Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Зошто се важни рецензиите

  Рецензиите на Airbnb помагаат да се изгради доверба и делуваат како двигател на вашиот бизнис.
  Од Airbnb на 29 ноем. 2019 г.
  Четиво од 3 мин.
  Ажурирано на 22 ноем. 2022 г.

  Исклучителни одлики

  • Домаќините и гостите имаат рок од 14 дена по одјавувањето за да напишат рецензии

  • Побарајте повратен коментар од гостите порано за да ги решите сите проблеми пред да остават рецензија

  Рецензиите се од суштинско значење за заедницата на Airbnb затоа што им помагаат на гостите мудро да ги изберат своите планови за патување и им овозможуваат на домаќините да ги отворат своите домови со доверба.

  Вашиот бизнис за угостување се заснова на рецензии. Секоја рецензија им помага на гостите да одлучат дали да резервираат кај вас, а податоците на Airbnb укажуваат дека е поверојатно гостинот што прелистува страница со некој оглас да го резервира местото ако тоа има повисока оцена со ѕвезди.*

  Како функционираат рецензиите

  По секој престој, домаќините и гостите имаат можност да оставаат рецензија еден за друг. Домаќинот и гостинот имаат рок од 14 дена по одјавувањето за да напишат рецензија којашто останува скриена додека двајцата не поднесат рецензии или додека не помине 14-дневниот период за оставање рецензија. По тој период, рецензиите се објавуваат на профилот на гостинот и на профилната страница и страницата со огласот на домаќинот.

  Оцени со ѕвезди

  Покрај тоа што ќе напишат рецензија, гостите може да го оценат севкупното искуство со оцена од една до пет ѕвезди. Вашата севкупна оцена со ѕвезди се појавува на огласот откако тројца гости ќе објават рецензии.

  Ова е важен фактор за гостите да проценат дали да го резервираат вашето сместување и за да заработат статус на Супердомаќин. Супердомаќините мора да имаат просечна севкупна оцена од најмалку 4,8 ѕвезди за најмалку 10 патувања или три резервации со вкупен број од најмалку 100 ноќевања.

  Гостите може да додадат и оцена со ѕвезди во одредени категории и да наведат што било добро или што можело да биде подобро. На пример, ако вашето место е многу чисто, гостинот може да одбере пет ѕвезди и „беспрекорно чиста бања“. Оцените со ѕвезди од оваа категорија не влијаат на статусот на Супердомаќин, ниту на вашата севкупна оцена.

  Конкретните категории што им се достапни на гостите кога ќе остават рецензија се:

  • Пријавување: јасниот и едноставен процес на пријавување придонесуваат за позитивно искуство на гостинот.
  • Чистота: гостите ќе очекуваат чист и среден простор каков што виделе на фотографиите од огласот.
  • Точност: точните детали за сместувањето им помагаат на патниците да одлучат дали вашето место ги задоволува нивните потреби.
  • Комуникација: проактивното комуницирање со гостите и брзото одговарање се од клучно значење за задоволување на потребите на гостите.
  • Локација: гостите може да остават повратен коментар за тоа дали вашата локација е точно прикажана во огласот.
  • Однос цена/квалитет: гостите го оценуваат вашиот простор според нивната перцепција за тоа дали цената била соодветно одразена во она што го нудите.

  Добивање позитивни рецензии

  За да поттикнат позитивни рецензии, домаќините обично предлагаат редовно комуницирање со гостите при резервирањето, во текот на целиот престој и при одјавувањето. Лесно е да останете во контакт со размената на пораки преку Airbnb апликацијата. Ако ги вклучите известувањата, ќе бидете во тек секогаш кога вашиот гостин ќе ви испрати порака.

  Користење на повратните коментари за подобрување на вашето сместување

  Понекогаш рецензиите од гостите може да бидат негативни. Тоа може да биде фрустрирачко, но и можност за подобрување на вашето сместување или на гостопримството што го нудите. Гостите може да ви ги прикажат работите од друга перспектива на која можеби не сте помислиле.

  Секогаш имате можност јавно да одговорите на рецензиите за вашето сместување. Ако одговорите конструктивно, ќе покажете дека сериозно ги сфаќате повратните коментари на гостите и дека нивното задоволство ви е важно.

  Приватен повратен коментар

  Гостите можат да остават и приватен повратен коментар преку Airbnb кој ќе се сподели само со вас. Ова е одлична можност, особено за новите домаќини, да добијат конструктивен коментар кој нема да биде објавен јавно. Исто така, може да им оставите приватна порака на гостите, што ви овозможува да оставите подетален и искрен повратен коментар.

  Оставање рецензии за гостите

  Кога оставате рецензија за гостите имате можност да ја искажете вашата благодарност и да напишете корисен повратен коментар. Ова, исто така, ги потсетува гостите да остават рецензија за вас.

  Еве неколку совети кои треба да ги запомните кога оставате рецензија за гостите:

  • Бидете искрени и однесувајте се со почит.
  • Вклучете конкретни примери секогаш кога е тоа можно.
  • Кон чувствителните прашања пристапувајте со љубезност и учтивост или оставете ги во приватна рецензија.
  Ќе можете да ги оценувате гостите за чистота, комуникација и почитување на куќниот ред. Вашите повратни коментари, исто така, ќе помогнат да се спроведат основните правила за гостите и ќе ви овозможат да го пријавите секој гостин кој не ги почитува.

  *Врз основа на внатрешните податоци на Airbnb за активните огласи од ноември 2022 г.

  Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.

  Исклучителни одлики

  • Домаќините и гостите имаат рок од 14 дена по одјавувањето за да напишат рецензии

  • Побарајте повратен коментар од гостите порано за да ги решите сите проблеми пред да остават рецензија

  Airbnb
  29 ноем. 2019 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми