Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Правила на заедницата

Правила за содржина на Airbnb

Со објавување содржини на Airbnb, се согласувате да ги почитувате нашите правила за содржини. Го задржуваме правото да ја отстраниме секоја содржина, целосно или делумно, која ги прекршува овие правила, нашите „Услови за користење“, „Стандарди на заедницата“, „Правила за рецензии“ или од која било друга причина, според наше дискреционо право.

Во случај на сериозни прекршувања или прекршувања што се повторуваат, може да ги суспендираме или трајно да ги деактивираме сметките за кои станува збор.

Може директно да ја пријавите содржината или да нѐ контактирате за да пријавите содржина која изгледа како да ги крши овие правила.

Следниве содржини не се дозволени на Airbnb:

 • Содржини создадени исклучиво со цел за рекламирање или други комерцијални содржини, вклучувајќи и логоа на фирми, линкови или имиња на фирми.
 • Несакана пошта, несакан контакт или содржини што постојано се споделуваат на начин кој ја нарушува нормалната комуникација.
 • Содржини со коишто се поддржуваат или промовираат нелегални или штетни активности или кои се сексуално експлицитни, содржат насилство, грубост, закана или малтретирање.
 • Содржини со коишто се дискриминира (за повеќе информации, разгледајте ја нашата „Политика против дискриминација“).
 • Обиди за претставување како друго лице, сметка или деловен субјект, вклучувајќи и претставник на Airbnb.
 • Содржини што се нелегални или ги кршат правата на друго лице или деловен субјект, вклучувајќи ги и правата на интелектуална сопственост и правата на приватност.
 • Содржини во коишто се вклучени приватни или доверливи информации на друго лице, вклучувајќи и содржини што се доволни за да се препозне локацијата на сместувањето.

Дознајте повеќе за „Правилата за содржини“ на Airbnb и за корона вирусот.

Прекршувања на правилата

Следниве прекршувања на правилата се специфични за одреден вид на содржина:

Наслови на огласите

 • Наслови на огласи што вклучуваат информации што не се релевантни за видот на сместувањето, стилот или доживувањето
 • Наслови на огласи што вклучуваат симболи или емотикони

Страница со огласот или профилна страница

 • Огласи и профили кои даваат лажни, неточни, погрешни информации или информации што доведуваат до заблуда

Центар на заедницата

 • Содржина што не е на темата, што не го доведува читателот да си постави прашање или не нуди одговор на прашање што е дел од поголема дискусија
 • Исмевање (тролање) или постојано задевање на одредени членови од заедницата

Рецензии

 • Рецензии кои се пристрасни или покажуваат индикации за изнудување/нудење награди, судир на интереси или директна конкуренција
 • Рецензиите коишто не содржат релевантни информации за домаќинот или гостинот, сместувањето или доживувањето може да бидат отстранети. Рецензиите кои содржат претежно нерелевантни информации, исто така, може да бидат отстранети, но само ако во нив нема релевантни информации кои би можеле да им помогнат на другите членови на заедницата во одлучувањето при резервирањето.

Дознајте повеќе за „Правилата за рецензии“ на Airbnb и како Airbnb посредува во споровите кои се однесуваат на рецензиите.

Приспособени URL-адреси

Дали оваа статија ви помогна?

Поврзани статии

Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
Најавете се или регистрирајте се