Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Дискусија за дискриминацијата на сесија со прашања и одговори за домаќините на Airbnb

  Домаќините ги споделуваат своите различни перспективи за препознавање на пристрасноста и за тоа како се гради една заедница.
  Од Airbnb на 1 апр. 2019 г.
  Видео од 7 мин.
  Ажурирано на 14 јун. 2022 г.

  Исклучителни одлики

  Препознавање на различни перспективи од заедницата на домаќини

  Разбирање како функционираат профилните фотографии на гостите на Airbnb

  Исклучителни одлики

  Airbnb
  1 апр. 2019 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми