Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Угостувајте без грижи со нашите правила и заштити

  Стандардите за гости и AirCover за домаќини се само некои од нашите алатки за да ви помогнеме.
  Од Airbnb на 20 окт. 2020 г.
  Четиво од 5 мин.
  Ажурирано на 21 јул. 2023 г.

  Исклучителни одлики

  Многумина од вас ни кажаа колку ви се допаѓа да го споделувате вашиот простор и да се поврзувате со луѓе од целиот свет. Секако, тоа би било невозможно ако не чувствувате дека имате поддршка додека угостувате.

  Разбираме дека ви е неопходна поддршка од страна на Airbnb во тие ретки, но несреќни моменти кога работите не одат според планот. За да ви помогнеме да угостувате со самодоверба, еве некои од алатките, правилата и функциите што ги имаме на располагање.

  Целосна заштита за домаќини

  Во Airbnb, сеопфатните заштити за домаќините се оние што нѐ издвојуваат и ни помагаат да ја зачуваме нашата заедница безбедна.

  • AirCover за домаќини: вклучуваме целосна заштита за секој домаќин на Airbnb. AirCover за домаќини обезбедува заштитни мерки пред патувањето за да бидеме сигурни дека гостите кои резервираат се оние коишто велат дека се со потврда на идентитетот на гостите и ја намалува можноста за забави што ги нарушуваат редот и мирот и што предизвикуваат материјална штета благодарение на технологијата за проверка на резервациите. Исто така, вклучува „Осигурување од одговорност на домаќинот“ во износ до 1 милион американски долари и „Заштита на домаќинот од оштетување“ во износ до 3 милиони американски долари, со покритие за уметнички дела, вредни предмети, паркирани автомобили, бродови и други возила.
  • Основни правила: основните правила за гостите се збир на применливи стандарди до кои сите гости мора да се придржуваат. Основните правила бараат гостите да се однесуваат со почит кон вашиот простор, да се придржуваат до вашиот куќен ред, веднаш да комуницираат со вас ако се појават проблеми и да го остават вашиот дом во состојба што не бара претерано чистење.
  • Откажувања од домаќинот: имате право да ги процените рецензиите на гостите и разговорите, како и да откажете резервација за која со причина верувате дека ќе вклучува организирање забава. Ќе побараме да поднесете докази до тимот за поддршка на заедницата. Сите откажувања мора да бидат во согласност со нашата „Политика против дискриминација“.

  Алатки кои ќе ви дадат поголема контрола

  Дел од угостувањето е информирање на гостите за тоа што може да очекуваат за воопшто да не дојде до инциденти. Еве неколку од функциите што ги создадовме за да ви помогнеме да привлечете гости на коишто вашиот простор ќе им одговара:

  • Календар и подесувања за резервации: почнувајќи од тоа колку луѓе може да престојуваат кај вас, ги известувате гостите што е прифатливо за вас. Изберете колку ноќевања гостите можат да престојуваат, колку однапред можат да резервираат и колку време ви треба помеѓу престоите. Дознајте повеќе за тоа како да ги одредите подесувањата за резервации.
  • Правила за откажување: во правилата за откажување што ќе ги изберете јасно ќе биде наведено колку време имаат гостите да откажат ако сакаат целосно да им бидат вратени парите. Дознајте повеќе за бирањето на правилата за откажување.
  • Куќен ред: вашиот стандарден куќен ред кој опфаќа правила како што е забраната за пушење обични и електронски цигари или за миленичиња, може да се прилагоди и да им помогне на гостите подобро да ги разберат вашите очекувања за да можат да одлучат дали вашиот простор им одговара. Вашиот куќен ред е прикажан на четири места: на страницата со огласот, на екранот за потврда додека гостите го резервираат вашето сместување, како и во е-поштата „Спакувајте се“ и во „Водичот за пристигнување“ што гостите го добиваат пред патувањето. Со основните правила за гостите, сѐ што ќе вклучите во стандардните правила на куќниот ред може да се примени.
  • Алатки за одговор: ако не ви се допаѓа барањето за резервација, може да изберете да го одбиете сѐ додека се придржувате до нашата „Политика против дискриминација“.

  Тимот за поддршка на заедницата за домаќини

  Дури и со овие стандарди и подесувања, постојат ретки случаи кога работите не се одвиваат според очекуваното. Во тие моменти, постојат неколку начини за да добиете поддршка од Airbnb:

  • Разговор во живо: онлајн поддршката на Airbnb е најбрзиот начин да ја добиете потребната помош за проблеми што не се итни, како што е ажурирање на календарот или прилагодување на цената.
  • Специјална поддршка за Супердомаќини: ако сте Супердомаќин, лесно ќе се поврзете со стручен член на персоналот за корисничка поддршка секогаш кога ќе побарате помош.
  • Локална линија за итни случаи: знаеме дека гостите кои патуваат во непознати земји можеби не знаат како да контактираат со локалните служби за итни случаи. Затоа воведовме копче за итни повици во апликацијата. Ова копче овозможува директна линија до локалните служби за спроведување на законот и службите за итни случаи за време на активната резервација.
  • Итна линија за поддршка: ако сте во САД и имате итна работа поврзана со вашата заштита или безбедност за време на активна резервација, може брзо да се поврзете со специјалист за помош преку нашата апликација.

  Од суштинско значење е да ја поттикнеме довербата со цел заедницата на Airbnb да напредува и се надеваме дека овие заштити и функции ќе ни помогнат да го постигнеме токму тоа. Како и секогаш, ви благодариме што сте домаќин.

  Како дел од AirCover за домаќини, „Заштитата на домаќинот од оштетување“, „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“ и „Осигурувањето од одговорност за доживувања“ не ги покриваат домаќините коишто нудат престои или доживувања во Јапонија, каде што важат „Осигурувањето за домаќини во Јапонија“ и „Осигурувањето за заштита за време на доживувања во Јапонија“, ниту за домаќини кои нудат сместувања преку Airbnb Travel LLC. За домаќини кои понудиле сместувања или доживувања во континентална Кина важи „Планот за заштита на домаќини во Кина“. Имајте предвид дека сите ограничувања на покритието се прикажани во американски долари.

  „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“ и „Осигурувањето од одговорност за доживувања“ ги преземаат осигурителни компании од трети страни. Ако угостувате во сместувања во Обединетото Кралство, полисите за „Осигурување од одговорност на домаќинот“ и за „Осигурување од одговорност за доживувања“ ги презема Zurich Insurance Company Ltd. и се договорени и склучени без дополнителни трошоци за домаќините во Обединетото Кралство од страна на Airbnb UK Services Limited, назначен претставник на Aon UK Limited, кои се овластени и регулирани од Управата за финансиско работење. Регистарскиот број на Aon во УФР е 310451. Ова може да го проверите така што ќе го посетите Регистарот за финансиски услуги или ќе контактирате со УФР на 0800 111 6768. Полисите за одговорност на домаќинот и за одговорност за доживувања во рамките на AirCover за домаќини ги уредува Управата за финансиско работење. Останатите производи и услуги не се регулирани производи договорени од Airbnb UK Services Limited. FPAFF407LC

  „Заштитата на домаќинот од оштетување“ не е осигурување и не е поврзана со „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“. Според „Заштитата на домаќинот од оштетување“, ќе ви биде надоместено за одредени штети предизвикани од гостите на вашиот дом и предмети ако гостинот не плати за тие штети. За сместувања во државата Вашингтон, договорните обврски на Airbnb според програмата „Заштита на домаќинот од оштетување“ се покриени со осигурителна полиса купена од Airbnb. „Заштитата на домаќинот од оштетување“ е предмет на услови, ограничувања и исклучоци.

  Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.

  Исклучителни одлики

  Airbnb
  20 окт. 2020 г.
  Дали ова беше корисно?

  Разгледајте повеќе теми