Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Нов и подобрен AirCover за домаќини

  Целосна заштита. Секогаш е вклучено и секогаш е бесплатно. Само на Airbnb.
  Од Airbnb на 11 мај 2022 г.
  Четиво од 5 мин.
  Ажурирано на 21 јул. 2023 г.

  AirCover за домаќини нуди целосна заштита при секое користење на Airbnb во вашето место. Сега вклучува уште поголема заштита, со проверка на идентитетот на гостите, проверка на резервациите, заштита од оштетување од 3 милиони долари, заштита на вашите вредни предмети и заштита за паркирани автомобили и бродови на вашиот имот.

  Проверка на идентитетот на гостинот

  Довербата на нашата заедница е вкоренета во знаењето дека домаќините и гостите се тие што велат дека се. Проверката на идентитетот ќе ги опфаќа сите гости кои резервираат патувања во 35-те најпопуларни земји и региони на Airbnb, што претставува 90% од сите резервации. Проверката на идентитетот ќе се прошири и низ целиот свет на почетокот на 2023 г., покривајќи 100% од нашите резервации.

  Ќе продолжиме да ги проверуваме сите гости во САД пред нивниот прв престој и ќе проверуваме дали сите гости кои резервираат се на одредени списоци за набљудување или списоци со санкционирани лица.

  Како дел од нашата проширена проверка на идентитетот на гостите, направивме и некои промени во барањата за „Инстант резервација“. Дознајте повеќе

  Добијте повеќе детали за проверката на идентитетот на гостинот

  Технологија за проверка на резервацијата

  Воведуваме наша сопствена технологија за проверка на резервации која помага да се намали можноста за забави што ги нарушуваат редот и мирот и што предизвикуваат материјална штета во САД и Канада. Тестиравме проверка на резервации во Австралија и откривме дека бројот на недозволени забави опаднал за околу 35% за време на пробниот период.

  Нашата технологија за проверка проценува над 100 фактори за резервација и блокира одредени резервации за да помогне да се намали можноста за забави кои ги нарушуваат редот и мирот и предизвикуваат материјална штета. Планираме да го прошириме ова и да важи за сите резервации низ целиот свет до почетокот на 2023 г.

  Добијте повеќе детали за технологијата за проверка на резервации

  Поголема заштита од оштетување

  Повеќе од една деценија, Airbnb нуди заштита од штети за нашите домаќини која е водечка во индустријата. Денес ги додаваме овие заштити на AirCover за домаќини:

  • Заштита од оштетување од 3 милиони американски долари: тројно ја зголемуваме заштитата од оштетување – од 1 милион на 3 милиони американски долари – како покритие за вашиот дом и сѐ што има во него.
  • Заштита на уметнички дела и вредни предмети: заштитуваме широк опсег на уметнички дела, накит и колекционерски предмети што може да се поправат или да се заменат за проценетата вредност доколку се оштетат.
  • Заштита на автомобили и бродови: обезбедуваме заштита од оштетување на автомобили, бродови и други пловила што сте ги паркирале или што ги чувате на вашиот имот.

  Новите заштити се додаваат на овие карактеристики кои веќе се вклучени во AirCover за домаќини:

  • Деноноќна линија за безбедност: ако некогаш не се чувствувате безбедно, нашата апликација нуди пристап со еден допир до посебно обучени агенти за безбедност, и дење и ноќе.
  • Заштита од оштетување од миленичиња: плаќаме за штетата направена од четириножните гости.
  • Обесштетување за темелно чистење: ги надоместуваме трошоците за дополнителните услуги за чистење што се потребни по одјавувањето на гостинот, како што е професионално чистење теписи.
  • Заштита од неостварен приход: ви го надоместуваме неостварениот приход доколку откажете потврдени резервации на Airbnb поради оштетувања од гостите.
  Добијте повеќе детали за „Заштитата на домаќинот од оштетување“

  Поедноставен процес на обесштетување

  Ни кажавте дека процесот на обесштетување бил премногу комплициран. Врз основа на вашите повратни коментари, го поедноставивме процесот на обесштетување.

  Ако гостинот го оштети вашето сместување или предмети, може да го посетите нашиот „Центар за барање и праќање пари“ за да поднесете барање за обесштетување во само неколку чекори, а потоа лесно да го следите процесот од поднесувањето до исплатата. Вашето барање прво ќе биде испратено до гостинот. Ако гостинот не одговори или не плати во рок од 24 часа, ќе може да се обратите до Airbnb.

  Супердомаќините (со сместувања надвор од државата Вашингтон во САД), исто така, добиваат приоритетно насочување и побрзо обесштетување.

  „Осигурување од одговорност на домаќинот“ во износ до 1 милион американски долари

  „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“, како дел од AirCover за домаќини, ве штити во ретките случаи кога гостинот ќе се повреди или неговите предмети ќе се оштетат или се украдени додека престојува кај вас. Во покритието се вклучени и лицата кои ви помагаат да угостувате, како што се кодомаќините и лицата задолжени за чистење.

  „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“ ве покрива ако бидете прогласени за законски одговорни за:

  • телесна повреда на гостин (или друго лице)
  • оштетување или кражба на имот кој му припаѓа на гостин (или друго лице)
  • оштетување предизвикано од гостин (или друго лице) на заедничките простори, како што се фоајеата во зградите и имотите во близина

  Ако треба да поднесете барање, едноставно пополнете го нашиот формулар за барање осигурување од одговорност. Информациите што ќе ги доставите ќе ги испратиме до нашиот доверлив осигурител од трета страна кој ќе додели претставник на вашето барање. Претставникот ќе го реши барањето според условите на осигурителната полиса.

  Ако организирате доживување, покриени сте со нашето „Осигурување од одговорност за доживувања“.

  Добијте повеќе детали за „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“.

  Надградбите на AirCover за домаќини беа инспирирани од вашиот придонес и ве поттикнуваме и понатаму да ги споделувате вашите мислења со нас.

  Дознајте повеќе детали за зимското издание на Airbnb за 2022 година

  Како дел од

  AirCover за домаќини „Заштитата на домаќинот од оштетување“, „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“ и „Осигурувањето од одговорност за доживуваања“ не ги покриваат домаќините што нудат сместувања или доживувања во Јапонија, каде што важат „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ и „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето во Јапонија“, ниту пак домаќините коишто нудат сместувања преку Airbnb Travel LLC. За домаќини кои понудиле сместувања или доживувања во континентална Кина важи „Планот за заштита на домаќини во Кина“. Имајте предвид дека сите ограничувања на покритието се прикажани во американски долари.

  „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“ и „Осигурувањето од одговорност за доживувања“ ги преземаат осигурителни компании од трети страни. Ако угостувате во Обединетото Кралство, полисите за „Осигурување од одговорност на домаќинот“ и „Осигурување од одговорност за доживувања“ ги презема Zurich Insurance Company Ltd. и се договорени и склучени без дополнителни трошоци за домаќините во Обединетото Кралство од Airbnb UK Services Limited, назначен претставник на Aon UK Limited, кои се овластени и регулирани од Управата за финансиско работење. Регистарскиот број на Aon во УФР е 310451. Ова може да го проверите така што ќе го посетите Регистарот на финансиски услуги или ќе контактирате со УФР на 0800 111 6768. Полисите за „Осигурување од одговорност на домаќинот“ и „Осигурување од одговорност за доживувања“ во рамките на AirCover за домаќини е регулирана од Управата за финансиско работење, останатите производи и услуги не се регулирани производи договорени од Airbnb UK Services Limited. FPAFF609LC

  „Заштитата на домаќинот од оштетување“ не е осигурување и не е поврзана со „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“. За сместувања во државата Вашингтон, договорните обврски на Airbnb според програмата „Заштита на домаќинот од оштетување“ се покриени со осигурителна полиса купена од Airbnb. „Заштитата на домаќинот од оштетување“ е предмет на услови, ограничувања и исклучоци.

  Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.

  Airbnb
  11 мај 2022 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми