Airbnb е за сите

Еве како градиме попристапен Airbnb за лицата со попреченост

Еве како градиме попристапен Airbnb за лицата со попреченост

Кон што целиме

Сакаме да овозможиме патувања што ќе бидат пристапни и нема да исклучуваат никого. Оваа работа никогаш не завршува, но еве како ни оди досега.

Сакаме да овозможиме патувања што ќе бидат пристапни и нема да исклучуваат никого. Оваа работа никогаш не завршува, но еве како ни оди досега.

Поголема точност

Гостите со ограничена подвижност често се потпираат на фотографиите на огласот за да се уверат дека сместувањето ќе им одговара. Затоа бараме домаќините да обезбедат фотографии од секоја карактеристика за пристапност што ја имаат и затоа на огласите има посебен дел за прикажување на таквите фотографии.

Стандарди за дигитална пристапност

Работиме на достигнување на стандардите за дигитална пристапност утврдени со Насоките за пристапност на веб-содржини. Исто така, инвестираме во автоматизирани алатки за тестирање за да може полесно да воочуваме што повеќе проблеми.

Повеќе огласи со карактеристики за пристапност за лица со попреченост

Напорно работиме за да имаме што повеќе огласи со карактеристики за лица со попреченост на Airbnb и се трудиме истите да бидат полесни за наоѓање, така што ги подобруваме функциите за пребарување, вклучувајќи и филтри коишто се полесни за употреба и подобри фотографии на страницата со резултатите од пребарувањето.

Доживувања пристапни за лица со попреченост

Други попристапни Airbnb доживувања, уникатни активности организирани од локални експерти, доаѓаат наскоро.

Совети за гости

Знаеме дека може да биде тешко да се најде сместување или доживување кое ги задоволува вашите потреби. Еве неколку совети за да се осигурате дека вашите патувања ќе се одвиваат што поедноставно.

Знаеме дека може да биде тешко да се најде сместување или доживување кое ги задоволува вашите потреби. Еве неколку совети за да се осигурате дека вашите патувања ќе се одвиваат што поедноставно.

Најдете го вистинското место

Користете ги филтрите за пребарување за да се прикажат само сместувања или доживувања што ги задоволуваат вашите потреби за непречено движење низ домот. Откако ќе најдете неколку огласи, разгледајте го делот „Карактеристики за пристапност за лица со попреченост“ во секој од нив за да проверите дали има фотографии и описи на карактеристиките што ви се важни.

Најдете го вистинското место

Користете ги филтрите за пребарување за да се прикажат само сместувања или доживувања што ги задоволуваат вашите потреби за непречено движење низ домот. Откако ќе најдете неколку огласи, разгледајте го делот „Карактеристики за пристапност за лица со попреченост“ во секој од нив за да проверите дали има фотографии и описи на карактеристиките што ви се важни.

Разговарајте со потенцијални домаќини

Ако нешто посебно ве загрижува, не заборавајте да му испратите порака на домаќинот пред да резервирате за да се осигурате дека ќе може да ве смести. Може да испратите порака до потенцијалните домаќини преку линкот „Контактирајте со домаќинот“ на нивната страница со огласот или доживувањето.

Разговарајте со потенцијални домаќини

Ако нешто посебно ве загрижува, не заборавајте да му испратите порака на домаќинот пред да резервирате за да се осигурате дека ќе може да ве смести. Може да испратите порака до потенцијалните домаќини преку линкот „Контактирајте со домаќинот“ на нивната страница со огласот или доживувањето.

Помогнете им на другите гости

Што би сакале да знаевте пред да резервирате? Кажете им на гостите со ограничена подвижност што да очекуваат, така што ќе напишете детална рецензија.

Помогнете им на другите гости

Што би сакале да знаевте пред да резервирате? Кажете им на гостите со ограничена подвижност што да очекуваат, така што ќе напишете детална рецензија.

Совети за домаќини

Еве неколку начини како може да ги поддржите гостите со попреченост

Еве неколку начини како може да ги поддржите гостите со попреченост

Направете го вашето сместување попристапно

Можеби не сте свесни дека во вашето сместување веќе има карактеристики за пристапност за лица со попреченост, како што се широките врати, или дека може да додадете некои од овие карактеристики без многу напор или трошоци. Дознајте како може да ги поддржите гостите со ограничено движење.

Направете го вашето сместување попристапно

Можеби не сте свесни дека во вашето сместување веќе има карактеристики за пристапност за лица со попреченост, како што се широките врати, или дека може да додадете некои од овие карактеристики без многу напор или трошоци. Дознајте како може да ги поддржите гостите со ограничено движење.

Додајте фотографии од карактеристиките за пристапност за лица со попреченост

Додајте фотографии од карактеристиките за пристапност за лица со попреченост за да го истакнете вашиот простор кај над 70 000 гости со ограничена подвижност кои пребаруваат на Airbnb секој месец. За да започнете, одете во делот Управување со просторот за огласот на којшто сакате да додадете карактеристики за пристапност за лица со попреченост. Напишете наслови за секоја фотографија и проверете ги нашите совети за фотографии.

Додајте фотографии од карактеристиките за пристапност за лица со попреченост

Додајте фотографии од карактеристиките за пристапност за лица со попреченост за да го истакнете вашиот простор кај над 70 000 гости со ограничена подвижност кои пребаруваат на Airbnb секој месец. За да започнете, одете во делот Управување со просторот за огласот на којшто сакате да додадете карактеристики за пристапност за лица со попреченост. Напишете наслови за секоја фотографија и проверете ги нашите совети за фотографии.

Дознајте што се животни за помош

Животните за помош им помагаат на луѓето со различни видови попреченост, а Airbnb има правила со кои им се дозволува на животните да бидат присутни во најголем број случаи. Дознајте како да ги поддржите гостите со животни за помош.

Дознајте што се животни за помош

Животните за помош им помагаат на луѓето со различни видови попреченост, а Airbnb има правила со кои им се дозволува на животните да бидат присутни во најголем број случаи. Дознајте како да ги поддржите гостите со животни за помош.

Пристапност на Airbnb

Специјално наменети тимови

Airbnb има тимови кои се фокусираат на создавање производи што секој би можел да ги користи. Инженерите и дизајнерите во таквите тимови работат на подобрување на системите за дизајнирање на Airbnb и на едуцирање на своите соработници, затоа што ние учиме од нашата заедница.

Истражувањето е во тек

Спроведуваме истражување во кое се вклучени лица со попреченост и редовно работиме со експерти за пристапност од заедницата кои ни помагаат да го изградиме Airbnb така што пристапноста за лица со попреченост ќе биде земена предвид. Дознајте повеќе за учеството во истражувачка студија.

Често поставувани прашања

Како се користат филтрите за пребарување?

Користете филтри за пребарување за да го стесните изборот кога барате сместување. Може да ги користите овие филтри за да се прикажат само огласи со сместувања што имаат одредени карактеристики за пристапност за лица со попреченост. Дознајте повеќе

Како да ги поддржам гостите со попреченост?

Можеби вашиот дом е многу попристапен отколку што мислите. За почеток, разгледајте ја нашата листа на карактеристики за пристапност за лица со попреченост што би можеле да ги додадете на огласот. Дознајте повеќе

Како да ги поддржам гостите со попреченост?

Можеби вашиот дом е многу попристапен отколку што мислите. За почеток, разгледајте ја нашата листа на карактеристики за пристапност за лица со попреченост што би можеле да ги додадете на огласот. Дознајте повеќе

Како може да станам домаќин?

Ако имате дом или простор со карактеристики за пристапност за лица со попреченост, би било одлично да станете домаќин на Airbnb. Дознајте за угостувањето