ЗАШТИТА НА ДОМАЌИНОТ

Осигурување за заштита на домаќинот

Во ретки случаи кога некој е повреден или неговиот имот е оштетен додека престојувал кај вас, може да бидете покриени со осигурување за примарна одговорност до 1 000 000 американски долари.

Во ретки случаи кога некој е повреден или неговиот имот е оштетен додека престојувал кај вас, може да бидете покриени со осигурување за примарна одговорност до 1 000 000 американски долари.

Достапно за домаќини на глобално ниво*
Ги заштитува домаќините од пријавување до одјавување
Неспоредливо во индустријата за патување

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Што е опфатено?

„Осигурувањето за заштита на домаќинот“ може да ја покрива:

  • Вашата законска одговорност за телесна повреда на гости или други лица
  • Вашата законска одговорност за оштетување на имот кој им припаѓа на гости или други лица
  • Вашата законска одговорност за оштетување на заеднички простори, како што се фоајеата на зградите и соседните имоти, предизвикана од гостин или други лица

„Осигурувањето за заштита на домаќинот“ не покрива:

  • Оштетување или повреда од нешто направено намерно (не е случајна несреќа)
  • Загуба на заработка
  • Оштетување на вашето место или предмети (тие може да бидат заштитени со „Гаранцијата за домаќинот“ на Airbnb)

Угостувајте со доверба

Презедовме сеопфатни мерки за да ви помогнеме вие, вашиот дом и вашите гости да останете безбедни.

Презедовме сеопфатни мерки за да ви помогнеме вие, вашиот дом и вашите гости да останете безбедни.

Проверка на идентитетот

Може да побарате проверка на идентитетот на гостите пред да ја потврдиме нивната резервација. Гостите можеби ќе треба да поднесат лични информации за Airbnb да може да ја направи проверката, како официјален документ за лична идентификација.

Деноноќна поддршка

Ако нешто ви се случи вам, на вашиот имот или на вашите гости, нашиот глобален тим за поддршка на заедницата ви стои на располагање. Ако имате прашање во врска со „Осигурувањето за заштита на домаќинот“, контактирајте нѐ, а ние ќе ве упатиме до соодветниот давател на услуги.

Куќен ред

За да помогнете во поставувањето на очекувањата, може да додадете „Куќен ред“ со кој гостите мора да се согласат пред да резервираат. Ако гостинот прекрши едно од овие правила откако ќе резервира, може да ја откажете резервацијата.

Сум бил гостин претходно, 
па затоа не се загрижував многу. Знаев дека моето место ќе биде осигурано... и 
Iзнаев дека гостите ќе се однесуваат со почит.“
Сум бил гостин претходно, 
па затоа не се загрижував многу. Знаев дека моето место ќе биде осигурано... и 
Iзнаев дека гостите ќе се однесуваат со почит.“

Услан, домаќин во Лондон

Услан, домаќин во Лондон

Сум бил гостин претходно, 
па затоа не се загрижував многу. Знаев дека моето место ќе биде осигурано... и 
Iзнаев дека гостите ќе се однесуваат со почит.“
Сум бил гостин претходно, 
па затоа не се загрижував многу. Знаев дека моето место ќе биде осигурано... и 
Iзнаев дека гостите ќе се однесуваат со почит.“

Услан, домаќин во Лондон

Услан, домаќин во Лондон

Посветени сме да придонесеме за безбедна и доверлива заедница низ целиот свет.

Посветени сме да придонесеме за безбедна и доверлива заедница низ целиот свет.

Совет: Преземете заштитни мерки за вашиот дом

Сведете ги инцидентите на минимум со отстранување на опасностите од сопнување или нивно јасно обележување. Поправете ги изложените жици, осигурајте се дека скалите се безбедни и отстранете ги или заклучете ги опасните предмети. Опремете го вашиот дом со основни удобности за безбедност како што се: детектори за јаглерод моноксид, детектори за чад, апарат за гаснење пожар и прибор за прва помош.

Совет: Преземете заштитни мерки за вашиот дом

Сведете ги инцидентите на минимум со отстранување на опасностите од сопнување или нивно јасно обележување. Поправете ги изложените жици, осигурајте се дека скалите се безбедни и отстранете ги или заклучете ги опасните предмети. Опремете го вашиот дом со основни удобности за безбедност како што се: детектори за јаглерод моноксид, детектори за чад, апарат за гаснење пожар и прибор за прва помош.

Процесот на барање

1. Формуларот за прием е пополнет

Кога домаќин, гостин или трета страна ќе контактира со поддршката на заедницата, Airbnb ќе обезбеди информации за процесот на поднесување на барање.

2. Осигурителот назначува проценител, кој потоа го разгледува барањето

По пополнувањето на формуларот за прием, проценителот ќе стапи во контакт со вас во име на осигурителната компанија за да разговарате за барањето и да собере информации.

3. Барањето се разгледува

Проценителот на барања од трета страна го решава барањето во согласност со условите на полисата на „Осигурувањето за заштита на домаќинот“ и применливите закони и прописи во важечката надлежност.

Host Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Одговори на вашите прашања

Треба ли да направам нешто за да бидам покриен со „Осигурувањето за заштита на домаќинот“?

Не. Сите домаќини се автоматски покриени, освен оние кои нудат сместувања преку Airbnb Travel, LLC.

Кога се согласувате да огласите имот на Airbnb или да продолжите да огласувате имот на Airbnb, се согласувате да бидете покриени со „Осигурувањето за заштита на домаќинот“ за случаи настанати за време на престои преку Airbnb, кои се во согласност со правилата.

Ако сакате да се откажете од покритието, мора да направите сѐ од следново:

  • Испратете ни е-пошта од е-поштата поврзана со вашата сметка на домаќин
  • Вклучете го целосното име и презиме и телефонскиот број поврзани со вашата сметка на домаќин
  • Вклучете го точниот наслов на огласот

Ве молиме имајте предвид дека е-поштата за откажување нема да се проверува за други работи освен за да се обработат барањата за откажување.

Што е тоа „Гаранција за домаќинот“ на Airbnb?

„Гаранцијата за домаќинот“ на Airbnb им овозможува на домаќините заштита до 1 000 000 долари за штета настаната на имот со покритие, во ретки случаи кога штетата, предизвикана од гостинот, го надминува безбедносниот депозит или кога таков депозит воопшто не е приложен.

Со програмата „Гаранција за домаќинот“ не се опфатени готовински износи, хартии од вредност, колекционерски предмети, ретки уметнички дела, накит, домашни миленици, ниту пак личната одговорност. Им препорачуваме на домаќините да ги заштитат или да ги отстранат вредните предмети при изнајмување на местото. Исто така, програмата не ги опфаќа загубите и оштетувањата на имотот што настанале како резултат на редовната употреба. Дознајте повеќе

Која е разликата помеѓу „Гаранцијата за домаќинот“ и „Осигурувањето за заштита на домаќинот“ на Airbnb?

„Гаранцијата за домаќинот“ и „Осигурувањето за заштита на домаќинот“ се две посебни програми што Airbnb ги нуди за да им помогне на домаќините во случај на штета или повреда.

Гаранција за домаќинот: „Гаранцијата за домаќинот“ на Airbnb е осмислена за да ги заштити домаќините во ретки случаи на оштетување на нивните предмети, објектот или домот од страна на гостинот кој престојува во просторот. „Гаранцијата за домаќинот“ не е осигурување и не го заменува вашето осигурување како сопственик или изнајмувач на домот.

Осигурување за заштита на домаќинот: Програмата „Осигурување за заштита на домаќинот“ е осигурување и е осмислена за заштита на домаќинот во случај да има барања од трети лица за телесна повреда или оштетување на имотот. Програмата „Осигурување за заштита на домаќинот“ им е достапна на домаќините без оглед дали имаат други договори за осигурување, но ќе се користи како главно осигурување само за инциденти поврзани со престои преку Airbnb. Дознајте повеќе

Како функционира полисата за осигурување на сопственикот на дом на Airbnb?

„Осигурувањето за заштита на домаќинот“ на Airbnb се користи како главно осигурување и обезбедува покритие за одговорноста на домаќинот и, каде што е применливо, на неговите сопственици, под одредени услови, ограничувања и исклучоци.

Ако имате прашања за тоа како оваа полиса функционира со осигурувањето на секој сопственик или изнајмувач на дом, треба да разговарате за покритието со вашата осигурителна компанија. Некои полиси ги штитат сопствениците и изнајмувачите на домови од одредени судски постапки кои произлегуваат од повреда на посетител, а други –  не. Секогаш е добро да ѝ кажете на вашата осигурителна компанија за изнајмувањето на вашиот простор, иако одговорноста што произлегува за време на престојот преку Airbnb треба да биде покриена со полисата за „Осигурување за заштита на домаќинот“. Дознајте повеќе

Што е тоа „Осигурување за заштита за време на доживувањето“?

„Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ е осигурително покритие за главна одговорност на домаќините на доживувањата кон трето лице во случај гостинот или друго трето лице да претрпи телесна повреда или оштетување на имотот за време на доживувањето. Покритието е до 1 милион американски долари по доживување, а исполнувањето на условите за тоа покритие зависи од видот на доживувањето. За времетраењето на полисата, гостите имаат право на посебни 1 милион американски долари најмногу, а може да важат и одредени услови, ограничувања и исклучоци. Дознајте повеќе

Како домаќин, што треба да знам за безбедносните депозити?

Може да побарате безбедносен депозит за вашето сместување. И Airbnb може да побара кога сметаме дека тоа би помогнало во заштитата на домаќините. Ова се однесува само на мал процент на резервации.

Безбедносни депозити кои ги бара домаќинот: секогаш ја имате можноста сами да побарате безбедносен депозит. Ако го сторите тоа, вие го одредувате и износот на безбедносниот депозит. За безбедносните депозити кои ги бараат домаќините, гостите не плаќаат го депозитот кога ја прават резервацијата. Ќе им биде наплатено само доколку поднесете барање преку „Центарот за барање и праќање пари“.

Безбедносни депозити кои ги бара Airbnb: секогаш бараме начин нашата заедница од гости и домаќини да има одлично искуство на Airbnb. Затоа, може независно да побараме безбедносен депозит за мал број резервации – дури и кога вие не барате. Ова зависи од работи како времето на резервацијата или карактеристиките на сместувањето. Дознајте повеќе

Подготвени сте да започнете со угостување?

Подготвени сте да започнете со угостување?