Airbnb 2021 г.
Зимско издание

Над 50 надградби за уште подобар Airbnb

Ви го претставуваме AirCover за домаќини

Целосна заштита. Секогаш е вклучено и секогаш е бесплатно. Само на Airbnb.

Целосна заштита. Секогаш е вклучено и секогаш е бесплатно. Само на Airbnb.

Осигурување од 1 милион USD

Заштитени сте дури и во ретките случаи некој гостин да се повреди.

Заштита од 1 милион USD

Покриваме штети направени од гости врз просторот и имотот, вклучувајќи вредни предмети.

Заштита: штета од миленици

Не грижете се: неочекуваните штети направени од четириножните гости се покриени.

Заштита: темелно чистење

Ви надоместуваме за неочекуваните трошоци за чистење.

Заштита од загуба на приход

Airbnb надоместува изгубен приход ако откажете потврдени резервации поради оштетување.

Рок за поднесување: 14 дена

Сега имате 14 дена да пријавите штета, дури ако имате две резервации една по друга.

Брзо обесштетување

Брзо ви ги надоместуваме штетите направени од гостите, обично во рок од 2 недели.

Поддршка за Супердомаќини

Супердомаќините добиваат пристап до посебна линија за поддршка со приоритетно насочување.

Дознајте уште повеќе за AirCover за домаќини и за сѐ што нуди, како и за правилата и условите .

Иновации што ќе ги најдете само на Airbnb

Translation Engine

Најнапредната технологија за превод што некогаш ѝ била понудена на нашата заедница.

Преглед на пристапноста

Ја прегледуваме секоја карактеристика за пристапност од домаќините за 100% точност.

Проверен wifi

Со новата алатка за тестирање на брзината, гостите ќе знаат дали интернетот им одговара.

Пофлексибилно пребарување

Пребарајте до 12 месеца однапред и откријте уште повеќе видови уникатни сместувања.

Јазиче „Попаметни патувања“

Сите ваши задолжителни детали за патувањето на едно место.

Ново: Прашајте Супердомаќин

Новите домаќини можат да се поврзат со Супердомаќин за индивидуална помош од искусно лице.

Попаметно и поедноставно искуство за гостите

Преведување во реално време

Повеќе не мора да притискате копче за преведување да прочитате содржина на вашиот јазик.

Подобар превод

Подобар превод на над 99% од огласите на Airbnb, засновано на истражување од трета страна.

Добре дојдовте на 62 јазика

Секој оглас и рецензија се моментално достапни на сите јазици што ги поддржуваме глобално.

Подобрени филтри

Поистакнатите филтри за пристапност го олеснуваат наоѓањето сместувања за разни потреби.

Пристапност за доживувања

Карактеристики како „знаковен јазик“ или „без скали“ се јасно прикажани за доживувањата.

Гости: историја на плаќања

Трансакциите на гостите (повратни средства, сметки и друго) сега се лесно достапни.

Одбројување до пријавување

Попаметно, поинтуитивно јазиче сега има практично одбројување до вашето пристигнување.

Детали за пријавување

Информациите за пријавување се појавуваат заедно со деталите за резервацијата.

Приказ на доживувањата

Инспирирајте се од неверојатни видеа од доживувања во близина на претстојната дестинација.

Икони за нови доживувања

На мапата се означени доживувањата според видот, како што се храна, на отворено и друго.

Активности, само за вас

Ви предлагаме најдобри доживувања врз основа на тоа со кого сте и каде ќе бидете.

„Омилени“ со пријатели

Пријателите може да ги видат „Омилени“ со кликнување или притискање, без регистрација.

Нови подарок картички

Подарете одмор оваа година со повеќе можности за купување и користење подарок картичките.

Глобални подарок картички

Развеселете некој со Airbnb подарок картичките, достапни во AU, CA, DE, FR, IT, SP и UK.

Пребарување правила

Барате одредени правила? Најдете го она што ви треба со нашата единствена алатка за пребарување.

Угостување на уште полесен начин

Поврзување со Супердомаќин

Ќе ве споиме со Супердомаќин според вашата локација, јазик и сместување.

Практична помош за огласот

Сакате ли некој друг да го провери вашиот оглас? Добијте совети од Супердомаќин за тоа што нему му успеало.

Помош за Супердомаќини

Здраво! ¡Hola! Bonjour! Поврзете се со Супердомаќин на повеќе од 30 јазика во 196 земји.

Поедноставен почеток

Пречекајте нови гости во еден чекор со поедноставен пристап во јазичето „Денес“.

Јазиче „Денес“: податоци

Прегледајте ги брзо и одговорете на новите резервации без да излезете од јазичето „Денес“.

Известувања за домаќини

„Денес“ покажува само известувања за домаќини, а не и оние што ги добивате како гостин.

Совети на јазичето „Денес“

Добијте совети за надградба на вашиот оглас, како удобности што им се допаѓаат на гостите.

За професионални домаќини

Корисници на професионални алатки, радувајте се! Сега може да го користите јазичето „Денес“ дури и ако имате повеќе огласи.

Тест за брзина на wifi

Домаќините може да ја тестираат брзината на wifi во сместувањето во Airbnb апликацијата.

Преглед на цена за домаќини

Проверете како цените за вашето сместување им се прикажуваат на гостите.

Надоместок: краток престој

Изберете да понудите понизок надоместок за чистење за престои од едно и две ноќевања.

Надоместок за миленичиња

Сега може да изберете да додадете надоместок за милениче на вашата цена за ноќевање.

Враќање пари за доживувања

Изберете да им ги вратите во целост парите на гостите ако откажат до 24 часа однапред.

Подобри насоки за елементот

Со подобри насоки, домаќините попрецизно ќе ги прикажат карактеристиките за пристапност.

Поедноставено поставување

Сакате да создадете видео преглед за вашето доживување? Сега е полесно да поставувате клипови.

Пребарај пошта по текст

Нема повеќе бескрајно прелистување: лесно наоѓање пораки со едноставно внесување на текст.

Подобрено поставување

Автоматскиот уредувач сега работи кога поставувате фотографии една по една.

Промоција за нов оглас

Промовирајте оглас со специјален попуст како дел од процесот за угостување во 10 чекора.

Подобрено рангирање

Подобреното рангирање при пребарувањето прикажува домаќини со висок квалитет и вредност.

Luxe пораки во три насоки

Консиержот Luxe сега може да вклучи гости и домаќини во пораки во три насоки.

Подобар десктоп календар

Календарот за домаќини на десктоп е исчистен за попрегледно и поедноставно користење.

Подесувања на календарот

Прилагодете ги информациите во полињата за датуми на она најважното (само за десктоп).

Подобар приказ на цени

Домаќините отсега може да ги проверуваат своите цени во годишниот преглед на календарот (само на компјутер).

Проширена проверка на ризик

Мерки за намалување на забави за домаќини во Португалија и Обединетото Кралство.

Поедноставени решенија

Новиот процес на управување со побарувања нуди едноставни, брзи решенија за домаќини.

Поддршка за соседството

Линијата за поддршка за соседите на домаќините се прошири на 12 јазика во 29 земји.

Оглас: повторно активирање

Огласите се реактивираат во Порталот за градска управа по ажурирање на регистрациите.

Времето на објавување на функциите и нивната достапност може да варираат во зависност од локацијата.