ЗАШТИТА НА ДОМАЌИНОТ

„Гаранција за домаќинот“ на Airbnb

Ако гостинот го оштети вашето место или нешто што ви припаѓа за време на престојот и не ви плати надомест, можеби сте заштитени со заштита од оштетување на имотот во износ до 1 000 000 американски долари.

Ако гостинот го оштети вашето место или нешто што ви припаѓа за време на престојот и не ви плати надомест, можеби сте заштитени со заштита од оштетување на имотот во износ до 1 000 000 американски долари.

Автоматски важи за домаќините на глобално ниво*
Ги заштитува домаќините од пријавување до одјавување
Неспоредливо во индустријата за патување

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, hosts of experiences, or hosts of adventures.

Што е заштитено?

Со „Гаранцијата за домаќинот“ на Airbnb може да се заштити:

  • Оштетување на вашето место предизвикано од гости
  • Оштетување на вашите предмети предизвикано од гости
  • Оштетување предизвикано од животно за помош на гостинот

Со „Гаранцијата за домаќинот“ на Airbnb не се штити:

  • Кражба на готовина и хартии од вредност (на пр.: обврзници за штедење, сертификати за акции)
  • Оштетување од редовна употреба
  • Телесна повреда или оштетување на имотот на гостите или други лица (тие може да бидат покриени со Осигурувањето за заштита на домаќинот)

Угостувајте со доверба

Проверка на идентитетот

Може да побарате проверка на идентитетот на гостите пред да ја потврдиме нивната резервација. Гостите можеби ќе треба да поднесат лични информации кои Airbnb ќе ги провери, како на пример официјален документ за лична идентификација.

Безбедно комуницирање

Ако се случи инцидент, нашата заштитена платформа за разменување пораки ви овозможува да комуницирате со гостите и да ги решите проблемите. „Гаранцијата за домаќинот“ е наменета да помогне во случај да не се најде решение.

Деноноќна поддршка

Ако нешто ви се случи вам, на вашиот имот или на вашите гости, нашиот глобален тим за поддршка на заедницата ви стои на располагање.

„Гаранцијата за домаќинот“ беше една од работите што ми помогнаа да одлучам да се приклучам на Airbnb, бидејќи имам на што да се потпрам ако има штета или проблеми.“
„Гаранцијата за домаќинот“ беше една од работите што ми помогнаа да одлучам да се приклучам на Airbnb, бидејќи имам на што да се потпрам ако има штета или проблеми.“

Денис, домаќин во Лондон

Денис, домаќин во Лондон

„Гаранцијата за домаќинот“ беше една од работите што ми помогнаа да одлучам да се приклучам на Airbnb, бидејќи имам на што да се потпрам ако има штета или проблеми.“
„Гаранцијата за домаќинот“ беше една од работите што ми помогнаа да одлучам да се приклучам на Airbnb, бидејќи имам на што да се потпрам ако има штета или проблеми.“

Денис, домаќин во Лондон

Денис, домаќин во Лондон

Посветени сме да придонесеме за безбедна и доверлива заедница низ целиот свет.

Посветени сме да придонесеме за безбедна и доверлива заедница низ целиот свет.

Безбедносен совет: Прегледување на профилите на гостите

Ако сакате да дознаете повеќе за гостинот пред да го прифатите неговото барање за резервација, проверете го неговиот профил или прочитајте рецензии од минатите домаќини. Домаќините и гостите можат да оставаат рецензии едни за други само откако гостинот ќе се одјави, така што знаете дека повратниот коментар е заснован на вистински резервации.

Безбедносен совет: Прегледување на профилите на гостите

Ако сакате да дознаете повеќе за гостинот пред да го прифатите неговото барање за резервација, проверете го неговиот профил или прочитајте рецензии од минатите домаќини. Домаќините и гостите можат да оставаат рецензии едни за други само откако гостинот ќе се одјави, така што знаете дека повратниот коментар е заснован на вистински резервации.

Како да поднесете барање за обесштетување

1. Соберете докази за штетата

Ова може да вклучува фотографии, видеа, проценки и/или сметки.

2. Контактирајте го гостинот преку „Центарот за барање и праќање пари“

Побарајте обесштетување во рок од 14 дена од заминувањето или пред пристигнувањето на следниот гостин, во зависност од тоа што ќе се случи порано. Ќе има 72 часа да одговори на барањето.

3. Добијте обесштетување или вклучете го Airbnb

Ако гостинот не сака да го плати целиот износ, можеби ги исполнувате условите за обесштетување според „Гаранцијата за домаќинот“ на Airbnb. Специјалист за поддршка ќе ве води низ процесот.

Airbnb's Host Guarantee is subject to certain terms, conditions, and exclusions. Visit our Host Guarantee Terms and Conditions to learn more.

Airbnb’s Host Guarantee is not an insurance policy, and not all property damage caused by guests is within its terms. If you want more protection, you’re encouraged to purchase personal insurance that will cover property damage not protected by the Host Guarantee.

Одговори на вашите прашања

Што е тоа „Гаранција за домаќинот“ на Airbnb?

„Гаранцијата за домаќинот“ на Airbnb обезбедува заштита во износ до 1 000 000 долари за домаќинот за штети настанати на имот за којшто има покритие, во ретки случаи кога штетата предизвикана од гостинот го надминува износот на безбедносниот депозит или кога немало безбедносен депозит.

Со програмата „Гаранција за домаќинот“ не се опфатени готовински износи и хартии од вредност, колекционерски предмети, ретки уметнички дела, накит, домашни миленици, ниту пак личната одговорност. Им препорачуваме на домаќините да ги заштитат или да ги отстранат вредните предмети кога го издаваат своето место. Исто така, програмата не ги опфаќа загубите и оштетувањата на имотот што настанале како резултат на редовната употреба. Дознајте повеќе

Што е тоа „Осигурување за заштита на домаќинот“?

Програмата „Осигурување за заштита на домаќинот“ обезбедува главно покритие од одговорност во износ до 1 000 000 долари по настан во случај на побарувања од трети лица за телесна повреда или оштетување на имот поврзано со престој на Airbnb.

Ова покритие е предмет на најмногу 1 000 000 долари по локација на сместување, а може да важат и одредени услови, ограничувања и исклучоци. Дознајте повеќе

Која е разликата помеѓу „Гаранцијата за домаќинот“ 
и „Осигурувањето за заштита на домаќинот“ на Airbnb?

„Гаранцијата за домаќинот“ и „Осигурувањето за заштита на домаќинот“ се две посебни програми што Airbnb ги нуди за да помогне да се покријат домаќините во случај на штета или повреда.

Гаранција за домаќинот: „Гаранцијата за домаќинот“ на Airbnb е наменета да ги заштити домаќините во ретки случаи на оштетување на нивните предмети, објектот или домот од страна на гостинот кој престојува во просторот. „Гаранцијата за домаќинот“ не е осигурување и не го заменува вашето осигурување како сопственик или изнајмувач на домот.

Осигурување за заштита на домаќинот: Програмата за „Осигурување за заштита на домаќинот“ е осигурување и е наменета да го покрие домаќинот во случај да има побарувања од трети лица за телесна повреда или оштетување на имотот. Програмата „Осигурување за заштита на домаќинот“ им е достапна на домаќините без оглед дали имаат други договори за осигурување, но ќе се користи како главно осигурување само за инциденти поврзани со престои на Airbnb. Дознајте повеќе

Како да побарам обесштетување според „Гаранцијата за домаќинот“?

Домаќините и гостите честопати сами ги решаваат проблемите преку нашиот „Центар за барање и праќање пари“. Ако не сте го сториле тоа, прво контактирајте со гостинот за да го известите за жалбата и да поднесете барање за плаќање во нашиот „Центар за барање и праќање пари“.

Ако не можете да решите некој проблем со гостинот, прво запознајте се со правилата и условите на „Гаранцијата за домаќинот“. Имајте предвид дека барањата мора да се поднесат или во рок од 14 дена од заминувањето на гостинот или пред да пристигне следниот гостин, во зависност од тоа кое ќе се случи порано. Дознајте повеќе

Како функционира осигурувањето на сопственикот на дом на Airbnb?

„Осигурувањето за заштита на домаќинот“ на Airbnb ќе се користи како главно осигурување и ќе обезбедува покритие од одговорност за домаќините и, каде што е применливо, за сопствениците на нивните сместувања, под одредени услови, ограничувања и исклучоци.

Ако имате прашања за тоа како оваа полиса функционира во однос на осигурувањето на секој сопственик или изнајмувач на дом, треба да разговарате за покритието со вашата осигурителна компанија. Некои полиси ги штитат сопствениците и изнајмувачите на домови од одредени тужби кои произлегуваат од повреда на посетител, а други – не. Секогаш е добро да ѝ кажете на вашата осигурителна компанија кога се издава вашиот простор, иако одговорноста што произлегува за време на престој на Airbnb треба да биде покриена со полисата за „Осигурување за заштита на домаќинот“. Дознајте повеќе

Дали „Гаранцијата за домаќинот“ важи за Open Homes?

Да. „Гаранцијата за домаќинот“ на Airbnb обезбедува заштита во износ до 1 000 000 американски долари за домаќинот за штети настанати на имот со покритие, во ретки случаи кога штетата предизвикана од гостинот го надминува износот на безбедносниот депозит или кога немало безбедносен депозит. „Гаранцијата за домаќинот“ важи за сите престои резервирани на Airbnb, вклучувајќи ги и престоите на Open Homes. Дознајте повеќе

Подготвени сте да започнете со угостување?

Подготвени сте да започнете со угостување?