуваат како последица на трансакции со користење на дигиталната платформа на Airbnb.

Осигурително покритие (услови во врска со одговорноста)

Горната применлива граница во текот на осигурителниот период е 100 000 000 јапонски јени по незгода.

Исклучоци од покритието

Главни ставки кои не се покриени со „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ (клаузули во однос на надоместот при незгоди со оштетување на имот)

Ставки кои не се вклучени во сместувањето:

 • Валути, пари, вредни метали во форма на прачки, банкноти или хартии од вредност.
 • Земја, вода или каква било друга супстанција во или на земјата; сепак, ова нема да важи за подобрувањата извршени врз земјата кои се состојат од градинарство за пејзажно уредување, патеки и плочки (но ќе важи за секоја додадена земја или земја под таков имот) или вода која се содржи во каков било затворен резервоар, цевковод или друга опрема за обработка.
 • Животни, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на добитокот и миленичињата.
 • Непресечени дрвја и земјоделски култури.
 • Пловила, воздухоплови, вселенски летала и сателити; сепак, ова нема да важи за какви било пловила коишто не се управуваат и кои се користат како самото сместување.
 • Возила; сепак, ова нема да важи за какви било возила коишто не се управуваат и се користат како самото сместување.
 • Подземни рудници или рударски окна или каков било имот во склоп на таквите рудници и рударски окна. -Брани, природни или вештачки насипи.
 • Имот во транзит.
 • Линии за пренос и дистрибуција коишто се подалеку од 305 метра од сместувањето.

Главни случаи каде што не се исплаќаат парите од осигурувањето:

 • Војна, примена на сила од странска земја, револуција, заземање на влада, граѓанска војна, вооружен бунт или други слични инциденти или немири.
 • Оштетување предизвикано од радијација, експлозија или друга штета како резултат на нуклеарна реакција или распаѓање на атомското јадро на материјал за нуклеарно гориво или материјал од нуклеарни извори, радиоактивен елемент, радиоизотоп или материјал контаминиран од таков материјал или несреќа којашто може да се припише на таков материјал, со исклучок на нуклеарните реакции или нуклеарното распаѓање на атомските јадра на радиоизотопите за медицински, научни или индустриски употреби.
 • Тероризам.
 • Вистинска злонамерна употреба на отровни биолошки или хемиски материјали или закана за таква употреба.
 • Оштетување на сместувањето што се случило во период кој не е периодот кога гостите го користеле сместувањето.
 • Оштетување предизвикано од намерно недолично однесување или значителна немарност на домаќините.
 • итн.

Главни случаи кога парите од осигурувањето не се исплаќаат (клаузули во однос на надоместот за одговорност за штета)

 • Војна, употреба на сила од странска земја, револуција, заземање на владата, граѓанска војна, вооружен бунт или други слични инциденти или немири.
 • Оштетување предизвикано од радијација, експлозија или друга штета предизвикана од нуклеарна реакција или распаѓање на атомското јадро на материјал за нуклеарно гориво или материјал од нуклеарен извор, радиоактивен елемент, радиоизотоп или материјал контаминиран со таков материјал или несреќа која може да се припише на него, со исклучок на нуклеарни реакции или нуклеарно распаѓање на атомските јадра на радиоизотопи за медицинска, научна или индустриска употреба.
 • Штета предизвикана од намерно недолично однесување на домаќините.
 • Одговорност кон роднините кои живеат со домаќините.
 • Одговорност што произлегува од физичка попреченост со којашто се здобиле вработените на домаќините додека вршеле некаква работа за домаќините.
 • Во случаи каде што постои посебен договор во врска со надомест на штета помеѓу домаќинот и друго лице, одговорноста се утврдува со таквиот договор.
 • Одговорност предизвикана од отпадни води или емисии.
 • Одговорност што произлегува од стручна работа што ја вршат адвокати, регистрирани странски адвокати, сертифицирани јавни сметководители, даночни сметководители, архитекти, проектанти, инспектори за земјиште и домување, судски писари, административни писари, ветеринари или други лица слични на нив.
 • Одговорност што произлегува од поседување, користење или управување со каков бил воздухоплов, автомобил, пловило или возило надвор од сместувањето, со исклучок на каква било штета поради користење или управување со автомобил или пловило или возило надвор од објектот додека се користи таков автомобил или пловило или возило надвор од објектот како сместување.
 • Одговорност која произлегува од градежните работи на изнајмен објект, како што се реновирање, надградба или рушење, со исклучок на тоа каде домаќинот се вклучил во работата на сопствениот потфат.
 • итн.

Барања за осигурување

Известување за незгода

Ако домаќинот забележи повреда или оштетување на имотот од страна на гостинот или од трета страна, домаќинот треба веднаш да го извести Airbnb затоа што осигурувањето може да не биде применливо. Исто така, ако домаќинот дознае за штета на имот што го поседува или со којшто управува, домаќинот треба да го извести Airbnb ако тој и гостинот не можат да се договорат за решавање на случајот во рок од 72 часа од првиот контакт со гостинот бидејќи осигурувањето може да не биде применливо.

Барање за достава на полисата за осигурување

Во овој краток преглед на „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ не се вклучени сите услови на осигурителната полиса. За да побарате копија од осигурителната полиса, контактирајте со [Marsh Japan, Inc.](mailto: jp.airbnb@marsh.com) и вклучете ги податоците за вашата сметка на Airbnb.

Осигурителна компанија

Sompo Japan Insurance Inc.