Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Нов и подобрен AirCover за домаќини

  Целосна заштита. Секогаш е вклучено и секогаш е бесплатно. Само на Airbnb.
  Од Airbnb на 11 мај 2022 г.
  Четиво од 5 мин.
  Ажурирано на 21 јул. 2023 г.

  Проверка на идентитетот на гостинот

  Технологија за проверка на резервацијата

  Поголема заштита од оштетување

  Поедноставен процес на обесштетување

  Airbnb
  11 мај 2022 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми