Редизајнирани алатки за одредување цени, сега во вашиот Airbnb календар

Ажурираните анализи на цените и подобрените попусти можат да ви помогнат да управувате со цената.
Од Airbnb на 17 јан. 2024 г.
Четиво од 2 мин.
Ажурирано на 25 мај 2023 г.

Белешка на уредникот: оваа статија е објавена како дел од Летното издание на Airbnb за 2023 г. Информациите може да се променети по нивното објавување. Дознајте повеќе за најновото издание на нашиот производ.

Повратните коментари од домаќините нѐ инспирираа да ги споиме сите алатки за одредување цени во календарот. Може да ги прилагодите цените, да ја промените достапноста и да ги прегледате попустите или промоциите што сте ги поставиле на едно погодно место.

Без разлика која алатка ја користите за да управувате со цените, ќе ви покажеме колку плаќа гостинот и колку заработувате вие. Го олеснивме и поставувањето на попусти. Едноставно поместете го лизгачот и вашата просечна неделна или месечна цена се менува со износот на вашиот попуст.

Ажурирана анализа на цените

Како домаќин, секогаш ја контролирате својата цена. Корисно е да знаете како се појавува цената во резултатите од пребарувањата на гостите, бидејќи цената за ноќевање што ќе ја поставите не е вкупната цена што ја плаќа гостинот.

Вкупната цена на гостинот ги вклучува сите надоместоци без даноците, освен во регионите каде што локалните правила бараат да се вклучат и даноците. Разбирањето на вкупната цена може да ви помогне да понудите добар однос на цена/квалитет и да ги остварите своите цели за заработка.

Во следните недели, воведуваме ажурирана алатка за анализа на цените. Едноставно изберете кој било број на ноќевања во вашиот календар за да ги добиете деталите за вкупната цена на гостинот за тие датуми. Во анализата на цената се наведени цената за ноќевање, надоместоците, попустите или промоциите, даноците и вашата заработка.

Изберете датум во календарот за да ја ажурирате цената и да добиете анализа на цената на гостинот и на вашата заработка.

Од календарот изберете кој било слободен датум или опсег на датуми. Под вашата цена за ноќевање ќе најдете копче кое ја прикажува вкупната цена што гостинот би ја платил за таа резервација. Притискањето или кликањето на копчето ја прикажува анализата на цената и заработката.

Подобрени неделни и месечни попусти

Понудата на попусти за неделни и месечни престои може да ви помогне да заработите повеќе со помалку работа околу промената на гостите. Ни кажавте дека е предизвик да разберете како попустите влијаат на цената и заработката.

Кога ќе поставите попуст, ќе најдете предлог врз основа на вашето сместување и побарувачката за слични сместувања во вашиот регион. За да го промените износот, поместете го лизгачот. Ова веднаш ќе ја прилагоди просечната неделна или месечна цена и заработката во согласност со попустот којшто сте го одредиле.

За да го користите лизгачот за попусти, придвижете се до „Попусти“ во јазичето „Цени“, а потоа изберете „Неделно“ или „Месечно“. Исто така, може да додадете попуст со внесување број до знакот за процент.

Дознајте повеќе за овие алатки во нашиот серијал за учење за одредување на цените. Прифатете го раниот пристап за да започнете да ги користите овие и други нови алатки во Летното издание на Airbnb за 2023 г., во кое се вклучени 25 надградби за домаќини.

Airbnb
17 јан. 2024 г.
Дали ова беше корисно?