Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Правни услови

Airbnb доживувања: Ослободување и откажување од одговорност за гости

Оваа статија е автоматски преведена.

Последно ажурирано: 8 март 2019 г.

Ако живеете во некоја земја од Европската економска област (земјиште), Бразил, Мексико, Аргентина или Австралија, ова ослободување од гостин и откажување не важи за вас.

За да учествувате во доживување, вашите домаќини бараат да го прифатите ова ослободување и откажување од страна на гостите, кое важи помеѓу вас и вашите домаќини, почнувајќи од датумот кога првпат резервирате или учествувате во доживување, во зависност од тоа што прво ќе се случи. Сите услови што не се дефинирани тука го имаат значењето што им е дадено во „Условите за користење“ на Airbnb и/или во „Дополнителните услови за домаќините на доживувања“.

Претставувате дека имате 18 години или повеќе. Ако носите малолетник како гостин, потврдувате и се согласувате дека сте единствениот одговорен за тоа малолетник во текот на времетраењето на доживувањето и сте го прочитале овој „Договор за ослободување од одговорност за гости“ и сте се согласиле со него во име на малолетник. Ако резервирате доживување во име на други гости, ќе се погрижите, а вие застапувате и гарантирате дека секој гостин во чие име го резервирал и се согласил со ова ослободување и откажување од страна на гостинот, кое ќе важи за секој од нив како да се однесува на „вас“ беше референца за него/неа.

Претпоставка за ризици

Разбирате и потврдувате дека доживувањата за кои се регистрирате може да биде опасно и може да носат ризик од повреда или болест, вклучувајќи болест, физичка повреда, оштетување на имотот, попреченост, трајна парализа и смрт.

ДО МАКСИМАЛНИОТ ДОЗВОЛЕН СТЕПЕН СПОРЕД ВАЖЕЧКИОТ ЗАКОН, ВИЕ СВЕСНО, ДОБРОВОЛНО И СЛОБОДНО ГИ ПРЕЗЕМАТЕ СИТЕ РИЗИЦИ, ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ, ОД УЧЕСТВО ВО СЕКОЕ ДОЖИВУВАЊЕ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГО И СЕКОЕ ДОЖИВУВАЊЕ ВО ВАШЕТО ДОЖИВУВАЊЕ, ДУРИ И АКО ТИЕ РИЗИЦИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ НЕВНИМАНИЕ НА ДОМАЌИНОТ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, ИЛИ ДЕФЕКТИ ВО ОПРЕМАТА, ПРОСТОРИИТЕ ИЛИ ОБЈЕКТИТЕ ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ВРЕМЕ НА ДОЖИВУВАЊЕТО, ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН, И ПРЕЗЕМАТЕ ЦЕЛОСНА ОДГОВОРНОСТ ЗА УЧЕСТВО ВО ДОЖИВУВАЊЕТО.

Ослободување и откажување

Вие потврдувате и се согласувате дека:

  • Разумно ги проценивте ризиците вклучени во доживувањето и направивте информиран и доброволен избор за учество.
  • Вие сами, а не вашите домаќини, сте одговорни за одредување на вашата физичка подготвеност за учество во доживувањата и вашата способност целосно да ги разберете сите презентирани насоки или предупредувања.
  • Нема да учествувате во никакви доживувања и/или патувања кога имате физичко, медицинско или ментално ограничување или попреченост или кога сте свесни или треба разумно да бидете свесни за сите фактори што може да ве ограничат или да ве спречат безбедно да учествувате во тоа доживување и/или патување.
  • Ќе дејствувате разумно и одговорно и ќе ги почитувате сите обезбедени и вообичаени услови, насоки и/или мерки на претпазливост за учество во доживувањата и/или патувањето. Ако забележите некаква опасност за време на доживувањето, веднаш ќе престанете да учествувате на доживувањето.

ДО МАКСИМАЛНИОТ СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ЗАКОН, ОСЛОБОДУВАТЕ И ВЕТУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГО ТУЖИТЕ ДОМАЌИНОТ(ИТЕ) ЗА КАКВИ БИЛО ПОБАРУВАЊА, БАРАЊА, ПРИЧИНИ ЗА ДЕЈСТВУВАЊЕ, ЗАГУБИ (БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ СЕ ЕКОНОМСКИ ИЛИ НЕ ЕКОНОМСКИ), ШТЕТИ, ТРОШОЦИ, ТРОШОЦИ ИЛИ ОДГОВОРНОСТ ОД КОЈА БИЛО ПРИРОДА ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИЛИ ВО ВРСКА СО ВАШЕТО ИСКУСТВО(ИС) И/ИЛИ ПАТУВАЊЕТО, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ ВРЗ ОСНОВА НА ГАРАНЦИЈА, ДОГОВОР, ПРЕКРШОК (ВКЛУЧУВАЈЌИ НЕБРЕЖНОСТ), ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОИЗВОДОТ ИЛИ КОЈА БИЛО ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЈА.

Ако живеете во Калифорнија, експлицитно се откажувате од заштитата од делот 1542 од Калифорнискиот граѓански законик („Дел 1542“), кој предвидува: ОПШТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НЕ СЕ ПРОДОЛЖУВА ДО ТВРДЕЊАТА ЗА КОИ КРЕДИТОРОТ НЕ ЗНАЕ или се СОМНЕВА дека ПОСТОИ ВО НЕГОВАТА/НЕЈЗИНАТА КОРИСТ ВО МОМЕНТОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО, КОЕ, ако Е ПОЗНАТО ОД НЕГО/НЕА, МОРА МАТЕРИЈАЛНО ДА ВЛИЈАЕ НА НЕГОВОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО СО ДОЛЖНИКОТ. Разбирате и се согласувате дека тврдењата или фактите покрај или се разликуваат од оние што сега се познати или се верува дека постојат во иднина.

Имате намера ова ослободување од гостинот да биде целосно и безусловно ослободување од секаква одговорност во најголема побарувачка дозволена со закон. Се согласувате дека ако некој дел од ова откажување и ослободување се смета за неважечки, салдото и покрај тоа ќе продолжи во полна сила и ефект.

Одрекување од гаранции

ДО МАКСИМАЛНИОТ СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ЗАКОН, ДОМАЌИНИТЕ ГО ОБЕЗБЕДУВААТ ДОЖИВУВАЊЕТО(ИС) И/ИЛИ ПАТУВАЊЕТО „КАКО ШТО Е“, БЕЗ ГАРАНЦИИ ОД КАКОВ БИЛО ВИД, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ Е ЕКСПРЕСНО ИЛИ ИМПЛИЦИРАНО. БЕЗ ДА ГО ОГРАНИЧУВА ГОРЕНАВЕДЕНОТО И ДО МАКСИМАЛНИОТ СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ЗАКОН, ДОМАЌИНОТ(ИТЕ) ЕКСПЛИЦИТНО СЕ ОДРЕКУВА ОД КАКВИ БИЛО ГАРАНЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, ФИТНЕС ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ, ТИВКО УЖИВАЊЕ И ЗА СООДВЕТНОСТА НА НАСОКИТЕ И ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА ШТО ВИ СЕ ДАДЕНИ.

Обештетување

Се согласувате дека ако и покрај ова ослободување од гостинот, вие или некој во ваше име поднесете барање против домаќинот(ите) во врска со доживување и/или патување, ќе го обесштетите и ќе го заштитите домаќинот(домаќините) од каква било одговорност, побарувачка, загуба, штета или трошоци што домаќинот може да ги направи како резултат на таквото барање.

Потврдувате дека сте ГО ПРОЧИТАЛЕ ОВА ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОТКАЖУВАЊЕ ОД ГОСТИНОТ И ЦЕЛОСНО ЈА РАЗБИРАТЕ ПРЕТПОСТАВКАТА ЗА РИЗИК, ОСЛОБОДУВАЊЕ, ОТКАЖУВАЊЕ И СОГЛАСНОСТ СОДРЖАНИ ВО НЕГО. ПОНАТАМУ РАЗБИРАТЕ ДЕКА СЕ СОГЛАСИВТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ И ГО НАПРАВИВТЕ ТОА СЛОБОДНО И ДОБРОВОЛНО И БЕЗ ПОТТИКНУВАЊЕ.

Поврзани статии

Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
Најавете се или регистрирајте се