ЗАШТИТА НА ДОМАЌИНОТ

Осигурување за заштита за време на доживувањето

Во ретки случаи кога некој ќе се повреди или нечиј имот е оштетен за време на доживување со покритие, домаќините може да се заштитат со осигурување од одговорност до 1 000 000 американски долари.

Достапно за домаќини на повеќето доживувања
Ги заштитува домаќините од почетокот до крајот на доживувањето
Неспоредливо во индустријата за патување

Оваа програма важи за домаќини на доживувања, освен во континентална Кина и Јапонија. Не важи за домаќините на сместувања.

Што е покриено?

Со „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ може да се покрие:

  • Вашата законска одговорност за телесна повреда на гости или други лица
  • Вашата законска одговорност за оштетување на имот кој им припаѓа на гости или на други лица

„Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ не покрива:

  • телесна повреда или оштетување на имот како резултат на нешто што било направено намерно (не е случајна незгода)
  • оштетување, загуба или кражба на личниот имот на домаќинот
  • доживувања во кои се вклучени воздухопловни летала или одредени видови екстремни активности (како скокање со јаже (банџи) и скијање со хеликоптер)

Угостувајте со доверба

Време на подготовка на доживувањето

Со „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ домаќините може да имаат покритие за време на доживувањето, како и додека го подготвуваат просторот за доживувањето, пред тоа да започне или откако ќе заврши, во согласност со правилата, условите и исклучоците на полисата.

Покритие за кодомаќини

Исто така, кодомаќините што нудат услуги поврзани со некое доживување може да имаат покритие со „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“, во согласност со правилата, условите и исклучоците на полисата.

Посветени сме да придонесеме за безбедна и доверлива заедница низ целиот свет.

Процесот на побарување

1. Формуларот за прием е пополнет

Домаќин, гостин или трета страна го пополнува и поднесува формуларот за вклучување во програмата за осигурување.

2. Осигурителот назначува проценител, кој потоа го разгледува побарувањето

По пополнувањето на формуларот, проценителот ќе стапи во контакт со вас во име на осигурителната компанија за да разговарате за барањето и да собере информации.

3. Назначениот проценител го испитува барањето

Проценителот на барања од трета страна го решава барањето во согласност со условите на полисата за „Осигурување за заштита на домаќинот“ и применливите закони и прописи во подрачјето на надлежност.

„Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ подлежи на одредени правила, услови и исклучоци. 
За да дознаете повеќе, преземете сеопфатен преглед на програмата.

Одговори на вашите прашања

Дали треба да направам нешто за да добијам покритие со „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“?

Не. Кога ќе станете домаќин на доживувања и кога ќе ги прифатите „Условите за користење“ на Airbnb, се согласувате и да добиете покритие со „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ за настани во текот на доживувањата на Airbnb. Имајте предвид дека „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ е предмет на правилата, условите и исклучоците на полисата.

Ако сакате да се откажете од програмата „Осигурување за заштита за време на доживувањето“, мора да го направите следново: -да ни испратите е-пошта од адресата на е-пошта којашто е поврзана со вашата сметка на домаќин на доживувања

  • да ги вклучите целосното име и презиме и телефонскиот број што се поврзани со вашата сметка на домаќин на доживувања
  • да го вклучите точниот наслов на доживувањето што го организирате

Имајте предвид дека адресата на е-пошта за откажување се следи само за обработка на барања за откажување.

Дали „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ важи за онлајн доживувања?

Домаќините на онлајн доживувања може да бидат покриени со „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ во редок случај ако гостинот се повреди или ако неговиот имот се оштети за време на некој од интерактивните видеосостаноци и домаќинот е правно одговорен. „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ не ги покрива домаќините во однос на онлајн ризиците, како што се клевета или кражба на електронски податоци или кршење на правата на интелектуална сопственост.

За да дознаете повеќе за организирањето доживувања, посетете го „Центарот за помош“.

Подготвени сте да го создадете вашето доживување?