Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Посредување од Airbnb при спорови за рецензии

  Бидејќи заедницата и платформата на Airbnb продолжуваат да растат и да се развиваат, остануваме посветени на менувањето на овие правила кога е тоа потребно за да помогнеме рецензиите да ги одразуваат искрените искуства од прва рака на домаќините и гостите.

  Веруваме дека системот за рецензии добро функционира кога ги почитува и заштитува вистинските повратни коментари на нашата заедница. Од таа причина, отстранувањето на секоја рецензија го сфаќаме многу сериозно. Може целосно да ги прочитате „Правилата за рецензии“ на Airbnb, но накратко, ова значи дека рецензијата може да биде отстранета ако:

  Посредување за пристрасност

  Нашата заедница има најголема корист кога рецензиите претставуваат непристрасна слика за искуството на одреден член. Airbnb ги отстранува рецензиите кога искажуваат несоодветна пристрасност, на пример, кога лицето кое ја остава рецензијата се обидува да го изнуди лицето за коешто ја остава истата, кога има судир на интереси или кога се натпреварува со лицето за коешто се остава рецензијата.

  Изнуда или нудење на награди

  Секој обид да се користат рецензиите или одговорите на рецензиите за да се присили корисникот да направи нешто на што не е обврзан, е злоупотреба на рецензиите, а ние не го дозволуваме тоа.

  Корисниците на Airbnb не смеат да ветуваат каква било награда во замена за позитивни рецензии или да се закануваат со негативни рецензии доколку не го добијат тоа што го очекувале. Прекршувањата може да доведат до ограничување, суспендирање или поништување на вашата сметка на Airbnb.

  Овие правила забрануваат:

  • Гости кои се закануваат дека ќе користат рецензии или оцени во обид да го присилат домаќинот да им обезбеди повратни средства, дополнителен надоместок или заемна позитивна рецензија.
  • Домаќини кои бараат од гостинот да остави позитивна рецензија или оцена или да измени рецензија во замена за делумно или целосно враќање на пари или заемна позитивна рецензија. Домаќините, исто така, не можат да понудат бесплатно сместување или сместување со попуст во замена за гостинот да ја измени постоечката рецензија.
  • Домаќини или гости кои бараат од некого да преземе конкретни дејства поврзани со рецензија во замена за решавање на некој спор.

  Овие правила не забрануваат:

  • Гостин да контактира со домаќинот за проблем пред да остави рецензија.
  • Оставање рецензија од домаќин или гостин кој бара враќање на парите или дополнително плаќање – кога оставената рецензија не се користи како закана за да се промени исходот од решението.
  • Домаќин да побара од гостинот да остави чесна позитивна рецензија или оцена која одразува позитивно искуство.
  • Домаќин или гостин да ја измени рецензијата во рамките на временските ограничувања за измена.

  Судир на интереси

  Ќе ги отстраниме рецензиите кога има сигнали дека резервацијата е направена со единствена цел да се зголеми севкупната оцена на лицето или кога се сомневаме дека лицето никогаш не престојувало во сместувањето.

  Прифаќањето лажни резервации во замена за позитивна рецензија, користењето на втора сметка за да си оставите рецензија за себе или за вашето сместување или давање нешто вредно во замена за позитивни рецензии, не се дозволени. Прекршувањата може да доведат до ограничување, суспендирање или поништување на вашата сметка на Airbnb.

  Рецензии од конкуренти

  Не се дозволени рецензии напишани од конкуренти (на пример, конкурентни фирми, сместувања или доживувања) со цел да разубедат други луѓе да ги резервираат тие сместувања или доживувања или да ги поттикнат да резервираат други сместувања или доживувања. Прекршувањата може да доведат до ограничување, суспендирање или поништување на вашата сметка на Airbnb.

  Прекршувања на забраната за забави

  Може да отстраниме рецензии во одредени ситуации кога за време на престојот гостинот не ги исполнил очекувањата наведени во нашите „Правила за забави и настани“. Сметаме на тоа нашите домаќини да преземат мерки за да се обидат да ја сопрат забавата пред да стане проблем за безбедноста или непријатност за околната заедница. Сепак, разбираме дека прекинувањето на забавата може да доведе до неправедно негативна рецензија за домаќинот. Со цел да се охрабри вмешувањето и да се сведе на минимум влијанието на пристрасните рецензии, рецензијата на гостинот може да биде отстранета кога домаќинот ќе обезбеди доволно документација дека постои значително кршење на „Правилата за забави и настани“. Сепак, овие рецензии нема да бидат отстранети ако содржат критични информации кои би биле од голема важност за некој иден гостин.

  Посредување за релевантност

  Рецензиите им даваат на членовите на заедницата информации и сознанија кои им помагаат да донесат подобри одлуки при резервирањето. Рецензиите се најкорисни кога луѓето кои ги оставаат точно го прераскажуваат своето искуство и даваат искрено мислење.

  Кога рецензијата содржи информации што не се поврзани со искуство на лицето како домаќин или гостин, или е фокусирана на нешто што е надвор од контрола на лицето што се рецензира, нашиот тим за управување со рецензиите ќе ја процени релевантноста на рецензијата со проценка на следново:

  1. Дали рецензијата го прераскажува искуството на лицето кое ја остава и дали ја дава негова лична перспектива?
  2. Дали рецензијата е корисна за другите членови на заедницата на Airbnb? Дали дава важни информации за домаќинот или гостинот, сместувањето или доживувањето кои би им помогнале на другите полесно да одлучат при резервирањето?

  Ако Airbnb утврди дека рецензијата не содржи релевантни информации за домаќинот или гостинот, сместувањето или доживувањето, рецензијата може да биде отстранета. Рецензиите кои содржат претежно нерелевантни информации, исто така, може да бидат отстранети, но само ако во нив нема релевантни информации кои би можеле да им помогнат на другите членови на заедницата во одлучувањето при резервирањето.

  Примери за нерелевантни и релевантни информации

  Нерелевантно: „Не им верувајте на таксистите во овој град, одат по најлошите патишта!“

  Релевантно: „Не им верувајте на таксистите во овој град, одат по најлошите патишта! Згора на тоа, кога стигнав во сместувањето, видов дека е целосно запуштено, а домаќинот никогаш не презеде ништо во врска со тоа, иако се пожалив.“

  Нерелевантно: „Гостинкава многу лажеше. Нема шанси да е навистина докторка.“

  Релевантно: „Гостинката доцнеше за пријавувањето, а потоа ми се развика што не се разбудив доволно брзо за да ѝ отворам. Беше непристојна и многу раздразлива во текот на целиот престој. Не би сакал да знам како се однесува со пациентите.“

  Посредување за откажани резервации

  Airbnb ви овозможува да објавите рецензии за секоја резервација откажана по 12 часот на денот на пријавувањето. Ова го правиме за да собереме повратни коментари за најважните моменти од искуството при патувањето, без разлика дали се тоа повратни коментари за комуникацијата, кршење на куќниот ред, проблеми со сместувањето во моментот на пријавувањето итн.

  Ако одлучите да оставите рецензија за откажана резервација, бараме вашиот повратен коментар да се придржува на она што лично сте го искусиле. Во случаи кога Airbnb може да потврди дека рецензијата е оставена за откажана резервација, а рецензијата содржи информации што не се важни за нашата заедница (на пример, фрустрации поради откажувањето на летот итн.), рецензијата може да биде отстранета.

  Откажани резервации

  Во некои случаи, гостите може да добијат можност да објават рецензии за одредени резервации откажани по полноќ на денот на пријавувањето.

  Ако одлучите да оставите рецензија за откажана резервација, бараме вашиот повратен коментар да се придржува на она што лично сте го искусиле, без разлика дали се тоа повратни коментари за комуникацијата, кршење на куќниот ред, проблеми со сместувањето за време на пријавувањето итн. Имајте предвид дека ако не сте се пријавиле, можеби нема да имате релевантни повратни коментари за локацијата, удобностите или односот цена/квалитет. Рецензијата оставена за откажана резервација може да биде отстранета ако дадените информации не се релевантни за нашата заедница (на пример, фрустрации поради откажување на летот итн.) или ако гостинот ја откажал резервацијата поради околности што не се поврзани со неговото искуство на Airbnb.

  Ја добивте помошта што ви беше потребна?