Одете напред за да пристапите до предложените резултати
  Оваа содржина не е достапна на јазикот кој го избравте, па ја направивме достапна на најблискиот достапен јазик засега.

  Како Airbnb ги штити домаќините

  Дознајте повеќе за вградените заштити на Airbnb.
  Од Airbnb на 4 фев. 2020 г.
  Четиво од 4 мин.
  Ажурирано на 21 јул. 2023 г.

  Исклучителни одлики

  Без разлика на тоа дали сте нов домаќин или само ја разгледувате идејата за угостување, можеби имате прашања во врска со заштитата на вашиот простор и предмети кога патниците ќе престојуваат во вашиот дом. Штетите и инцидентите поврзани со безбедноста се исклучително ретки, но Airbnb нуди многу мерки за заштита за домаќините и за гостите.

  Профили и рецензии

  Airbnb ви помага да ги запознаете гостите. Ако користите „Инстант резервација“, може да ги приспособите подесувањата за да додадете дополнителни барања за гостите надвор од нашите барања за резервации за сите гости. А ако претпочитате барања за рачно резервирање, може да ги проверите профилите на гостите и да ги прочитате рецензиите од претходни домаќини пред да прифатите одредена резервација.

  Бидејќи домаќините и гостите можат меѓусебно да си остават рецензии само откако резервацијата ќе заврши, може да бидете сигурни дека повратните коментари што ќе ги прочитате се засновани врз вистински искуства. Може да ја користите и алатката за безбедна размена на пораки на Airbnb за да му поставувате прашања на гостинот и да му ги кажете вашите очекувања во кое било време пред неговиот престој.

  AirCover за домаќини

  AirCover за домаќини е целосна заштита за секој домаќин на Airbnb. Обезбедува заштитни мерки пред патувањето за да бидеме сигурни дека гостите кои резервираат се оние коишто велат дека се со потврда на идентитетот на гостите и ја намалува можноста за забави што ги нарушуваат редот и мирот и што предизвикуваат материјална штета благодарение на технологијата за проверка на резервациите.

  AirCover за домаќини вклучува „Осигурување од одговорност на домаќинот“ во износ до 1 милион американски долари и „Заштита на домаќинот од оштетување“ во износ до 3 милиони американски долари, со покритие за уметнички дела, вредни предмети, паркирани автомобили, бродови, други возила и друго.

  Дознајте повеќе за AirCover за домаќини

  Основни правила

  Основните правила за гостите се збир на применливи стандарди до кои сите гости мора да се придржуваат. Основните правила бараат гостите да се однесуваат со почит кон вашиот простор, да се придржуваат до вашиот куќен ред, веднаш да комуницираат со вас ако се појават проблеми и да го остават вашиот дом во состојба што не бара претерано чистење. Секој гостин кој ќе резервира ќе мора да се согласи со овие основни правила пред да направи резервација.

  Безбедност на сметката

  Airbnb презема бројни мерки за да ја заштити вашата сметка, како што е барањето за дополнителна проверка на автентичноста кога се обидувате да се најавите од нов телефон или компјутер и испраќање известувања кога се направени промени на сметката. Сѐ додека го користите Airbnb во текот на целиот процес – за комуникација, резервирање и плаќање – заштитени сте со правилата и мерките за заштитита на Airbnb.

  Деноноќна поддршка

  Глобалната корисничка поддршка на Airbnb ви нуди поддршка на 62 јазика за да ви помогне со:

  • проблеми при повторно резервирање
  • враќање на парите
  • посредување

  Добијте повеќе информации за нашите правила и мерки за заштита

  Со ваквите мерки за заштита, може да угостувате без грижи. За повеќе детали во врска со важните начини на кои Airbnb ги чува домаќините безбедни, разгледајте го AirCover за домаќини.
  Како дел од

  AirCover за домаќини „Заштитата на домаќинот од оштетување“, „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“ и „Осигурување од одговорност за доживувања“ не ги покриваат домаќините коишто нудат сместувања или доживувања во Јапонија, каде што важат „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ и „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето во Јапонија“ , ниту пак домаќините што нудат сместувања преку Airbnb Travel LLC. За домаќини кои понудиле сместувања или доживувања во континентална Кина, „Планот за заштита на домаќини во Кина“. Имајте предвид дека сите ограничувања на покритието се прикажани во американски долари.

  „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“ и „Осигурувањето од одговорност за доживувања“ ги преземаат осигурителни компании од трети страни. Ако угостувате во сместувања во Обединетото Кралство, полисата за „Осигурување од одговорност на домаќинот“ ја презема Zurich Insurance Company Ltd. и е договорена и склучена без дополнителни трошоци за домаќините во Обединетото Кралство од страна на Airbnb UK Services Limited, назначен претставник на Aon UK Limited, кој е овластен и регулиран од Управата за финансиско работење. Регистарскиот број на Aon во УФР е 310451. Ова може да го проверите така што ќе го посетите Регистарот на финансиски услуги или ќе контактирате со УФР на 0800 111 6768. Полисите за „Осигурување од одговорност на домаќинот“ и за „Осигурување од одговорност за доживувања“ во рамките на AirCover за домаќини се регулирани од Управата за финансиско работење. Останатите производи и услуги не се регулирани производи договорени од Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

  „Заштитата на домаќинот од оштетување“ не е осигурување и не е поврзана со „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“. Според „Заштитата на домаќинот од оштетување“, ќе ви биде надоместено за одредени штети предизвикани од гостите на вашиот дом и предмети ако гостинот не плати за тие штети. За сместувања во државата Вашингтон, договорните обврски на Airbnb според програмата „Заштита на домаќинот од оштетување“ се покриени со осигурителна полиса купена од Airbnb. „Заштитата на домаќинот од оштетување“ е предмет на услови, ограничувања и исклучоци.

  Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.

  Исклучителни одлики

  Airbnb
  4 фев. 2020 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми