Зошто се важни рецензиите

Рецензиите на Airbnb помагаат да се изгради доверба и делуваат како двигател на вашиот бизнис.
Од Airbnb на 29 ноем. 2019 г.
Четиво од 4 мин.
Ажурирано на 11 дек. 2023 г.

Рецензиите и оцените им помагаат на гостите да го планираат своето патување. Податоците на Airbnb укажуваат дека е поверојатно гостинот да го резервира местото ако тоа има повисока оцена со ѕвезди.*

Како функционираат рецензиите

По секое одјавување, домаќините и гостите имаат можност меѓусебно да си остават рецензија. Секој од нив има рок од 14 дена за да напише рецензија која останува скриена сѐ додека двајцата не ги поднесат своите рецензии или додека не помине 14-дневниот период за оставање рецензија. По тој период, рецензиите се објавуваат на профилот на гостинот и на профилната страница и страницата со огласот на домаќинот.

Севкупна оцена со ѕвезди

Покрај тоа што ќе напишат рецензија, гостите можат да го оценат севкупното искуство со оцена од една до пет ѕвезди. Оцената со ѕвезди се појавува веднаш до секоја рецензија, а со тоа повратните коментари на гостите се ставаат во подобар контекст. Вашата севкупна оцена се појавува на огласот откако тројца гости ќе објават рецензии.

Оцените со ѕвезди се важен фактор за стекнување статус на Супердомаќин. Супердомаќините мора да имаат просечна севкупна оцена од најмалку 4,8 ѕвезди за најмалку 10 патувања или три резервации со вкупен број од најмалку 100 ноќевања.

Вашите оцени и рецензии се исто така важни за да бидете вклучени во „Омилени на гостите“, кои се ажурираат секој ден.

Категории на оцени со ѕвезди

Од гостите се бара да остават оцена со ѕвезди во одредени категории и да наведат што било добро или што би можело да биде подобро. На пример, ако вашето место е многу чисто, гостинот може да одбере пет ѕвезди и „беспрекорно чиста бања“. Или може да добиете помалку ѕвезди за комуникацијата ако гостинот смета дека инструкциите за одјавување се претерани.

Оцените со ѕвезди од категориите не влијаат врз статусот на Супердомаќин, ниту врз вашата севкупна оцена, но влијаат врз сместувањата кои се дел од „Омилени на гостите“. Овие категории се:

  • Пријавување: гостите оценуваат дали сте обезбедиле јасен и едноставен процес на пријавување, што е од витално значење за позитивно искуство на гостинот.

  • Чистота: гостите ќе очекуваат чист и среден простор каков што виделе на фотографиите од огласот.

  • Точност: гостите може да земат предвид дали сте обезбедиле точни детали за сместувањето, вклучувајќи ги и ажурираните удобности.

  • Комуникација: гостите го оценуваат своето искуство со размена на пораки со домаќините, вклучувајќи го и тоа дали задачите при одјавувањето биле јасни и едноставни.

  • Локација: гостите може да остават повратен коментар за тоа дали вашата локација е точно прикажана на огласот.

  • Однос цена/квалитет: гостите го оценуваат вашиот простор според нивната перцепција за тоа дали цената била соодветна за она што го нудите.

Приватен повратен коментар

Гостите може да ви испратат приватна порака како дел од нивниот повратен коментар. Овие информации се споделуваат само со вас. Ова е можност гостите да ви кажат одредени работи, без тоа да влијае на вашата оцена или рецензија. Исто така, може да им испратите приватна белешка на гостите.

Користење на повратните коментари за подобрување на вашето сместување

Гостите може да ви ги прикажат работите од друга перспектива за која можеби не сте помислиле. Обидете се да ги третирате негативните рецензии како можност за подобрување на своето место или гостопримство.

Секогаш имате можност јавно да одговорите на рецензиите за вашето сместување. Кога одговарате конструктивно, покажувате дека сериозно ги сфаќате повратните коментари на гостите и дека нивното задоволство ви е важно.

Оставање рецензии за гостите

Кога оставате рецензија за гостите имате можност да ја искажете вашата благодарност и да напишете корисен повратен коментар. Ова, исто така, ги потсетува гостите да остават рецензија за вас.

Еве неколку совети кои треба да ги запомните кога оставате рецензија за гостите:

  • Имајте почит.

  • Вклучете конкретни примери секогаш кога е тоа можно, како: „Овој гостин го почитуваше времето за одмор и совршено ги следеше нашите инструкции за одјавување.“

  • Кон чувствителните прашања пристапувајте со љубезност или оставете ги во приватна рецензија.

Ќе можете да ги оценувате гостите за чистота, комуникација и почитување на куќниот ред. Вашите повратни коментари, исто така, ќе помогнат да се спроведат основните правила за гостите и ќе ви овозможат да го пријавите секој гостин кој не ги почитува.

*Врз основа на внатрешните податоци на Airbnb за активните огласи од ноември 2022 г.

Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.

Airbnb
29 ноем. 2019 г.
Дали ова беше корисно?