Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Алатки што може да ги користите за да привлечете гости за подолги престои

  Овие функции и ресурси може да ви помогнат да ги пречекувате гостите кои престојуваат на месечно ниво.
  Од Airbnb на 11 мај 2022 г.
  Видео од 6 мин.
  Ажурирано на 11 мај 2022 г.

  Исклучителни одлики

  • Едно од пет сместувања резервирани на Airbnb е за 28 или повеќе ноќевања*

   • Понудата на месечни попусти, популарни удобности и обиколка со фотографии може да ви помогне да ги привлечете гостите да резервираат подолги престои

    Начинот на патување драстично се менува, бидејќи работата од далечина на многу луѓе им дава поголема слобода да поминуваат повеќе време надвор од дома. Гостите на Airbnb се дел од овој тренд: престоите од 28 или повеќе ноќевања сочинуваат повеќе од 20% од вкупните ноќевања резервирани на Airbnb минатата година.*

    Угостувањето лица за подолги престои може да ви помогне да го пополните календарот, да имате стабилен приход и да ја намалите промената на гостите, а чистењето и комуникацијата со гостите ќе бидат поефикасни. Еве неколку алатки и листа на барања што може да ги користите во моментов за да привлечете повеќе гости.

    Подесувања за календарот

    Бидејќи повеќе гости бараат сместувања за подолг престој, може да биде тешко да се најде простор кој ќе биде достапен за целиот период на патувањето. Новата функција наречена „Поделени престои“, дел од летното издание на Airbnb за 2022 г., им овозможува на гостите да поделат престој од седум или повеќе ноќевања помеѓу две сместувања.

    Кога гостинот пребарува сместувања на Airbnb користејќи конкретни или прилагодливи датуми (недела или месец), сличните сместувања автоматски се спојуваат и се прикажуваат како поделени престои за избраните датуми. Гостинот ги резервира сместувањата одделно.

    За домаќините, функцијата „Поделени престои“ создава повеќе можности за нивното сместување да биде откриено. Претходно, ако гостите пребарувале сместување за еден месец, но ако вашето сместување било достапно само две недели во тој период, тоа немаше да се појавува во резултатите од пребарувањето. Со поделените престои, вашето сместување може да биде споено со друго за да се покрие целото патување на гостинот.

    Дали вашето сместување е подготвено за подолги престои? Преземете ја листата на барања во делот „Исклучителни одлики“.

    За да бидете сигурни дека сместувањето може да биде вклучено во пребарувањата на гостите за месечни престои, проверете ја достапноста на сместувањето во подесувањата на календарот. Поставете го максималниот број на ноќевања на најмалку 28 ноќевања за гостите кои престојуваат на месечно ниво. Исто така, може да поставите минимален број на ноќевања.

    Кога веќе сме на таа тема, размислете за ажурирање на други подесувања за да ги олесните подолгите престои. Можеби би можеле да им дозволите на гостите да резервираат многу време однапред или да си оставите малку повеќе време помеѓу резервациите за да го подготвите вашиот простор за следниот гостин.

    Дознајте како да ги прилагодите подесувањата за подолги престои

    Приспособени цени

    Гостите кои резервираат сместувања за подолги престои обично бараат огласи кои нудат попусти. Може да поставите различна цена за секој календарски месец или да изберете фиксна месечна цена.

    На пример, ако вашето место се наоѓа во крајбрежен град и привлекува голем број на туристи во летните месеци, размислете за сезонско прилагодување на цената според локалната побарувачка.

    Намалувањето на цената за ноќевање на вашиот оглас може да изгледа нелогично, но ако сместувањето е слободно во просек 20% од деновите во месецот (што значи дека вообичаено сте резервирани 24 дена секој месец), попустот од 20% за подолг престој може да ви помогне да заработите сличен месечен износ.

    Така огласот ќе биде и поконкурентен. Повеќе од половина од сите огласи низ целиот свет нудат попусти за престои од еден месец или подолго.** Може да поставите попуст или приспособена месечна цена во делот „Цени и достапност“ во подесувањата за огласот, користејќи веб-прелистувач.

    Дознајте за стратегиите за одредување цени за подолги престои

    Детали за сместувањето

    Прво, не заборавајте во описот за сместувањето да споменете дека прифаќате подолги престои и да ги наведете карактеристиките за пристапност за лица со попреченост во вашето сместување. Или, уште подобро, покажете ги сите карактеристики со висококвалитетни слики што сте ги организирале во обиколка со фотографии.

    Потоа, размислете за тоа како потребите на гостите може да варираат во зависност од должината на нивниот престој. За да привлечете гости кои престојуваат подолго, проверете дали на огласот сте ги додале сите удобности што ги нуди вашето сместување.

    Гостите често пребаруваат според популарните удобности, како добро опремена кујна, сигурен пристап до интернет или сместувања погодни за миленичиња. Може да додадете удобности во деталите за сместувањето така што ќе изберете „Уреди“ и ќе ги обележите полињата до сите удобности кои ги имате.

    Ако сте го обележале полето до Wifi, добро би било да ја проверите и истакнете брзината на интернет врската во вашето сместување за да ги привлечете гостите кои планираат да работат или да учат на далечина. Ова може да го направите така што ќе изберете „Додај детали“ и ќе го направите тестот за брзина на wifi мрежата.

    Дознајте нешто повеќе за угостувањето лица кои работат на далечина

    *Врз основа на внатрешните глобални податоци на Airbnb, престоите од 28 или повеќе ноќевања сочинуваат едно од пет ноќевања резервирани во 2021 година.

    **Врз основа на внатрешните глобални податоци на Airbnb од 31 декември 2021 година.

    Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.


    Исклучителни одлики

    • Едно од пет сместувања резервирани на Airbnb е за 28 или повеќе ноќевања*

     • Понудата на месечни попусти, популарни удобности и обиколка со фотографии може да ви помогне да ги привлечете гостите да резервираат подолги престои

      Airbnb
      11 мај 2022 г.
      Дали ова беше корисно?

      Можеби ќе ви се допадне и

      Можеби ќе ви се допадне и

      Разгледајте повеќе теми