Airbnb е за сите

Еве како градиме попристапен Airbnb за лицата со попреченост

Еве како градиме попристапен Airbnb за лицата со попреченост

Кон што целиме

Сакаме да овозможиме патувања што ќе бидат пристапни и нема да исклучуваат никого. Оваа работа никогаш не завршува, но еве како ни оди досега.

Сакаме да овозможиме патувања што ќе бидат пристапни и нема да исклучуваат никого. Оваа работа никогаш не завршува, но еве како ни оди досега.

Подобрена прецизност

Гостите со ограничено движење често се потпираат на фотографиите на огласот за да се уверат дека сместувањето ќе им одговара. Затоа бараме домаќините да обезбедат фотографии од секоја карактеристика за пристапност што ја имаат и затоа на огласите има посебен дел за прикажување на таквите фотографии.

Стандарди за дигитална пристапност

Работиме на достигнување на стандардите за дигитална пристапност утврдени со Насоките за пристапност на веб-содржини. Исто така, инвестираме во автоматизирани алатки за тестирање за да може полесно да воочуваме што повеќе проблеми.

Повеќе огласи со карактеристики за пристапност за лица со попреченост

Напорно работиме за да добиеме што повеќе сместувања со карактеристики за лица со попреченост на Airbnb и се трудиме истите да бидат полесни за наоѓање, така што ги подобруваме функциите за пребарување, вклучувајќи и филтри коишто се полесни за употреба и подобри фотографии на страницата со резултатите од пребарувањето.

Доживувања пристапни за лица со попреченост

Други Airbnb доживувања, уникатни активности со локални експерти како домаќини, пристапни за лица со попреченост, доаѓаат наскоро.

Совети за гости

Знаеме дека може да биде тешко да се најде сместување или доживување кое ги задоволува вашите потреби. Еве неколку совети за да се осигурате дека вашите патувања ќе се одвиваат што поедноставно.

Знаеме дека може да биде тешко да се најде сместување или доживување кое ги задоволува вашите потреби. Еве неколку совети за да се осигурате дека вашите патувања ќе се одвиваат што поедноставно.

Најдете го вистинското место

Користете ги филтрите за пребарување за да се прикажат само места или доживувања што ги задоволуваат вашите потреби за пристапност. Откако ќе најдете неколку сместувања, погледнете го делот „Карактеристики за пристапност за лица со попреченост“ во огласот на секое од нив за да проверите дали има фотографии и описи на карактеристиките што ви се важни.

Најдете го вистинското место

Користете ги филтрите за пребарување за да се прикажат само места или доживувања што ги задоволуваат вашите потреби за пристапност. Откако ќе најдете неколку сместувања, погледнете го делот „Карактеристики за пристапност за лица со попреченост“ во огласот на секое од нив за да проверите дали има фотографии и описи на карактеристиките што ви се важни.

Разговарајте со потенцијалните домаќини

Ако нешто посебно ве загрижува, не заборавајте да му испратите порака на домаќинот пред да резервирате за да се осигурате дека ќе може да ве смести. Може да испратите порака до потенцијалните домаќини преку линкот „Контактирајте со домаќинот“ на нивната страница со огласи или доживувања.

Разговарајте со потенцијалните домаќини

Ако нешто посебно ве загрижува, не заборавајте да му испратите порака на домаќинот пред да резервирате за да се осигурате дека ќе може да ве смести. Може да испратите порака до потенцијалните домаќини преку линкот „Контактирајте со домаќинот“ на нивната страница со огласи или доживувања.

Помогнете им на другите гости

Што би сакале да знаевте пред да резервирате? Кажете им на гостите со отежнато движење што да очекуваат, така што ќе напишете детална рецензија.

Помогнете им на другите гости

Што би сакале да знаевте пред да резервирате? Кажете им на гостите со отежнато движење што да очекуваат, така што ќе напишете детална рецензија.

Совети за домаќини

Еве неколку начини како може да ги поддржите гостите со попреченост

Еве неколку начини како може да ги поддржите гостите со попреченост

Направете го вашето сместување попристапно за лицата со попреченост

Можеби не сте свесни дека вашето сместување веќе има карактеристики за пристапност, како што се широки врати или дополнителен простор околу тоалетот или дека може да додадете некои од овие карактеристики без многу напори или трошоци. [Дознајте како може да ги поддржите гостите со ограничено движење](https://www.airbnb.com/help/article/1962/how-can-i-support-guests-with -disabilities).

Направете го вашето сместување попристапно за лицата со попреченост

Можеби не сте свесни дека вашето сместување веќе има карактеристики за пристапност, како што се широки врати или дополнителен простор околу тоалетот или дека може да додадете некои од овие карактеристики без многу напори или трошоци. [Дознајте како може да ги поддржите гостите со ограничено движење](https://www.airbnb.com/help/article/1962/how-can-i-support-guests-with -disabilities).

Додајте фотографии од карактеристиките за пристапност за лица со попреченост

Додајте фотографии од карактеристиките за пристапност за лица со попреченост за да го истакнете вашиот простор кај над 70 000 гости со ограничена подвижност кои пребаруваат на Airbnb секој месец. За да започнете, одете во делот Управување со просторот за огласот на којшто сакате да му додадете карактеристики за пристапност за лица со попреченост. Напишете наслови за секоја фотографија и проверете ги нашите совети за фотографии.

Додајте фотографии од карактеристиките за пристапност за лица со попреченост

Додајте фотографии од карактеристиките за пристапност за лица со попреченост за да го истакнете вашиот простор кај над 70 000 гости со ограничена подвижност кои пребаруваат на Airbnb секој месец. За да започнете, одете во делот Управување со просторот за огласот на којшто сакате да му додадете карактеристики за пристапност за лица со попреченост. Напишете наслови за секоја фотографија и проверете ги нашите совети за фотографии.

Дознајте што се животни за помош

Животните за помош им помагаат на луѓето со различни видови попреченост, а Airbnb има политики со кои им се дозволува на животните да бидат присутни во најголем број случаи. Дознајте како да ги поддржите гостите со животни за помош.

Дознајте што се животни за помош

Животните за помош им помагаат на луѓето со различни видови попреченост, а Airbnb има политики со кои им се дозволува на животните да бидат присутни во најголем број случаи. Дознајте како да ги поддржите гостите со животни за помош.

Пристапност за лица со попреченост на Airbnb

Специјалнo наменети тимови

Airbnb има тимови кои се фокусираат на создавање производи што секој би можел да ги користи. Инженерите и дизајнерите во таквите тимови работат на подобрување на системите за дизајнирање на Airbnb и на едуцирање на своите соработници, затоа што ние учиме од својата заедница.

Истражувањето е во тек

Спроведуваме истражување во кое се вклучени лица со попреченост и редовно работиме со експерти од заедницата за пристапност кои ни помагаат да го изградиме Airbnb така што пристапноста за лица со попреченост ќе биде земена предвид.

Вклучете се

Еве како може да помогнете Airbnb да стане попристапна платформа за лицата со попреченост

Еве како може да помогнете Airbnb да стане попристапна платформа за лицата со попреченост

Учествувајте во истражувањето

Секогаш бараме повратни коментари за нашите производи и услуги. Регистрирајте се за да бидете вклучени во нашата листа на контакти за истражување на пристапноста за лица со попреченост.

Станете домаќин

Ако имате дом или простор со карактеристики за пристапност за лица со попреченост, тогаш станете домаќин на Airbnb.

Добијте бесплатно фотографирање на сместувањето

Нудиме бесплатно професионално фотографирање за сместувања коишто се пристапни за лица со попреченост во Лондон, Лос Анџелес, Мајами, Орландо, Париз и Сиднеј. Ако вашето сместување се наоѓа во еден од овие градови и има карактеристики за пристапност за лица со попреченост, испратете ни е-пошта за повеќе информации.

Често поставувани прашања

Како се користат филтрите за пребарување?

Користете филтри за пребарување за да го стесните изборот кога барате сместување. Може да ги користите овие филтри за да се прикажат само огласи што имаат одредени карактеристики за пристапност за лица со попреченост. Дознајте повеќе

Како да додадам карактеристики за пристапност за лица со попреченост на огласот?

Додавајќи карактеристики за пристапност за лица со попреченост на огласот, им помагате на гостите да одлучат дали можат безбедно и удобно да се движат низ вашиот дом. Дознајте повеќе

Како да ги поддржам гостите со попреченост?

Можеби вашиот дом е далеку попристапен отколку што мислите. За почеток, разгледајте ја нашата листа на карактеристики за пристапност за лица со попреченост што би можеле да ги додадете на огласот. Дознајте повеќе