Прескокни на содржина
Се исплати да поканувате пријатели
Ќе добиете кредит за патување во износ до $20 откако ќе препорачате некој пријател кој ќе го заврши првиот престој или доживување што ги исполнува условите. Прочитајте ги правилата
Најавете се за да поканите пријатели
Немате сметка? Регистрирајте се
Како функционираат препораките
Поканете пријатели кои се нови на Airbnb
Поканете луѓе кои сѐ уште немаат сметка на Airbnb да се регистрираат преку вашиот линк.
Ќе добие попуст
Пријателите кои ќе се регистрираат на Airbnb преку вашиот линк ќе добијат попуст до $50 за сместување и $15 за Airbnb доживување од $50 или повеќе.
Ќе заработите кредит за патување
Кога вашиот пријател ќе заврши престој или доживување што ги исполнува условите, ќе добиете кредит во износ до $20 за следното патување.
Вообичаени прашања
Разгледајте ги овие одговори на често поставувани прашања и прегледајте ги другите информации за програмата во „Центарот за помош“.
Колку ќе добие мојот пријател кога ќе го поканам?
Кога пријателот што сте го поканиле на Airbnb ќе се регистрира и ќе резервира патување, износот што ќе добие ќе зависи од цената на резервацијата без даноците и надоместоците за гости:

Потрошете $300, добијте $15
Потрошете $500, добијте $25
Потрошете $700, добијте $35
Потрошете $1.000 или повеќе, добијте $50

Освен тоа, пријателот ќе добие попуст од $15 со резервирањето на првото доживување од $50 или повеќе.
Што е тоа успешно препорачан корисник?
За да се смета дека резервацијата е успешна или ги исполнува условите, патувањето мора да ја има минималната вкупна вредност (без даноците и надоместоците за гостите) што е наведена во поканата за препорачани корисници за тој вид резервација. Ќе добиете кредит кога престојот или доживувањето на вашиот пријател ќе бидат завршени.
Препорачав пријател, но не добив кредит за патување.
Ако вашиот пријател резервирал престој или доживување што ги исполнува условите, кредитот за патување ќе биде издаден откако пријателот ќе го заврши престојот или доживувањето. Кредитот автоматски ќе се додаде при наплатата следниот пат кога ќе резервирате престој или доживување.
Мојот пријател ме покани на Airbnb, но не добив ваучер.
Ако некој ве препорачал, треба да го искористите линкот што ви го испратил пријателот за да се регистрирате на Airbnb. Ваучерот автоматски ќе се примени на резервацијата што ги исполнува условите. Следете го линков за повеќе помош.
Постојат ли ограничувања за бројот на корисници што можам да ги препорачам за една година?
Нема ограничувања за бројот на луѓе што може да ги препорачате или поканите, но ќе добиете Airbnb кредити само за најмногу 10 успешно препорачани корисници во една календарска година. На пример, почнувајќи од 1 јануари 2021 година, може да заработите кредит за 10 успешно препорачани корисници до 31 декември 2021 година. На првиот ден од 2022 година, може повторно да почнете да заработувате кредит за препорачани корисници.
Како да го искористам кредитот откако лицето што сум го поканил ќе се регистрира и ќе резервира патување?
Кредитите за патување автоматски ќе ви се појават на страницата за наплата следниот пат кога ќе направите резервација. Кредитите не може да се искористат за патување коешто веќе е платено, но ќе се искористат за вашата следна резервација која ги исполнува условите.
Сакате да споделувате со поширока публика?Станете Airbnb соработник
Препорачувајте и заработувајте без ограничувања
Соработниците имаат пристап до алатки кои го олеснуваат споделувањето на Airbnb со нивната публика. Секогаш кога некој ќе резервира на Airbnb преку вашите линкови, ќе заработите дел од надоместокот за услугата во готовина.
Дознајте повеќе