Сместувања за лицата кои се справуваат со COVID-19 од првите борбени линии

Што се тоа сместувања за лицата во првите борбени линии?

Преку Airbnb.org, домаќините може да им понудат сместување на лицата кои се справуваат со COVID-19 и кои треба да бидат поблиску до работното место или на безбедна оддалеченост од нивните семејства.

Што се тоа сместувања за лицата во првите борбени линии?

Преку Airbnb.org, домаќините може да им понудат сместување на лицата кои се справуваат со COVID-19 и кои треба да бидат поблиску до работното место или на безбедна оддалеченост од нивните семејства.

За кого се наменети овие сместувања?

Сместувањата за лицата во првите борбени линии се достапни за лицата кои се справуваат со ситуацијата и се поврзани со еден од непрофитните партнери на Airbnb.org и имаат потреба од сместување.

За кого се наменети овие сместувања?

Сместувањата за лицата во првите борбени линии се достапни за лицата кои се справуваат со ситуацијата и се поврзани со еден од непрофитните партнери на Airbnb.org и имаат потреба од сместување.

Како да помогнете

Дали сте заинтересирани да угостувате лица кои се справуваат со COVID-19? Треба да бидете домаќин на Airbnb во моментов кој може да понуди цел објект.

Како да помогнете

Дали сте заинтересирани да угостувате лица кои се справуваат со COVID-19? Треба да бидете домаќин на Airbnb во моментов кој може да понуди цел објект.

Одговори на вашите прашања

Дознајте повеќе за програмата и за тоа како да угостите лица кои се справуваат со COVID-19.

Сместувања за лицата во првите борбени линии и Airbnb.org

Програмата за сместувања за лицата во првите борбени линии станува дел од Airbnb.org, непрофитна организација чиј даночен статус според законот на САД се регулира со Дел 501 (в)(3) и со тоа можат да се споделуваат сместувања и ресурси во кризно време.