Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Сѐ што треба да знаете за AirCover за домаќини

  Целосна заштита. Секогаш е вклучено и секогаш е бесплатно. Само на Airbnb.
  Од Airbnb на 11 мај 2022 г.
  Видео од 5 мин.
  Ажурирано на 6 мај 2022 г.

  Исклучителни одлики

  • AirCover за домаќини вклучува „Заштита на домаќинот од оштетување“ во износ од 1 милион долари и „Осигурување од одговорност на домаќинот“ во износ од 1 милион долари

  • Заштитата од оштетување вклучува заштита од загуба на приход, како и нови заштити за оштетување од миленичиња, темелно чистење и друго

  Нашите домаќини се суштината на Airbnb. Вашето мислење е од клучно значење за нашата работа и всушност, благодарение токму на вашите повратни коментари, го создадовме AirCover за домаќини.

  Ни кажавте дека ви е потребна поголема заштита, како и брз и едноставен процес за обесштетување. Што ако гостинот пуши во вашето сместување и потребно ви е посебно чистење? Што ако кучето на гостинот го искине каучот? 

  Со Aircover за домаќини, може да угостувате без грижи. Покрај заштитата од одговорност од 1 милион долари, AirCover за домаќини ја проширува заштитата од штета од 1 милион долари што претходно им ја нудевме на домаќините, со дополнително покритие за штета предизвикана од миленичиња, за темелно чистење и друго.

  Заштита од оштетување во износ до 1 милион долари

  Ако некој гостин ги оштети вашето место или предметите во него за време на својот престој преку Airbnb, AirCover за домаќини ви нуди 1 милион долари за заштита од оштетување. Претходно бевте покриени во случај некој гостин да ви го уништил тепихот со црвено вино, а сега, со проширеното покритие, тука сме за вас и ако мачката на гостинот ги искине завесите.

  Во проширеното покритие спаѓа:

  • Заштита од оштетување од миленичиња: не грижете се, штетите направени од четириножните гости се покриени.
  • Заштита при потреба од темелно чистење: ви надоместуваме за неочекуваните трошоци за чистење, како што е отстранувањето мирис на цигари ако гостинот пушел во вашиот дом.
  • Заштита од загуба на приход: AirCover за домаќини надоместува изгубен приход ако откажете потврдени резервации на Airbnb поради оштетување од гости.
  • 14-дневен период за поднесување: ако гостите направат некаква штета, имате 14 дена да побарате обесштетување откако тие ќе заминат. Не е важно дали новите гости веќе се пријавиле.
  • Брзо обесштетување: брзо ви ги надоместуваме штетите направени од гостите, обично во рок од две недели.
  • Побрза поддршка за Супердомаќини: сега добивате приоритетно насочување и побрзо обесштетување.

  Ако треба да побарате обесштетување, само започнете ја постапката за барање за AirCover за домаќини во нашиот „Центар за барање и праќање пари“. Откако ќе го поднесете барањето, ќе го известиме гостинот за тоа што е оштетено или што недостасува. Гостинот ќе има 24 часа да го плати износот што го барате. Ако одбие да го плати целиот износ или не ви одговори, ќе може да ја вклучите поддршката на Airbnb.

  Добијте повеќе детали за „Заштитата на домаќинот од оштетување“.

  Осигурување од одговорност на домаќинот во износ до 1 милион долари

  „Осигурувањето од одговорност“ важи за домаќините во ретки случаи кога гостинот ќе се повреди или неговите предмети ќе се оштетат или украдат додека престојува кај вас. Овде спаѓаат и лицата кои ви помагаат да угостувате, како што се кодомаќините и чистачите, за да се чувствувате посигурно кога угостувате на Airbnb.

  „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“ ве покрива ако бидете прогласени за законски одговорни за:

  • телесна повреда на гостин (или друго лице)
  • оштетување или кражба на имот кој му припаѓа на гостин (или друго лице)
  • оштетување предизвикано од гостин (или друго лице) на заедничките простори, како што се фоајеата во зградите и имотите во близина

  Ако треба да поднесете барање, само одете на нашиот формулар за осигурување од одговорност. Информациите ќе бидат испратени до нашиот доверлив осигурувач од трета страна, кој ќе го додели вашето барање на претставник. Претставникот ќе го реши барањето според условите на осигурителната полиса.

  Ако организирате доживување, покриени сте со нашето „Осигурување за одговорност за доживувања“.

  Добијте повеќе детали за „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“.

  AirCover за домаќини беше инспириран од вашите коментари. Посветени сме на тоа да дејствуваме врз основа на вашите повратни коментари и ве поттикнуваме и понатаму да ги споделувате вашите мислења со нас.

  „Заштитата на домаќинот од оштетување“, „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“ и „Осигурувањето од одговорност за доживувања“ не ги покриваат домаќините кои нудат сместувања преку Airbnb Travel, LLC, ниту пак домаќините со сместувања во континентална Кина и Јапонија, каде што важат „Планот за заштита на домаќините во Кина“, „Осигурувањето на домаќини во Јапонија“ и „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето во Јапонија“. „Заштитата на домаќинот од оштетување“ не е поврзана со „Оигурувањето од одговорност на домаќинот“.

  Имајте предвид дека сите ограничувања на покритието се прикажани во американски долари, а постојат и други правила, услови и исклучоци.

  Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.

  Исклучителни одлики

  • AirCover за домаќини вклучува „Заштита на домаќинот од оштетување“ во износ од 1 милион долари и „Осигурување од одговорност на домаќинот“ во износ од 1 милион долари

  • Заштитата од оштетување вклучува заштита од загуба на приход, како и нови заштити за оштетување од миленичиња, темелно чистење и друго

  Airbnb
  11 мај 2022 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми