Прескокни на содржина

Заработувајте споделувајќи ја љубовта кон патувањето

Приклучете се во програмата за Airbnb соработници и заработувајте пари кога ќе промовирате сместувања и доживувања на Airbnb. Важат одредени услови

Како функционира

Создајте содржина

Создавајте линкови или прилагодени графички контроли за вашата страница или користете ги нашите шаблони за да си направите сопствени страници за патување - не е потребен HTML.

Споделете со вашата публика

Промовирајте сместувања и активности така што ќе споделувате содржини за соработници на вашата веб-страница или на сметката на социјалните мрежи.

Започнете да заработувате

Кога некој ќе направи резервација на Airbnb преку вашите содржини, ќе заработите 30% од надоместокот за гости на Airbnb за завршени престои и 25% од надоместокот за домаќини на Airbnb за завршени доживувања. Дознајте повеќе

Како да споделите содржина

Споделувајте линкови

Создајте приспособени линкови за да ги истакнете сместувањата или доживувањата што сакате да ги препорачате.

Вметнете графички контроли

Додајте приспособени графички контроли на вашата веб-страница со одредени огласи или генерички полиња за пребарување.

Создавајте страници за патување

Изберете некој од внимателно осмислените шаблони за да создадете сопствени страници.

Истакнете се со шаблони

Создавајте содржини за патување што одговараат на начинот на кој сакате да се поврзете со вашата публика. Приспособувајте, објавувајте и управувајте со вашата содржина со вградени алатки за уредување.

Што има во близина

Користете мапа за да ги прикажете сместувањата што се во близина на точка од интерес.

Вашите омилени

Споделете сместувања и доживувања што сте ги резервирале или зачувале при разгледување.

Поле за пребарување на Airbnb

Олеснете им на посетителите да пребаруваат самостојно.

Што очекуваме

Без разлика дали сте влијателно лице, домаќин на Airbnb, поврзани со некој бренд или само сакате да споделувате незаборавни можности за патување, можеби вие сте вистинскиот избор.

Влијателни лица

Со вас популарните дестинации изгледаат неоткриено. Луѓето со нетрпение очекуваат да видат што ќе објавите, што ќе ви се допадне и кого ќе споменете.

Раскажувачи

Ви лежи истражувањето и сте роден раскажувач кој сака да споделува уникатни доживувања од целиот свет.

Брендови поврзани со патување

Вашата стручност им помага на луѓето од целиот свет да откријат незаборавни можности за патување.

Домаќини на Airbnb

Вие најдобро знаете што го прави Airbnb посебен, како и да им помогнете на патниците да го извлечат максимумот од своето патување.

Вообичаени прашања

Разгледајте ги овие одговори на често поставувани прашања и прегледајте ги деталите на програмата во „Центарот за помош“.

Што ако некој резервира сместување или доживување што не е тоа што го промовирав?

Ќе заработувате од секоја квалификувана резервација направена од гостинот, сѐ додека гостинот пристапил до Airbnb преку вашиот линк и ги исполнува другите услови на програмата.

За колку време мора да се направи резервацијата по кликнување на мојата содржина?

Лицето ќе треба да направи резервација во рок од 28 дена за сместувања и во рок од 14 дена за доживувања за вие да добиете кредит за резервацијата. Заработката ќе ја добиете откако лицето ќе го заврши престојот или доживувањето.

Што ќе се случи ако некој направи резервација откако кликнал на содржини од повеќе соработници?

Кредитот ќе го добие соработникот чијшто линк гостинот го кликнал последен пред да резервира.

Како домаќин на Airbnb, може ли да добијам кредит и за сместувањата и за доживувањата на коишто јас сум домаќин?

Домаќините на Airbnb може да добијат кредит ако споделуваат доживувања и сместувања, вклучувајќи и резервации на сместувања и доживувања што сами ги огласиле.

Колку ќе заработувам?

Како соработник, ќе добивате 30% од надоместокот за гости на Airbnb секогаш кога некој ќе резервира и ќе заврши престој преку вашите содржини и ќе добивате 25% од надоместокот за домаќини на Airbnb секогаш кога некој ќе резервира и ќе заврши доживување (онлајн или што се одвива на лице место) преку вашите содржини. За дополнителни услови, разгледајте во „Центарот за помош“ и во „Правилата“.

Подготвени сте да започнете да заработувате како Airbnb соработник?