Одете напред за да пристапите до предложените резултати
  Оваа содржина не е достапна на јазикот кој го избравте, па ја направивме достапна на најблискиот достапен јазик засега.

  Напишете упатство за користење на куќата за да споделите информации за вашето сместување

  Заштедете време така што инструкциите за важните детали ќе ги напишете однапред.
  Од Airbnb на 18 ноем. 2020 г.
  Четиво од 4 мин.
  Ажурирано на 17 ноем. 2021 г.

  Исклучителни одлики

  Започнете со лозинката за wifi

  Вклучете информации за паркирањето

  Истакнете ги карактеристиките погодни за миленичиња и семејства

  Кажете им на гостите каде можат да најдат одредени удобности (и како да ги користат)

  Завршете со инструкции објаснети чекор по чекор за апаратите и електронските уреди

  Бидете кратки и користете пријателски тон

  Исклучителни одлики

  Airbnb
  18 ноем. 2020 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми