Прескокни на содржина

Најдете сместување за лица кои се справуваат со COVID-19

Сместувањата за лицата во првите борбени линии се за луѓето кои активно работат на справувањето со COVID-19.
Што е тоа сместување за лицата во првите борбени линии?
Домаќините ги намалуваат цените или го нудат своето сместување бесплатно за да ја поддржат работата на лицата кои се справуваат со COVID-19 во нивната заедница. Ако се квалификувате, ќе имате пристап до бесплатни и сместувања со попуст.
Овие сместувања се за:
  • Лица кои се први на местото на настанот
  • Медицински лица
  • Здравствени работници од заедницата
Ќе потврдиме дека вашиот простор ги исполнува условите за програмата.
Може да резервирате сместување за лицата во првите борбени линии ако:
  • Мора да бидете поблиску до работата, во вашиот регион или на нова локација за работна задача
  • Сакате да се самоизолирате за да го заштитите здравјето на семејството или состанарите и моментално немате COVID-19
Дознајте дали ги исполнувате условите
Ќе треба да одговорите на неколку прашања и да ја потврдите вашата работна задача. Откако ќе контактираме со вашиот работодавач и ќе ги потврдиме вашите информации, ќе ве поканиме да резервирате сместување.